Apropos Architects

AA

 

2021 Bydlení Interiér Nezařazené Ocenění Rekonstrukce Soutěž Urbanismus Veřejné

Městské bydlení Polička

1. Místo v otevřené architektonické soutěži
Polička, Česká Republika, 2020 – probíhající

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek,
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Spolupráce: Ing. arch. Tereza Práchenská, Bc. Kryštof Jireš

ABSTRAKT

Na velké parcele v rozpadlém bloku těsně za hradbami města Polička se nachází areál nového městského bydlení. Projekt nabízí úsporné, malé a středně velké byty s prakticky uspořádanými dispozicemi, při zachování architektonické i urbanistické kvality.

 

Původní objekt dětského domova z 30.let je rekonstruován a upraven dle nového dispozičního řešení. Na severní straně navazuje na stávající řadovou zástavbu třípodlažní podlouhlý dům s byty orientovanými na jih. V jižní části je rozvolněná struktura území doplněna solitérním domem s prakticky uspořádanými byty okolo vnitřního schodiště.

 

Nové objekty jsou sjednoceny fasádou z červených cihel, stejnými formáty oken a typovými balkony z pozinkované oceli. Rekonstruovaný dům je světle omítnutý a podobně jako místní prvorepublikové městské činžovní domy má plechovou střechu.

 

Prostor mezi domy je členěn na poloveřejnou větší plochu se stromy a parkovou úpravou a zadní polosoukromé hřiště s cestami napříč územím. Zde se také areál otevírá možnému dalšímu rozvoji ve vnitrobloku…

KONCEPT, KONTEXT & URBANISMUS

Pozemek určený k umístění městského bydlení se nachází na okraji širšího centra města Polička. Kompaktní bloková zástavba mezi ulicemi Hegerova, Jungmannova a Revoluční, kterou tvoří nízkopodlažní řadové domy, je podél ulice A. Lidmilové rozvolněna. Blok souvislé zástavby je zde nedokončen a ve 30.letech 20. století byl na rozsáhlou parcelu umístěn solitérní objekt dětského domova.

Návrh zachovává stávající objekt dětského domova, který je rekonstruován. Na pozemku jsou dále umístěny dvě novostavby bytových domů, které navazují na charakteristickou okolní zástavbu. Celý ansámbl kompozičně a hmotově doplňuje stavbu dětského domova z roku 1936.

Pozice novostaveb je výsledkem pragmatického dotvoření okolní zástavby, optimální orientace a odstupů bytových domů a co nejlepšího venkovního prostranství, které umístěné objekty definují.

Lineární dům „B“ umístěný podél ulice Revoluční navazuje na souvislou řadovou zástavbu a dokončuje nedostavěný blok.

Bodový objekt „C“ je umístěn do zeleně – do parku v jižní části řešené parcely a navazuje tak na solitérní charakter objektu dětského domova a sousední rodinnou vilu. Svou polohou zároveň definuje čáru ulice A. Lidmilové. Umístění solitérního objektu jako doplnění stávajících domů ukazuje na směr jakým by se mohl v budoucnu vnitroblok území dále zastavovat.

Navržené novostavby se koncepčně i hmotově začleňují do svého okolí. Zároveň jsou svou materializací a moderním výrazem jasně rozpoznatelné v celém území. Navržené objekty jsou třípodlažní a nepřevyšují tak stávající objekt dětského domova.

Poloha obou novostaveb jasně definuje veřejná prostranství v okolí dětského domova.

Prostor mezi objekty přilehlý ulici A. Lidmilové je navržen jako veřejné volné prostranství s trávníkem a vzrostlou zelení. Tento předprostor je určen jak obyvatelům areálu, tak veřejnosti.

Prostranství za bodovým domem „C“ v jihozápadní části řešené parcely a část pozemku na západ od stávající vily slouží jako poloveřejný prostor určený především obyvatelům bytových domů. Je zde umístěno dětské hřiště a vzrostlá zeleň. Směrem na západ jsou orientovány i předzahrádky přízemních bytů rekonstruovaného dětského domova solitérního objektu „C“.

V jižní části řešené parcely je zachován požadovaný průjezd na sousední pozemek. Na tento průjezd je navázána část parkovacích stání určených pro obyvatele areálu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispozičně jsou navržené objekty řešeny jako schodišťové bytové domy s více bytovými jednotkami na patro.

Objekt A – stávající dětský domov – bude rekonstruován. Domu je zachován stávající vstup směrem na východ. Jednotlivá podlaží jsou rozdělena na polovin, do kterým jsou umístěny vždy dvě bytové jednotky na patro. Rekonstrukce se snaží citlivě zasahovat do stávajících konstrukcí – nosné konstrukce jsou zachovány, upravovány jsou pouze dělící příčky a nenosné zdivo.

Střecha objektu je doplněna o 2 vikýře do boků objektu, které umožní lepší využití podkrovních prostor, kam jsou rovněž umístěny 2 bytové jednotky. V domě je tak celkem 6 bytů.

Vikýře jsou opláštěny plechem a svým výrazem a materializací náleží ke střeše objektu. Na západní fasádu dětského domova jsou doplněny balkóny, resp. schody z přízemních bytů do předzahrádky. Celý výraz objektu je upraven do modernější podoby – parapety oken jsou sníženy a okna řešena jako francouzská, vikýře mají soudobý tvar s plechováním a na fasádách jsou kombinovány pevná zasklení s větracími klapkami.

V polozapuštěném suterénu jsou umístěny sklepní kóje a technické zázemí domu.

V domě jsou navrženy jednotky 2kk, 2+1 a 3kk.

Alternativně je možné uvažovat i s realizací velkého sdíleného bytu v úrovni 2.NP. Jednalo by se o bytovou jednotku o dispozici 6+1, která by mohla sloužit jako zajímavá ekonomická alternativa k pronájmu celých bytů. Pronajímatelné by byly jednotlivé ložnice jejichž obyvatelé by sdíleli hygienické zázemí, obývací pokoj a velkou kuchyni. Tento ekonomický model by mohl řešit problematiku přijatelnějšího nájmu za jednotlivé ložnice (ve srovnání s celým bytem) pro např. tzv. „singles“, čerstvé absolventy, mladé učitele a nebo studenty.

V našem návrhu dodržujeme požadované velikosti a bytový mix, definovaný soutěžním zadáním. Sdílené bydlení se snažíme představit jako zajímavou alternativu k standardnímu bytovému portfoliu.

Objekt B – dům doplňující ulici Revoluční – je navržen jako podélný objekt formující severní hranu areálu. Objekt navazuje na uliční čáru sousedních řadových domů. Od sousední zástavby odstupuje a vytváří proluku – průchod a průjezd do řešeného území. Tento odstup zároveň zjednoduší realizaci objektu a celkové zapojení do území – dále se jedná o charakteristický rys v celém bloku.

Vzhledem ke své délce jsou v objektu navržena dvě schodišťová jádra, na která jsou na každé navázány vždy 3 bytové jednotky na patro.

Schodišťová jádra mají společný vstup z ulice Revoluční, zázemí v přízemí objektu a průchod do vnitřního dvora areálu. Schodiště jsou přirozeně osvětlena okny z přilehlé ulice Revoluční

Objekt má z průčelí relativně subtilní proporci a bytové jednotky tak mohou být situovány napříč objektem a využívat jak prosluněnou jižní fasádu vnitrobloku, tak severovýchodní klidnou uliční fasádu ulice Revoluční. Obytné prostory bytových jednotek a balkóny jsou orientovány na jih.

Dům „B“ má 3 plná nadzemní podlaží. Přízemí je v místě průjezdu (západ) podebráno a jsou zde umístěna čtyři krytá parkovací stání.

V objektu je celkem 15 bytových jednotek požadovaného mixu – 1+1, 2+1 a 2kk, 3+1.

Objekt C – solitérní objekt v jižní části území – je navržen jako bodový dům s centrálním schodištěm. Objekt se snaží maximálně využít půdorys dvouramenného schodiště a vstupy do bytových jednotek jsou umístěny na obou podestách schodiště. Dům je tak rozdělen na dvě poloviny, které jsou vůči sobě rozsazeny o půl patra = 1.5 m. Toto řešení umožní lepší vyvýšenou polohu bytových jednotek v 1.NP vůči přilehlé ulici A. Lidmilové a parkovacím stáním na jihu. Bytové jednotky v 1.NP níže posazené poloviny domu jsou díky tomuto rozdělení posazeny na úrovni západní zahrady areálu. Pod zvýšené půlpatro v jižní části objektu jsou umístěny polozapuštěné sklepní kóje a technické zázemí.

Vstup do objektu je navržen v severovýchodní části orientované do centrálního prostranství při ulici A. Lidmilové.

Dům „C“ má 3 plná nadzemní podlaží. V objektu je celkem 11 bytových jednotek (4 byty na patro), které doplňují celkový požadovaný mix – 2kk a 3+1.

Díky rozdělení objektu na půlpatra je centrální schodiště přirozeně osvětleno pásovým oknem pod stropem vyšší části domu.

Bytové jednotky v přízemí objektů je možno uvažovat jako bezbariérové.

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ

Venkovní prostranství areálu jsou rozdělena na veřejná, poloveřejná a soukromá.

Předprostor mezi navrženými domy přilehlý ulici A. Lidmilové je navržen jako veřejný prostor s rozlehlou travnatou plochou a vzrostlými stromy. Trávník je určen jak obyvatelům areálu, tak kolemjdoucím. Venkovní zpevněné komunikace jsou v prostoru přilehlém ulic A. Lidmilové realizovány jako dlážděné chodníky a cesty mezi objekty. Podél centrálního trávníku jsou umístěny lavičky. U vstupů do jednotlivých objektů jsou umístěny stojany na kola.

Západní část řešeného území, především prostor před domem „C“ je pojednán více jako poloveřejná zahrada, skrytá uvnitř vnitrobloku, která je určená především obyvatelům bytových domů. Je zde umístěno dětské hřiště s pískovištěm, vzrostlá zeleň a keře. Celkově je západ území oproti prostranství při A.Lidmilové intenzivněji osazen zelení. Zpevněné komunikace jsou v této části zahrady řešeny jako šlapáky – ploché kameny umístěné v trávníku a tvořící pěšiny.

Soukromá venkovní prostranství jsou tvořena předzahrádkami bytů v přízemí objektů. Domy A a C mají tyto předzahrádky orientovány na západ do vnitrobloku. Objekt B využívá pro předzahrádky prostor před jižní fasádou.

V jižní části parcely je zachován požadovaný průjezd na sousední pozemek uvnitř vnitrobloku.

DOPRAVA V KLIDU

Parkovací stání jsou rovnoměrně distribuována na území areálu. Nedochází tak ke vzniku jednoho velkého centralizovaného parkoviště. Parkovací stání jsou navržena ze zatravňovacích pojízdných tvárnic.

První část parkovacích stání je situována okolo průjezdu na sousední pozemek v jižní části parcely.

Druhá část parkovacích stání se nachází podél hranice s ulicí A. Lidmilové po celé délce východní hranice řešeného území. Je zde navržena kombinace podélných parkovacích stání se vzrostlou zelení a kolmých parkovacích stání v předprostoru objektu dětského domova.

Dodatečná parkovací stání je možno nabídnout na druhé straně ulice A.Lidmilové v pruzích podél protilehlých pozemků. Pozemky patří městu Polička. Je zde možné uvažovat především s návštěvnickým parkovacím stáním.

Třetí část parkovacích stání je situována při proluce mezi podlouhlým objektem „B“ a stávající řadovou zástavbou při ulici Revoluční. Část těchto parkovacích stání je krytá.

Projekt uvažuje s 38 parkovacími stáními. Teoreticky je možné rozšířit parkovací kapacitu až na 41 parkovacích stání, přidáním parkování směrem do zahrady v prostoru průjezdu při ulici Revoluční.

MATERIALIZACE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, FASÁDA

Stávající objekt dětského domova je rekonstruován. Je zachována nosná konstrukce a stropy. Odstraňovány jsou některé nenosné dělící stěny především v prostoru hygienického zázemí a kuchyň.

Upravována je část okenních otvorů, které jsou zvětšovány na francouzská okna.

Rekonstrukce se snaží v největší možné míře využít stávající krov dětského domova, který v místech upravuje, zesiluje a doplňuje o nové střešní vikýře.

Objekt dětského domova bude nutným způsobem zateplen a omítnut světlou omítkou s hrubším zrnem. Bude hledán kompromis pro nezbytně nutnou minimální tloušťku zateplení.

Střecha domu bude stejně jako vikýře opláštěna hliníkovými šablonami.

Novostavby bytových domů jsou navrženy jako zděné se stěnovým nosným systémem. Pragmaticky opakující se půdorysné řešení jednotlivých pater má pozitivní vliv na investiční náklady celé realizace.

Stropní konstrukce jsou uvažovány jako monolitické – vzhledem k opakujícím se půdorysům je možné uvažovat i se systémovým řešením – například keramickými / filigránovými stropy.

Fasáda objektu je navržena z režných lícových cihel. Obvodové stěny jsou komponovány jako sendvičové s větranou mezerou mezi lícovým zdivem a tepelnou izolací. Nosná konstrukce objektu – vnitřní stěna sendviče je navržena z dutinových keramických tvárnic. Lícové zdivo fasády je samonosné.

Cihelná materializace fasád nabízí příjemné lidské měřítko, je odolná vůči povětrnostním poměrům a jednoduše identifikovatelná s funkcí bydlení a v neposlední řadě odkazuje na zdařilé realizace z historie výstavby v městě Polička jako jsou například: Městské činžovní domy na nábřeží Svobody, Šmídova vila a nebo ZŠ Masarykova.

Z hlediska investičních nákladů je vhodné i navržené řešení opakujících se 3 typů okenních otvorů a typizovaných balkónů a zábradlí z pozinkovaného kovu.

Navržená okna jsou z velké části francouzská nabízející optimální propojení interiéru a exteriéru. Okenní rámy jsou uvažovány jako lazurované / lakované dřevěné. Dělení oken využívá ekonomicky výhodné kombinace levnějších pevných zasklení a otvíravých křídel – v místech, kde je potřeba.

Stínící prvky jsou navrženy jako exteriérové screenové rolety.

Konstrukční výška podlaží novostaveb je 3.0 m.

V místech zázemí objektů – místnost na kontejnery, sklepní kóje – je z lícového zdiva navržena mozaika s rozestupy ve zdivu, které přirozeně dotčené prostory provětrají. V případě polozapuštěných sklepů je zdivo s rozestupy umístěno před malými okenními otvory.

Díky opakujícímu půdorysnému řešení budou vertikální komunikace objektů navrženy z prefabrikovaných schodišťových ramen.

Novostavby objektů B a C mají plochou střechu s extenzivní zelení.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Objektům slouží jako primární zdroj energie Kondenzační plynové kotle. Jako sekundární zdroj energie je možné uvažovat tepelná čerpadla.

Na ploché střechy novostaveb jsou umístěny solárních kolektory.

Dešťové vody ze střech objektů jsou sbírány do retenčních nádrží a dále využívány na zálivku zahrady respektive splachování WC v bytových jednotkách. Toto řešení výrazně šetří pitnou vodu.

Další projekty