Apropos Architects

AA

 

2022 Kanceláře Kultura Soutěž Sportovní Správa Urbanismus Veřejné Vzdělávací

Škola Sadová

Soutěžní návrh
Brno Česká Republika, 2022

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek
,
Ing. arch. Nikoleta Slováková 

Spolupráce: Bc. Laura Lukáčová, Bc. Kryštof Jireš

Soutěžní návrh školy do Brna Sadová.

Kontext

Novostavby základní školy a mateřské školy „Sadová“ se nachází v prostoru zeleného návrší nad údolím sv. Antoníčka a Zaječího potoka v lokalitě, která prochází strmým stavebním rozvojem převážně individuální rodinné a bytové výstavby. V současném stavu je celá lokalita ryze monofunkční, bez přítomnosti veřejné vybavenosti, služeb, veřejných prostranství. Zcela chybí i obsloužení městskou hromadnou dopravou. Tento stav představuje značné riziko především z hlediska budoucího rozvoje. Řešené území, nacházející se na „zelené louce“ – v současném stavu divoce a relativně hustě zarostlý svah zvolna padající do nedalekého údolí – reprezentuje výzvu, potenciál. Pro lokalitu byla zpracována územní studie v jejímž jádru se řešené území nachází. Cílem návrhu je vytvořit nové polyfunkční centrum Sadové s objekty základní a mateřské školy.

Anotace návrhu – Koncept

Navržené objekty jsou umístěné do centra řešené lokality. Objekty respektují svažitý terén pozemku, do kterého jsou citlivě osazeny částečně zapuštěny. Dvojici novostaveb pojí koncept pevného podstavce, květináče usazeného do mírného svahu a živé, zelené krajiny na jeho střeše. V případě školy se na květináči mezi vzrostlou zelení nachází pragmatické, měřítkem přátelské hmoty s třídami prvního a druhého stupně – krajina určená k výuce. V přízemí základní školy jsou umístěny prostory, které budou mimo čas výuky otevřené veřejnosti a tím plnit i společensko – kulturní funkci pro přilehlou lokalitu. Mateřská škola má na své střeše krajinu určenou ke hře – dětské hřiště, které tak zvětšuje plochu zahrady náležící školce. Základní škola zároveň tvoří čelní fasádu novému veřejnému prostranství lokality Sadová. Veřejný prostor je dále s respektem ke svažitému terénu a zlidštění měřítka volných prostranství členěn na dvě úrovně – vstupní předprostor školy s pobytovou tribunou a vstupním loubím a dále hlavní náměstí nacházející se výše, blíže ulici „Zaječí hora“. Nové náměstí je vymezeno novostavbou polyfunkčního domu s živým parterem a komunitního centra. Významnou hodnotu návrhu reprezentuje návaznost nových veřejných „zelených“ prostranství a údolí Zaječího potoka a zachování stávajících ploch vegetace, které jsou podpořeny k jejich plné funkčnosti užitím principů MZI. Je zajištěn příjemný plynulý pobytový prostor spojující lesní údolí s novým náměstím a parkem. Pěší tak mají možnost projít zelení až do nově navrženého parku, areálu domova seniorů, a nebo novou zkratkou sestoupat do klidu přilehlého údolí Zaječího potoka.

Urbanistické řešení

Urbanistický návrh volně vychází z územní studie, která byla pro lokalitu zpracována. Objekty základní a mateřské školy jsou usazeny v jádru území. Lokalitou prochází okružní obslužná komunikace s možností vybudování přemostění do potenciálně další spádové oblasti „Lesná“ (komunikace je zanesená v návrhu územního plánu) – toto uspořádání návrh respektuje a řešené území je ulicí rozděleno na pevnější jádro s vybaveností a veřejnými funkcemi a prstenec zeleně s rozvolněnou zástavbou především bytových a rodinných domů (tato část území není předmětem soutěžního návrhu – vycházíme tedy ze „zadaného“ stavu územní studie). Centrální část území je lemována výraznými stromořadími, které vymezují nové jádro a okolní části, kde je ve velké míře počítáno se zachováním vhodných hodnotných dřevin, utvářejících charakter těchto míst. Doplnění stromových alejí i do okolních navazujících ulic by představovalo vhodný zásah vedoucí ke zpříjemnění místního klima. Základní škola, umístěná v centru řešené parcely přiléhá zpevněnému veřejnému prostoru, který je dále vymezen novostavbami hmot polyfunkčního domu a komunitního centra. Sportoviště a zahrada školy jsou umístěny ve východní části parcely. Mateřská škola je umístěna v návaznosti na nový park a „zelenější“ plochy okolo bytových domů jižně od základní školy. Díky jednopodlažnímu charakteru a intenzivní zelené střeše citlivě reaguje na okolní prstenec zeleně. Oba navržené domy kompozičně korespondují s principem zástavby v místě – jak co se týče způsobu osazení do svažitého terénu (návrh domu pro Julii), tak i co se týče kompozice výrazných solitérních institucí – dům pro seniory, budoucí objekt polikliniky, komunitní centrum. Nové veřejné prostranství je členěno na dvě výškové úrovně – Hlavní část určená veřejnému životu přilehlé čtvrti je umístěna v návaznosti na příjezdovou komunikaci „Zaječí hora“. Veřejný prostor je vymezen polyfunkčním domem s živým parterem a komunitním centrem / polyfunkčním objektem rovněž s možností pronajímatelného parteru s vybaveností. Komunitní centrum využívá výškového rozdílu mezi náměstím a vstupním předprostorem základní školy, do nějž má orientovaný parter umístěný v 1.PP. Níže umístěné prostranství před školou je na úrovni 1.NP objektu školy. Tvoří rozptylovou plochu před hlavním vstupem a na část náměstí umístěnou o úroveň výše je napojeno pomocí pobytové tribuny – schodů, které budou sloužit nejširšímu charakteru společenského života – posezení, odpočinek, kulturní představení, venkovní výuka, spontánní setkání a nebo sportovní městské vyžití (parkur, skating). V opěrné stěně přilehlé pobytové tribuně je umístěn prostor určený malému občerstvení – bufetu / kavárně a nebo jen stánku s maloprodejem. Díky výškovému rozsazení obou částí veřejného prostranství působí objekt ZŠ při příchodu do území příjemným měřítkem. V úrovni horního náměstí se vizuálně prosazují především lehké dřevěné hmoty horních pater. V obou částech veřejného prostoru jsou umístěny vodní prvky – fontána / vodotrysk z dlažby v horní části (je možné uvažovat i kašnu) a pítko, kašna v prostoru dolním. Do obou částí veřejného prostoru se propisují stromy se zelenými ostrůvky půdokryvných trvalek s nižší potřebou péče.

Zelenomodrá infrastruktura, veřejná prostranství jako obytný prostor.

Modrozelenou infrastrukturu / MZI / vnímáme jako společně plánovaný ucelený systém pro potřeby lidí, přírody a vody v území. V návaznosti pak přírodě blízká řešení ve veřejném prostoru a péči o území tak kvalitně, aby ekosystémy mohly co nejlépe fungovat.

V širším měřítku tvoříme MZI jako kostru zelených veřejných prostranství, parků a přírodě blízkých oblastí a dále volnou krajinou. Tvoříme obytnou krajinu. V užším měřítku pak dbáme na zajištění fungování systému voda-půda a následně tak kvality vegetace v území.

Nová zástavba bude důsledně hospodařit s dešťovou vodou. Navržené objekty jsou uvažovány se zelenými střechami, které zamezují přehřívání a disponují schopností retence. Přebytky dešťových vod budou sbírány v retenčních nádržích a využívány pro závlahu zeleně na střechách ale i ve veřejných prostorách a parku formou podzemní kapkové závlahy.

Systém nakládání s dešťovou vodou je díky rozsahu řešeného území řešen komplexně a využívá celé škály řešení. Jmenovitě jde o následující principy:

Retenční prostory pod parkovacími stáními. Parkovací stání a veřejná prostranství budou dlážděna propustnou dlažbou, která umožní akumulaci a následné zasakování pod povrchem. V rámci retenčního systému budou umístěny pojistné přepady do páteřního dešťové kanalizace v případě, že by došlo k nasycení prostoru. Zdrojem vody budou okolní zpevněné plochy – silnice, chodníky a cyklostezky.

Prokořenitelné prostory pro stromy za použití strukturálních substrátů pod dlažbou. V místech velkých rozestupů stromů bude umístěn retenční prostor zvětšující retenční potenciál řešení. Zdrojem vody budou hlavně přilehlé chodníky, veřejná prostranství a cyklostezky.

Akumulační nádrže jímající vodu ze střech navržených budov. Voda ze střech novostaveb bude akumulována v podzemních nádržích. Tuto šedou vodu lze využít např. pro splachování v budovách nebo s ní dotovat zálivku (kapková závlaha) zeleně v sušších měsících. U stromů ve veřejném prostranství a předprostoru školy instalovány závlahové sondy napojené na automatickou závlahu.

Zasakovací záhony budou realizovány v uličním prostoru na vhodných místech v okolí vysazených stromů. Jímat budou vodu převážně z chodníků a cyklostezek a zpevněných ploch.

Nouzové přepady z akumulačních nádrží budou svedeny do páteřní dešťové kanalizace vedoucí pod okružní komunikací. Páteřní dešťová kanalizace umožňuje zaplavení propojených výsadbových prostorů strukturálních substrátů a následně přepadem do vsaku v prostoru parku a svahu nad údolím Zaječího potoka. V prostorách náměstí je dešťová voda sváděna k jednotlivým stromům. V případě nutnosti je možné uvažovat s napojením nouzových přepadů do Zaječího potoka respektive do kanalizačního systému.

Základní škola

Novostavba základní školy je hmotově rozdělena na platformu v 1.NP – „květináč“ a hmoty se třídami rozmístěné ve vyšších podlažích – krajinu určenou pro výuku. Členění hmot na menší celky dává objektu školy příjemné uchopitelné měřítko. Hlavní vstup do školy se nachází ze vstupního loubí v jiho-západním nároží. Zde je situován i samostatný, oddělený vstup do sportovní haly. Ve spodní hmotě – v podstavci objektu – jsou umístěny vstupní prostory školy, foyer, šatny, menza, kuchyně, převýšené prostory sportovních hal, školní knihovna a ateliéry. Nachází se zde především prostory, které zůstanou i mimo čas výuky otevřené veřejnosti a budou plnit i společensko – kulturní funkci pro přilehlou lokalitu. Výrazným prvkem vstupních a komunikačních prostor jsou posezové barevné tribuny, které navazují na vertikální komunikace do vyšších podlaží školy. Budou sloužit k interakci mezi žáky, odpočinku ale i neformálním možnostem výměny a výuky. Velkorysý vstupní prostor školy bude sloužit i k prezentaci tvorby žáků – například formou výstav a nebo vystoupení.

Dvoupodlažní pragmatické objemy rozmístěné v rámci zelené střešní krajiny podstavce obsahují třídy prvního a druhého stupně, prostory družiny a dále specializované učebny a laboratoře. V posledním podlaží prostřední hmoty se nachází kabinety, sborovna a vedení školy. Objemy tříd jsou obsloužené pomocí vzdušných schodišť v rámci vnitřních světlíků, které se propisují až do podstavce školy (1.NP). V úrovni 2.NP jsou hmoty prvního a druhého stupně propojeny pomocí komunikačního krčku. V podzemním podlaží jsou umístěné 2 sportovní haly, jejich vstupní předprostory, zázemí, místnosti pro sportovní náčiní a šatny. Je zde navrženo přímé propojení do venkovního sportovního areálu školy na východě. Dále se zde nachází technické prostory a sklady. Zásobování školy, kuchyně a odpadové hospodářství je navrženo ze severu.

Konstrukčně je objekt základní školy navržen jako železobetonový skelet s pravidelným geometrickým rastrem vycházejícím z modulu 9×9 m. V podnoži objektu je materializace železobetonu přiznána i na fasádě objektu. Hmoty ve vyšších podlažích jsou navrženy s provětrávanou fasádou z předzvětralého dřevěného obkladu. Velký podíl dřeva je přiznán i v interiéru školy – objekt tím získává měkkost a teplou atmosféru. Vnitřní podlahy jsou lité s vysokým podílem barevného recyklátu. Podzemní podlaží je typické stěnovým systémem a je navrženo jako bílá vana. Osazení hmoty školy do terénu se snaží minimalizovat nároky na stavební jámu a tím i snížit investiční náklady na realizaci. Větší rozpony stropů ve sportovních halách jsou vyneseny pomocí železobetonových nosníků s odlehčením ve formě kruhových otvorů. Nosník nad menší sportovní halou je realizován na výšku celého patra a prochází prostory knihovny, která se nad sportovní halou nachází. Střechy školy jsou navrženy jako zelené – s intenzivní zelení a pobytovou střechou nad 1.NP. Napojení střešní krajiny je realizováno pomocí exteriérového schodiště do zahrady školy a propojením s interiérem školy v úrovni 2.NP. Střecha nad vyššími podlažími je uvažována s extenzivní zelení.

Venkovní prostory určené škole jsou situovány na východ od objektu. V bezprostřední návaznosti na objekt je umístěno sportoviště s běžeckým oválem, multifunkčním hřištěm, pobytovou zelenou plochou a tribunou s návazností na prostor školní menzy a do zahrady orientovaného průchodu z šaten školy. V rámci tribuny je navržen i průchod do podzemního podlaží objektu a napojení na vnitřní sportoviště a jejich zázemí. Prostor uvnitř běžeckého oválu je navržen jako pobytová zatravněná plocha a tartanové hřiště 20×40 m se skupinami dřevin zajišťujícími sportujícím místo pro odpočinek. V nejvýchodnějším cípu areálu školy se nachází ovocný sad – zahrada školy s nižšími stromy starých odrůd a mozaikou trávo-bylinných porostů. Za předpokládané péče je možné tuto část zahrady v OP vysokého napětí využívat. Sad slouží k hospodářskému a edukačnímu využití, skrývá v sobě pěstební záhony, kompost, ohniště a poskytuje útočiště celé řadě živočichů.

Mateřská škola

Koncept mateřské školy vychází z logiky racionálního dispozičního rozmístění provozu v rámci jednoho patra. Snaha o co nejjednodušší pohyb dětí i dospělých, přímou vazbu na přilehlou zahradu a park dává školce jednopodlažní charakter hmoty, která tvoří podstavec, z části zapuštěný do svažujícího se terénu na jehož střeše pokračuje zahrada školky s krajinou určenou pro hru. Hlavní vstup do objektu se nachází ze severu od obslužné komunikace. Kombinací pobytového schodiště a rampy se návštěvník dostane do vstupní niky školky, ze které jsou dále napojeny ostatní prostory. Objekt školky je členěn do 5 ti identických modulů – clusterů – pro jednotlivé dětské skupiny. Prostory skupin jsou orientovány na jih do zahrady. Každý modul je napojen na vstupní niku a šatnu pro děti. Z těchto prostor se prochází do hlavní herní / pobytové místnosti, která je vybavena nejrůznějším nábytkem pro děti, vestavěnou kuchyňkou a úložnými místnostmi. Polovinu pobytového prostoru v nitru dispozice je možné oddělit a využívat pro odpočinek a především spánek po obědě. Každý modul má navržen oddělený obslužný přístup, který ústí do vstupního předprostoru skupiny – je tak možné souběžně provést přípravu pro např. servírování oběda v kombinaci s jiným programem dětí v herních prostorách. Vedle šaten je situováno i hygienické zázemí zvlášť pro každou skupinu dětí. Jednotlivé třídy na sebe navazují jednak vstupními předprostory a dále i chodbou při fasádě a společnými exteriérovými nikami orientovanými do zahrady. Toto dispoziční řešení umožňuje v případě potřeby flexibilní propojení jednotlivých tříd pomocí posuvných příček do větších celků – například při oslavách a nebo konání akcí, kterých se účastní celá školka dohromady. Umístění šaten a přímá vazba propojovacích chodeb na exteriér umožňuje velice rychlé přemístění celé třídy (a nebo jen části dětí) z interiéru ven do zahrady. Prostory v hloubi dispozice jsou osvětleny pomocí střešních světlíků – luceren, které na střešní krajině slouží jako vyzdvižené květináče (jejich střecha).

Obslužné a hospodářské zázemí školky je umístěno v severozápadní části hmoty. Administrativní zázemí, vedení školky a zázemí učitelů je v severovýchodní části s orientací směrem do obslužné komunikace.

Konstrukčně je školka navržena jako systém z nosných stěnových a stropních dřevěných CLT panelů. Dřevo, dřevěné stropy a nosníky jsou ve velké míře přiznány i v interiéru. Podlahy školky jsou barevné lité. Objekt si zachovává materiálovou jednoduchost. Provětrávaná fasáda školky je v místech nad terénem navržena ze stejného předzvětralého dřevěného obkladu jako hmoty ve střešní krajině školy. Lem střechy školky je navržen jako kšilt oplechovaný pozinkovaným plechem. Střecha školky intenzivní zelená s pobytovou střešní krajinou. Je zde umístěno hřiště určené školce, přístupné po exteriérovém schodišti ze zahrady umístěným podél východní fasády objektu. Na protilehlém konci objektu je ze střechy navržena nerezová skluzavka dolů do zahrady před školkou.

Zahrada školky svým charakterem navazuje na sousedící veřejný park. Stejně jako v parku jsou v zahradě zachovány vhodné dřeviny, zde doplněné o solitérní stromy a keře včetně jedlých. Centrálním prostorem je herní louka zastíněná vzrostlým stromem. Zahrada školky v sobě ukrývá krajiny různorodého charakteru. Střešní herní krajinu s výhledy do okolí, propojenou dlouhou skluzavkou se zahradou. Krajiny písku a mlhy. Stinnou herní krajinu s kládovištěm a prolézačkami. Samozřejmostí jsou místa odpočinku a venkovní zastíněné prostory. Zahrada tak poskytuje oddělená místa her pro jednotlivé třídy MŠ. Každá skupina má k dispozici také zastíněný vstupní předprostor do zahrady – niku.

Technologické řešení objektů mateřské a základní školy

Z hlediska technologií jsou objekty školy a školky navrženy jako domy s téměř nulovou spotřebou energie. Primárním zdrojem energie budou tepelná čerpadla napojená na zemní hlubinné vrty v areálu školy a zahradě školky. Objekty mají navržené podlahové vytápění, které v kombinaci s tepelnými čerpadly umožní v letních měsících využívat systému tzv. freecooling. TČ poběží v reverzním chodu a interiér se bude mírně chladit. Na střeše ZŠ jsou navrženy fotovoltaické panely dotující spotřebu energie. Extenzivní zeleň na střeše školy a v okolí fotovoltaických panelů pomáhá střechu chladit, brání přehřívání technologie fotovoltaiky a tím zlepšuje i její účinnost. Osvětlení interiéru je navrženo z úsporných LED zdrojů. Dešťové vody budou v obou objektech sbírány do retenčních nádrží a dále využívány pro kapkovou závlahu zahrady a zeleně na střechách obou objektů. Provětrávání objektů je navrženo pomocí řízeného větrání vedeného v podhledech stropu. Páteřní rozvody VZT pro třídy jsou vedeny v podhledech v chodbách a ze stran do tříd. Centrální jednotka VZT je situována v 1.PP. Pro rozvody ventilace sportovních hal jsou využívány instalační prostory pod pobytovými tribunami. Horizontální rozvody vyšších pater jsou distribuovány v dutinách nad 1.NP v rámci instalačního prostoru, který vzniká navýšením skladby střechy pro umístění dostatečného množství substrátu intenzivní zeleně. Oba objekty je možné přirozeně větrat okny. Základní škola využívá komínového efektu vnitřních atrií pro noční předchlazení těžkých vnitřních konstrukcí jejichž akumulační schopnost je využívána v letních měsících proti přehřívání interiéru. Zastínění objektů je navrženo jako exteriérové – kombinací přesahů střech, konstrukcí a screenových textilních rolet. Střešní krajiny školy a školky jsou zastíněné pomocí textilních plachet ukotvených do fasády objektu (škola), resp. na volně stojící stožáry (školka i škola).

Krajina, park, areál školy a školky

Krajinný rámec pomáhá určit nový charakter lokality. Důležitá místa rekreace obyvatel Sadové a Lesné jako je např. údolí Zaječího potoka, budou s novým centrem propojeny „zelenými“ ulicemi a plochami vegetace na svazích. Mimo nově navržené náměstí a areál školy bude zachováno co největší množství stávajících hodnotných dřevin.

V současném stavu se při vstupu do řešeného území nachází park Sadová, který vznikl v rámci iniciativy „Dáme na Vás“. Park se nachází přesně v místech budoucí zástavby a hlavního veřejného prostranství lokality. V rámci první etapy návrhu je možné podstatnou část stávajícího parku a hřiště zachovat. Během realizace etap dalších – mezi něž patří i park vedle mateřské školy – bude stávající park odstraněn. Dle  možností bude vyhodnoceno opětovné využití herních prvků z hřiště v rámci nového hřiště v parku vedle mateřské školy.

Nový park se svažuje směrem k objektu domova seniorů. Hlavní přístup do zeleně je situován naproti vstupnímu předprostoru základní školy. Jádro parku tvoří centrální pobytová louka se solitérními stromy lemovaná mlatovými cestami a zachovanou místní vegetací při okrajích. V severovýchodním cípu území, poblíž nově vznikající polikliniky je umístěno veřejné multifunkční sportoviště (basketball, volejbal, apod.). Nabízí se zde možnost pěšího propojení s domovem seniorů – především z důvodů synergie a vítané interakce nejmladších a nejstarších obyvatel lokality. V blízkosti školky je v parku umístěno dětské hřiště. Na systém stezek je napojen i vyhlídkový bod v západní části území. V rámci drobného mobiliáře jsou rozmístěna pítka (u sportoviště).

Ve východní části lokality, u budoucího mostu na Lesnou navrhujeme pěšinu, zkratku, do údolí Zaječího potoka, které je oblíbenou vycházkovou destinací místních.

Díky mozaice společenstev je do městského prostředí přinesena vysoká pes­trost živočichů a rostlin, která přispívá ke stabilizaci okolních ploch. Návrh řešení kladně ovlivní mikroklima lokality, zvláště v letních měsících.

V uličním profilu jsou navrženy stromy pro uliční stromořadí s velkou korunou, např. javory, jasany či platany. V místech mimo parkovací stání jsou stromořadí tvořené např. lípami či jírovci. Druhové složení solitérních stromů ve veřejných prostranstvích budou tvořit např. jerlíny, břestovce, lípy, jírovce a třešně ptačí okrasné. V parku bude zachován pokud možno co největší podíl stávající zeleně doplněný o solitérní stromy – lípy, duby, javory, habry, borovice, třešně a dalšími ovocnými dřevinami a jedlými keři.

V rámci lokality je doporučeno zdůraznit jednotlivá témata ve veřejném prostoru, např. citlivě začleněnou naučnou stezkou. Biodiverzita, voda, historie, urbanistický vývoj a další témata tak budou součástí každodenního života obyvatel.

Materializace veřejných prostranství je navržena z dlažeb různých formátů. Předprostor školy a nové náměstí jsou uvažovány z velkých formátů, chodníky a parkovací stání z formátů drobnějších. Obslužná komunikace a cyklostezky jsou asfaltové. V blízkosti ZŠ a MŠ je jednosměrná komunikace vyzdvihnutá výše úrovni chodníku a pojednána dlažbou.

Dopravní řešení, doprava v klidu

Území je obslouženo okružní místní komunikací která je obousměrná až do místa budoucího přemostění do Lesné. Odtud dále je komunikace navržena jako jednosměrná – ve směru k základní a mateřské škole s omezením rychlosti na 30 km/h. V území jsou preferováni pěší a cyklisté před automobily.

Profil obslužné komunikace je navržen s oboustrannými podélnými parkovacími stáními a chodníkem. Mezi dvojice parkovacích stání jsou rozmístěny vzrostlé stromy, které zajišťují potřebný stín. Parkovací stání pro navržené objekty rozmísťujeme v rámci přilehlé okružní komunikace. Tato pravidelná distribuce parkování v blízké docházkové vzdálenosti novostaveb nevytváří rozlehlé monofunkční parkovací plochy. Naopak odstavná stání v území přirozeně „splynou“. Celkem je zde navrženo 101 povrchových odstavných stání se stáními Kiss & Ride v blízkosti vstupních prostor objektů. Další kapacity parkování jsou umístěny v podzemních garážích polyfunkčních objektů, respektive před jejich realizací v dočasném povrchovém parkovišti.

Autobusové zastávky MHD jsou umístěny v přední části nového náměstí v dobré návaznosti na veřejný prostor a objekty ZŠ a MŠ.

Cyklostezky jsou v rámci obslužné komunikace navržené jako sdružené s automobily – v místě zóny 30 km/h ve směru jednosměrné komunikace a v samostatném pruhu za chodníkem – v protisměru jednosměrné obslužné komunikace.

Oba objekty disponují dostatečným počtem stojanů na kola a koloběžky.

Etapizace

Prostorové uspořádání návrhu umožnuje optimální etapizaci lokality.

  1. V úvodní etapě bude realizována okružní obslužná komunikace, zasíťování lokality a příprava pro budoucí výstavbu.
  2. V druhé etapě bude realizován objekt základní školy včetně vnějšího sportoviště, budou doplněny chodníky a cyklostezky a bude vybudováno dočasné povrchové parkoviště s kapacitou 40 stání v místech budoucí výstavby polyfunkčního objektu. Je možné uvažovat s dočasným povrchovým parkovištěm i v místech budoucího komunitního centra. Etapu 1 a 2 je možné sloučit.
  3. V rámci třetí etapy bude realizován objekt mateřské školy se zahradou.
  4. Čtvrtá etapa představuje realizaci parku v blízkosti mateřské školy. Etapy 3 a 4 je možné sloučit.
  5. V páté etapě budou realizovány objekty polyfunkčního domu a komunitního centra s novým horním náměstím. Bude zrušeno dočasné povrchové parkoviště, jehož kapacity jsou dostatečně nahrazeny v podzemních garážích pod polyfunkčním domem a komunitním centrem. Polyfunkční objekty na náměstí mohou být realizovány v oddělených etapách.

Další projekty