Apropos Architects

AA

 

2022 Bydlení Infrastruktura Kanceláře Ocenění Soutěž Sportovní Správa Urbanismus Veřejné

Vstupní Brána Uhříněvsi

3. Cena v architektonické soutěži 
Praha Uhříněves, Česká Republika, 2022

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek
,
Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, 

Ing. arch. Tereza Práchenská

Spolupráce: MSc. Arch. Rudolf Nikerle, Bc. Laura Lukáčová, Bc. Kryštof Jireš

Vizualizace: Avocado Fresh

Soutěžní návrh rozvoje okolí nádraží v Praze Uhříněvsi, ČR.

ANOTACE – ABSTRAKT

Konceptem návrhu je jasné, čitelné PROPOJENÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZLIDŠTĚNÍ území nyní rozděleného vysokorychlostní tratí a v západní části brownfieldem, na jehož částech pomalu vzniká monofunkční obytná zástavba s absencí vybavenosti.

Jádrem návrhu je nový městský, veřejný, dopravní a kulturně společenský prostor, který přímo navazuje na stávající vlakové nádraží, nejdůležitější bod v okolí.

Veřejný prostor je před nádražní budovou jako pomyslný červený koberec protažen přes celou ulici “U Starého nádraží”, doprava je zde zklidněna, přednost dostávají pěší. Materializace povrchů upozorňuje na důležitost místa. Přístup na nástupiště a do okolí nádražní budovy je očištěn a zjednodušen. Je zde navržen nový objekt čekárny se vstupem do podchodu vlakové trati Je jasně řešena návaznost autobusové, vlakové, ale i osobní a cyklistické dopravy.

Je podtržen význam nádražní budovy s její červenou přístavbou – PRVNÍ BRÁNY UHŘÍNĚVSI.

Nástupní předprostor nádraží je prodloužen i opačným směrem na druhou stranu kolejiště, kde se jako protipól nádražní budovy a jejího nástupu nachází městský polyfunkční objekt s veřejným předprostorem.

Tento vyšší dům, odkazující na vertikalitu původní budovy starého nádraží vytváří spolu s veřejným prostranstvím a s červeným zastřešením vstupu do podchodu pod železniční tratí – DRUHOU BRÁNU UHŘÍNĚVSI.

 

KONCEPT NÁVRHU – CELKOVÁ VIZE

Koncept našeho návrhu je založen na podrobné analýze a rešerších týkajících se řešeného území a na výstupech z participace, která reflektuje potřeby a přání místních obyvatel.

Konceptem návrhu je jasné, čitelné PROPOJENÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZLIDŠTĚNÍ území nyní rozděleného vysokorychlostní tratí a v západní části brownfieldem, na jehož částech pomalu vzniká monofunkční obytná zástavba s absencí vybavenosti.

Jádrem návrhu je nový městský, veřejný, dopravní a kulturně společenský prostor, který přímo navazuje na stávající vlakové nádraží, nejdůležitější bod v okolí.

DVĚ BRÁNY A PROPOJENÍ

Veřejný prostor je před nádražní budovou jako pomyslný červený koberec protažen přes celou ulici “U Starého nádraží”, doprava je zde zklidněna, přednost dostávají pěší. Materializace povrchů upozorňuje na důležitost místa. Přístup na nástupiště a do okolí nádražní budovy je očištěn a zjednodušen. Je zde navržen nový objekt čekárny se vstupem do podchodu vlakové trati Je jasně řešena návaznost autobusové, vlakové, ale i osobní a cyklistické dopravy. Je podtržen význam nádražní budovy s její červenou přístavbou – PRVNÍ BRÁNY UHŘÍNĚVSI.

Nástupní předprostor nádraží je prodloužen i opačným směrem na druhou stranu kolejiště, kde se jako protipól nádražní budovy a jejího nástupu nachází městský polyfunkční objekt s veřejným předprostorem, určený pro pronajímatelné prostory s přesahem do veřejně společenské funkce a služeb (sál, školka, knihovna, kavárna, menší komunitní centrum).

Tento vyšší objekt, odkazující na vertikalitu původní budovy starého nádraží vytváří spolu s veřejným prostranstvím a s červeným zastřešením vstupu do podchodu pod železniční tratí DRUHOU BRÁNU UHŘÍNĚVSI

Vertikální objekt, který je vůči budově nádraží orientován štíhlou, elegantní stranou své hmoty upozorňuje již z dálky na blízkost důležitého bodu v lokalitě. Umístění jak služeb a pronajímatelných prostor, tak i veřejných funkcí ředí monofunkčnost okolní bytové zástavby a funguje jako ohnisko celé lokality.

Obě strany území vzájemně mezi sebou a dále s centrem Uhříněvsi propojujeme následujícími způsoby:

Urbánní cesta se soustředí na vytvoření nového napojení určeného pěším a cyklistům, směřujícím do staré Uhříněvsi a nebo opačným směrem. Tato cesta vede převážně zástavbou a nahrazuje přetnutou ulici Fr. Diviše, dříve významnou místní stezku vedoucí až do centra historické části Uhříněvsi.

Zelená cesta nabízí alternativu k cestě urbánní, vede klidnou zelení, parkem, procházkou. Zelená cesta propojuje pásy a prvky zeleně v okolí (lipové stromořadí, stávající zelené plochy kolmé na ulici Fr. Diviše, Obora, Hodnotné stromy v okolí nádražní budovy) a vytváří zjemnění a odclonění negativních vlivů vlakové trati.

Vizuální “cesty” pomáhají orientaci v území, opticky propojují důležité body, pomáhají území pochopit. Vytváří orientační body a místy i otisky zaniklých vazeb a přerušených cest. (Vyhlídka na vlakovou trať a centrum v ose přerušené ul. Fr. Diviše).

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

K zadání se snažíme přistupovat pragmaticky, realisticky, i vizionářsky zároveň.

Tematicky jsme zadání rozdělili do několika úloh:

– Propojení a provázání obou stran území podél kolejí

– Vyřešení složité dopravní situace vč. autobusů, osobních automobilů, cyklistů a dopravy v klidu

– Revitalizace a zklidnění stávajících ulic přilehlých řešenému území nádraží, včetně veřejného prostoru a v neposlední řadě i ulice Fr. Diviše

– Nová zástavba v území bývalých brownfieldů na jih od vlakové trati.

S rostoucím počtem obyvatel Uhříněvsi a s přibývajícím počtem cestujících, kteří dojíždí z okolních měst a obcí na místní nádraží, je potřeba adresovat problémy stávajícího dopravního uzlu a uchopit jej jako důstojný nástupní bod na vlakovou trať směrem do Prahy – dopravní hub 21. století.

Navrhujeme rozšíření veřejného předprostoru nádražní budovy do maximální možné míry. Vzniklý veřejný prostor je určen především pěším. Automobilová doprava je zde regulována a v ulici U Starého nádraží vedena jednosměrným provozem směrem k ulici Lidického.

Předprostor nádraží je určen pouze k zastavení (Kiss n Ride) a dále autobusovým zastávkám. Odstavná stání pro koncové autobusy jsou řešena v předprostoru stávajících stavebnin na severozápad od nádražní budovy v ulici Dopravní.

Solitérní objekt nádražní budovy (pozitivně hodnocený ve výstupech z participace) je očištěn od nevyhovujících přístaveb. Objekt nádražní budovy ponecháváme jeho původní funkci. Z východního objektu nádraží přistavujeme lehké železobetonové zastřešení kryté čekárny určené cestujícím, čekajícím na vlak a nebo na autobus.

Je zde upraven i vstup, schodiště a výtah do nádražního podchodu tak, aby  lépe navazoval na veřejný prostor a přestupní uzel a celá situace byla přehlednější. Nádražní podchod neslouží pouze jako přístup na nástupiště. Jeho význam spočívá i v propojení obou stran kolejiště. Výtah je rovněž integrován v budově nádraží.

I z tohoto důvodu je rampa podchodu na jižní straně kolejiště upravena a narovnána. Přilehlý pozemek, který patří městu, bude využit jako první investice – realizace veřejného prostranství – protipólu / prodloužení  veřejného prostoru před nádražím na druhou stranu území. Vstup do nádraží je vzhledem k nové zástavbě na jih od železniční trati potřeba chápat jako oboustranný a přístup do železničního podchodu i zde co nejvíce pro pěší zjednodušit . Na tomto pozemku bude umístěn vícepodlažní objekt s nabídkou širšího spektra funkcí – může se jednat o:

– pronajímatelné komerční plochy

– služby (např. restaurace, kavárna, hospoda, kadeřník, pekárna, malý obchod)

– veřejné služby (školka, kterých je v lokalitě nedostatek)

– komunitní funkce (sál, knihovna, kroužky)

Monofunkčnost okolní bytové zástavby takovouto funkci v území zcela jistě ospravedlňuje. Navíc je tím podtržena důležitost celého uzlu. Tento objekt navrhujeme jako vertikálu, která je u liniové stavby kolejiště zcela jistě možná a i reference z ČR / zahraničí ukazují, že takový princip zástavby funguje skvěle. Propojení obou stran doplňujeme dále směrem na východ od stávající nádražní budovy pomocí lávky, která bude umístěna v prodloužení ulice Lidického. Jedná se o logické spojení a návaznost na ulici Fr. Diviše, středové nástupiště vlakového nádraží a celé území na jih od vlakové trati. Oba propojující prvky jsou bezbariérové – přístupné pomocí přístupových komunikací ve spádu, respektive pomocí výtahů a schodišť. U lávky ve východní části území obtiskávají přístupové komunikace stopu původní slepé kolejové trati a odkazují na historii místa. Tvar této komunikace zároveň ideálním způsobem navazuje na ulici Fr. Diviše a na park na druhé straně kolejí.

Díky napřímení a zjednodušení vstupů do podchodů pod kolejištěm a na lávku vznikne přímější a jednodušší cesta do centra Uhříněvsi a obě strany území spolu budou lépe komunikovat.

Do veřejného prostoru přiléhajícímu vlakovému nádraží navrhujeme další citlivé zásahy:

– realizace jednoduchého objektu nové čekárny a trafiky / okénka s pečivem v v návaznosti na stávající nádražní budovu.

– umístění zastřešení nad koncovými stanicemi autobusu č. 209, 213 a 325, včetně hygienického zázemí řidičů.

– nové zastřešení nad přístupovou komunikací z železničního podchodu na jižní straně od vlakové trati.

– nové zastřešení středového nástupiště stávajícího nádraží.

– odstranění objektu na pozemku č. 2184/66 a na jejím místě umístění inteligentního parkování pro cyklisty tzv. bike tower.

– konverze bývalé vodárenské věže s topírnou na kavárnu s předzahrádkou a v zadní části (topírny) umístění hygienického a sociálního zázemí pro veřejnost

Přilehlé ulice nádraží – především kříž tvořený ulicemi Picassova a Vačkářova je uvažován jako rezidenční. Je zde doplněna zeleň, zredukována šířka průjezdu, je realizován jednosměrný provoz a vymezena rezidenční parkovací stání.

Drobné brownfieldy – stávající, převážně stavebniny – v území navrhujeme výhledově zastavět objekty menšího měřítka pro bydlení, které vhodně doplní okolní rezidenční strukturu.

Území podél kolejiště dále směrem na jihovýchod – v místech, kde se nachází majestátní lipové stromořadí je uvažováno jako městský park. Stromořadí bude zachováno a přilehlý pás podél kolejiště bude nabízet spektrum různých aktivit. Nachází se zde odpočinkové místo, venkovní posilovna a dále před bytovými domy dětské hřiště (stávající). Parkem vede cyklostezka a cesta pro pěší navazující na nové přemostění podjezdu pod vlakovou tratí.

Směrem k nádražní budově na záapd – mezi objektem kavárny a nově navrženou lávkou je toto místo navrženo jako poloparkový, klidný prostor – přechod mezi zpevněnými povrchy před nádražní budovou a parkem dále na východ. Je zde navržené prodloužení stromořadí líp, mlatová plocha, lavičky, odstavná parkovací stání. Umíme si zde představit nejrůznější děje veřejného a poloveřejného charakteru, jako jsou např. menší trhy, výstava / prezentace záměrů městské části, neformální shromáž-dění a nebo jen čekání na vlak v blízkosti nástupišť v příjemném stínu stromů.

V současnosti je v tomto území – které je v našem návrhu řešeno jako park – uvažováno s P+R povrchovým parkovištěm. Toto řešení se nám jeví jako značně nevhodné – jednak z důvodu využití území, dále i kvůli prostému faktu, že parkoviště se do pruhu nemůže nikdy vejít, aniž by nedošlo k pokácení vzrostlého lipového stromořadí. V pruhu vymezeném lipovým stromořadím a železnicí není dostatečná šířka – potřebných min. 16 m pro oboustranné kolmé parkování se středovým průjezdem. Realizace pojezdných ploch jednoznačně poškodí kořenový systém vzrostlých lip, které takový zásah s velkou pravděpodobností nepřežijí. Pro zachování stromořadí by muselo být parkoviště realizováno pouze s jednostranným parkováním, což je velice neekonomické.

V našem návrhu  je možné parkoviště umístit, jeho vjezd s dalšími prvky našeho návrhu nijak nekoliduje. V optimálním řešení – patrném na prezentované etapizaci návrhu – přinášíme alternativu, ve které parkoviště podél lipové aleje nebude realizováno – bude zde navržen park – a na místě navrhovaného P+R parkoviště při ulici Fr. Diviše bude umístěn parkovací dům s kapacitou až 200 vozů – 1. podzemní podlaží s přímým vstupem do nádražního podchodu (komfortní řešení) a 3 nadzemní podlaží. Střechu parkovacího domu je možné zasvětit dalšímu parkování (resp. objekt realizovat s 2 nadzemními podlažími a parkovací střechou.

Zástavbu na jižní straně kolejiště v území bývalých brownfieldů navrhujeme racionální, pragmatickou formou a typologií.  Centrem území je již zmiňovaný veřejný prostor navazující na vlakové nádraží, který je vymezen výškovým multifunkčním domem a parkovacím domem naproti. Oba objekty nabízejí služby a vybavenost orientovanou na veřejné prostranství. Nově narovnaná zastřešená přístupová komunikace podchodu pod železniční tratí má ze strany náměstí navržené pohodlné pochozí a posedové schodiště, které pocitově rozšiřuje a prosvětluje vstup do podchodu pod kolejištěm. Na veřejné prostranství, jakož i na dvě významné budovy, které jej obklopují doporučujeme uspořádat otevřenou architektonickou soutěž o návrh, která nalezne nejlepší řešení obou objektů.

Zástavba na sever od veřejného prostoru se díky rozšiřující se klínovité formě řešené parcely rozprostírá mezi ulicí Fr. Diviše a kolejovou tratí do formy rozvolněné blokové zástavby, jejíž zastavěnost, podlažnost, důležité průchody ale i práce s hlukem je regulována. Navržená zástavba je uvažována jako polyfunkční. Přesný poměr bydlení, pronajímatelných komerčních ploch, administrativy a vybavenosti bude definován na základě poptávky pro každý objekt zvlášť.

Vlaková trať, ale i ulice Fr. Diviše představují nezanedbatelné zdroje hluku, které je potřeba adresovat. Podél vlakové trati umísťujeme vyšší (5 NP) deskové objekty, které mají v podzemních podlažích, respektive možné i v 1.NP, směrem k železniční trati krytá parkovací stání pro celý daný blok. Ve vyšších patrech je možné uvažovat s komerčními pronajímatelnými plochami / administrativou. Není rovněž vyloučeno že i objekty, které plní funkci hlukové bariéry od vlakové trati, budou sloužit pro bydlení. Nabízí se zde řešení pavlačových dispozic, respektive jednostranné orientace bytových jednotek směrem pryč od vlakové trati. Fasáda orientovaná na jiho-západ do zelených vnitrobloků nabízí pro jednostranně orientovanou dispozici optimální podmínky.

Zástavba jižním směrem od veřejného prostranství (za parkovacím domem) dále podél vlakové trati je definována zužujícími se parcelami a je navržena jako solitérní. Funkčně se dle poptávky může jednat jak o kanceláře, tak o jednostranně orientované bydlení.

Ulici Fr. Diviše zklidňujeme a zužujeme její jízdní profil na nezbytně nutných 6 m. Při ulici je rozmístěno podélné parkování a vzrostlá zeleň. V parteru přilehlých objektů je možné uvažovat drobnou vybavenost – doby velkých obchodních center se pomalu chýlí ke konci a vize budoucnosti předjímá návrat drobné vybavenosti do důležitých ohnisek (okolí vlakového nádraží) formou menších obchodů a obecně jednotek vybavenosti. Ulice Fr. Diviše má potenciál stát se Uhříněvským městským bulvárem.

ETAPIZACE NÁVRHU

Navržená etapizace zohledňuje podmínky, potřeby investora, vztahy a majetkové poměry v území.

ETAPA 1

Etapa 1 je zaměřena na vznik dopravního hubu v bezprostřední blízkosti nádraží. Budou nově uspořádány autobusové zastávky a odstavná stání. Budou realizovány nové povrchy veřejných prostor a výstavby nových objektů v území bezprostředně souvisejících s dopravním terminálem – krytá čekárna, krytá stání autobusů, nová rampa z podchodu se zastřešením a přilehlým veřejným prostorem na jih od trati, bike tower, revitalizace objektu č.p 165 na kavárnu. První etapa končí výstavbou polyfunkčního domu při veřejném prostoru na jih od železniční trati. V první etapě se záměry realizují čistě na pozemcích investora. V této etapě je uvažováno se zachováním původních záměrů v území – především dvou navržených povrchových parkovišť P+R. Záměry etapy 1 jsou plně funkční a dojde díky nim k celkovému zlepšení situace v území, aniž by bylo podmíněné realizovat etapy navazující.

ETAPA 2

Etapa 2 se zaměřuje především na rozvoj brownfieldu na jih od železniční trati. Jedná se o etapu s dlouhým časovým horizontem. Uvažujeme výstavbu smíšených polyfunkčních bloků, kombinujících pronajímatelné kancelářské prostory podél trati (clonící hluk) a bydlení do klidných vnitrobloků. Další zástavba bude realizována dále v území podél ulice Fr. Diviše, která bude v této etapě revitalizována. Budou realizovány parkové úpravy podél vlakové trati na obou stranách území. Na místě jižního povrchového P+R parkoviště (současný záměr městské části) bude postaven kapacitní parkovací dům. Dojde ke zrušení P+R parkoviště při stávající lipové aleji ve východní části řešeného území. Vznikne zde park. V rámci Etapy 2 bude realizována i nová lávka přes vlakovou trať v prodloužení ulice Lidického a vyhlídka na přerušeném ukončení ulice Fr. Diviše. Jednotlivé záměry etapy 2 se odehrávají na pozemcích různých subjektů a jejich posloupnost je ve značné míře flexibilní.

ETAPA 3

Etapa 3 uvažuje s dlouhodobým výhledem, ve kterém budou autobusové linky předprostorem nádraží pouze projíždět a bude možné zrušit stávající odstavná stání koncových linek autobusů. Před nádražní budovou budou ponechány jen nástupní a výstupní zastávky a veřejný prostor se rozšíří na celý prostor ulice U Starého nádraží. Nová zástavba vznikne především v prostoru stávajících stavebnin na sever od nádražní budovy. Dále je možné uvažovat s výstavbou veřejné / kulturní stavby s flexibilním využitím v místech, kde stávala stará nádražní budova. Např. multifunkční sál a nebo komunitní centrum. V jihovýchodní části území vznikne nová polyfunkční zástavba místo stávajícího povrchového (značně neefektivního) parkoviště. Parkovací stání budou přesunuta do suterénu objektů.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Navržené dopravní řešení zohledňuje veškeré požadavky jednotlivých způsobů dopravy a snaží se najít jejich optimální vzájemné synergie a návaznosti. Navržené ulice v přilehlém okolí vlakového nádraží mají upravené směry. Ulice “U Starého nádraží” je jednosměrná, stávající směr průjezdu autobusů je zachován. Zklidněné ulice nabízí placené parkování. Ulice Dopravní a Picassova jsou ve své první polovině od ulice Přátelství obousměrné a ve zbytku jednosměrné. Ulice Lidického je obousměrná až po křižovatku s ulicí U Starého nádraží pro zajištění optimální obsluhy stávajících stavebnin. Ulice Vačkářova je jednosměrná v opačných směrech od ulice Picassova. Ulice Fr. Diviše zůstává obousměrná po celé své délce.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Návrh autobusové dopravy počítá v prezentovaném stavu s požadavky ROPIDu a umísťuje do lokality odstavná parkovací stání pro koncové autobusy. Pro autobusovou dopravu jsou určené ulice Dopravní, U Starého nádraží a Lidického. Autobusy přijíždějí z ulice Přátelství ulicí Dopravní do předprostoru nádražní budovy. Koncové výstupní zastávky linek 209, 213 a 325 se nachází v předprostoru stávajících stavebnin v blízkosti předprostoru nádraží. Je tak zajištěna plynulá vazba mezi autobusy a vlaky. Odstavná stání těchto linek jsou navržena v bezprostřední blízkosti výstupních stanic. 2 rezervní odstavná stání koncových linek se nachází ve východní části území podél ulice U Starého nádraží. Zde jsou rovněž realizovány dobíjecí stojany pro elektrobusy (mohou být situovány i u odstavných stáních hlavních) Při využití těchto stání budou autobusy provádět manipulační jízdy přes ulici Přátelství. Linka 213, která do území přijíždí a zde končí s největší frekvencí má samostatnou výstupní  zastávku, která může zároveň sloužit jako odstavná. Linky 209 a 325 do území zajíždí kombinovaně 2x do hodiny a kapacity jejich odstavných stání tak vyhoví. V blízké budoucnosti je počítáno s redukcí koncových autobusových linek – většina linek bude průjezdná – kapacity odstavných stání tak budou moct být zredukovány a na jejich místě navrženy P+R parkoviště. Nástupní zastávka koncových linek se nachází v předprostoru nádražní budovy. V její blízkosti se nachází i výstupní a nástupní zastávka linek, které zde nekončí a stanicí “Nádraží Uhříněves” projíždí – linky 226, 227 a 228. Celý dopravní uzel a návaznost vlakové a autobusové dopravy se odehrává v předprostoru nádražní budovy s optimální rychlou návazností jednotlivých spojů s jasným důrazem na komfort cestujících.

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Průjezd osobních automobilů je v lokalitě umožněn při respektování přikázaných směrů jízdy. Kříž ulic Picassova a Vačkářova je uvažován jako rezidenční a budou zde navrženy modré parkovací zóny. Ulice Dopravní, U Starého nádraží a Lidického uvažují s placeným parkovacím stání pro návštěvníky lokality. Před nádražní budovou jsou rozmístěny parkovací stání tzv. Kiss n Ride. Hlavní kapacity pro parking osobní dopravy zajišťuje parkovací P+R dům při ulici Fr. Diviše. Ulice Fr. Diviše zůstává obousměrná se zklidněným profilem, podélnými parkovacími stáními. Parkovací stání navržené zástavby v prostoru bývalého brownfieldu je řešeno v podzemních garážích resp. v nižších podlažích objektů situovaných jako hluková bariéra v bezprostřední blízkosti podél vlakové trati.

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Navržené řešení dopravy v klidu respektuje kapacitní požadavky a potřeby automobilové dopravy, ale zároveň jim nastavuje  jasná pravidla. Dopravu v klidu není možné ponechat neregulovanou. Při strmém rozvoji lokality a nárůstu cestujících dojíždějících z blízkého i širokého okolí by výhledově docházelo k dopravním kolapsům v území. Nejefektivnější způsob řešení problému, který navrhujeme je pomocí zón parkování – rezidenčních a návštěvnických. Modré zóny jsou určeny čistě pro rezidenty. Oranžové umožní placené parkování, ale po dobu. 6 hodin – stání nebudou sloužit jako odstavná při přestupu na vlak. Fialové zóny vč. parkovacího domu umožní placené parkování  v čase 8-24.

CYKLISTÉ

Cyklostezky jsou v území zachovány a novým propojením lávkou nad tratí posíleny i s jižní částí řešeného území. V blízkosti nádražní budovy je pro cyklisty navržena moderní parkovací věž – bike tower. Cyklostezky vedené v přednádražním prostoru mají vyznačené své pruhy vedoucí po dostatečně široké ulici U Starého nádraží. Před nádražní budouvou a ve veřejném prostranství na jih od vlakové trati jsou rovněž navrženy venkovní stojany pro kola.

MATERIALIZACE

Navržená materializace nových intervencí a povrchů reflektuje zvolený koncept návrhu. Zdůraznění významného veřejného předprostoru nádraží je pojednáno načervenalou dlažbou podlouhlého formátu, připomínajícího svou barevností červený koberec a svou strukturou a měřítkem pražce železniční trati, které směřují rovnoběžně ve směru pražců železniční trati. Pěší tak intuitivně směřuje k odjezdu vlaků ve směru delšího rozměru dlažby. Nově navvržené drobné objekty (zastřešení podchodu, nástupiště, čekárna, výstupní zastávka autobusů i lávka přes železniční trať jsou navrženy pokud možno co nejvíce subtilní z pohledového červeně probarvovaného (až lehce růžově) železobetonu. Předprostostor nádraží, významného dopravního hubu 21. století tak dostává jednotný charakter, feel, působí jako jedna věc doplňující, tvořící kulisu a zdůrazňující stávající budovu nádraží.

Průjezdný pruh ulice U Starého nádraží v předprostoru dopravního uzlu je pojednán rovněž probarvenou načervenalou dlažbou drobnějšího formátu ca. 10 x 14 cm, která nutí projíždějící zpomalit, jednotným povrchem upozorňuje na pohyb v prostoru, kde se vyskytují pěší.

Odstavná stání autobusů a zastávky v předprostoru nádraží jsou pojednány v probarveném betonovém povrchu.

Ve zbytku revitalizovaného území jsou použity šedivé kamenné (betonové) dlažby a asfaltové vozovky.

V prostoru za bývalou vodárnou pro parní lokomotivy je navržena velkorysá mlatová plocha, která zjemňuje jinak dlážděné povrchy.

Stromy v dlažbě jsou osazovány do ocelových mříží s dostatečným prostorem pro kořenový systém – viz dále.

KRAJINNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU

Důležitou oblastí návrhu je řešení zeleně a zelených ploch obecně. Snažíme se zachovat a ochránit hodnotné krajinné prvky jako jsou lipová alej, vzrostlé stromy u vodárny a solitérní listnaté stromy v areálech brownfieldů. O tyto prvky bude pečováno a budou chráněny během výstavby. Vnímáme jejich vysokou hodnotu.

V oblastech vnitřních prostor zástavby stávajících brownfieldů jsou stromy a zeleň navrženy v souvislých zelených pásech. V rámci vnitrobloků a v okolí zástavby navrhujeme vícekmenné a pionýrské dřeviny, které svým charakterem odkazují na původní brownfield a polohu v okolí nádraží nebo železničních překladišť.

Podél vlakové trati navrhujeme lineární park, který se jako stuha proplétá na druhou stranu kolejiště do míst stávající lipové aleje. Tato zeleň plní významnou hygienickou funkci – odhlučnění, pohlcování prachu, odclonění zástavby od kolejiště. Uvažujeme především vícepatrovité porosty, použití druhů s brvitými listy, dále použití stálezelených druhů pro mimovegetační měsíce. Navržená zeleň bude schopná odolávat blízkosti relativně nehostinného prostředí vlakové trati (přehřívání, vítr, prašnost..). Navržená skladba zeleně bude reflektovat tento faktor a uvažované dřeviny nebudou náchylné na poškození poryvy větru.

Nová zástavba bude důsledně hospodařit s dešťovou vodou. Navržené objekty jsou uvažovány se zelenými střechami, které zamezují přehřívání a disponují schopností retence. Přebytky dešťových vod budou sbírány v retenčních nádržích a využívány pro závlahu zeleně ve vnitroblocích, ale i parku podél trati formou podzemní kapkové závlahy.

Systém nakládání s dešťovou vodou je díky rozsahu řešeného území řešen komplexně a využívá celé škály řešení. Jmenovitě jde o následující principy:

Retenční prostory pod parkovacími stáními. Parkovací stání budou dlážděna propustnou dlažbou, která umožní akumulaci a následné zasakování pod povrchem. V rámci retenčního systému budou umístěny pojistné přepady do kanalizace v případě, že by došlo k nasycení prostoru. Zdrojem vody budou okolní zpevněné plochy – silnice, chodníky a cyklostezky.

Prokořenitelné prostory pro stromy za použití strukturálních substrátů pod dlažbou. V ulicích se jedná se o liniové prokořenitelné prostory pod stromořadími. V místech velkých rozestupů stromů bude umístěn retenční prostor zvětšující retenční potenciál řešení. Obdobný systém bude použit i před nádražní budovou kde budou založeny plošné prokořenitelné prostory adekvátní vůči vybraným druhům stromů a zadržující povrchovou vodu. Zdrojem vody budou hlavně přilehlé chodníky a cyklostezky.

Akumulační nádrže jímající vodu ze střech nádražních a přilehlých budov. Voda z nádražních budov bude akumulována v podzemních nádržích. Tuto šedou vodu lze využít např. pro splachování v budovách nebo s ní dotovat zálivku (kapková závlaha) zeleně v sušších měsících. U stromů před nádražím budou instalovány závlahové sondy napojené na automatickou závlahu.

Zasakovací záhony budou realizovány v uličním prostoru na vhodných místech. Jímat budou vodu převážně z chodníků a cyklostezek. Lokálně mohou být kombinovány s výsadbou stromů.

Všechna zmiňovaná řešení bude nutné prověřit s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu v jednotlivých částech řešeného území.

 

Další projekty