Apropos Architects

AA

 

2018 Rekonstrukce Soutěž Správa Urbanismus Veřejné

Městský úřad Lázně Bělohrad

Soutěžní návrh, semifinálové kolo soutěže
Lázně Bělohrad, Česká Republika, 2017

Ing. arch. Jitka Brablecová, Ing. arch. Dominik Aleš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Michal Gabaš

Koncept

V návrhu vycházíme z hodnot místa. Hmoty i prostory členíme podle účelu a charakteru. Starý dům skvěle zapadá do náměstí a dominuje mu současně – zachováváme jej jako hlavní křídlo radnice. Soudobými přístavbami pro doplňkové provozy zprostředkováváme dialog starého s novým, formujeme veřejný prostor, rozdělujeme masu radnice do menších hmot. Přístavby navrhujeme z místního kamene. Náměstí ponecháváme v zažitém základním rozvržení, před radnicí doplňujeme shromažďovací, promenádní, pobytový prostor.

Starý dům

Rozhodně zachovat – je slušností nebourat starý dům v solidním stavu. Dům skvěle sedí na svém místě – dobrým měřítkem, příjemným detailem zapadá a přitom svou kompozicí přirozeně dominuje.

Přiměřená přestavba – poctivý návrh zachová hmotnou podstatu domu, nejen fasády. Stavebním úpravám se ale nevyhne – dům je třeba uzpůsobit novému účelu a tuto změnu viditelně deklarovat.

Funkce sleduje formu – starý dům se dobře zhostí všech kancelářských provozů nové radnice v čitelném členění: v přízemí veřejné přepážky, v patře běžné kanceláře, ve střeše vedení města.

Přístavba

Forma sleduje funkci – podpůrné provozy a hlavní sál pojmou dvě přístavby. Soudobě odlišné od starého domu. Svou formou vyjadřují svůj obsah – zázemí úřadu v bytelné schránce; sál zastupitelů transparentně propojen s veřejným prostorem.

Tři hmoty – členění do tří menších hmot vychází z místního měřítka. Křídlo směřované k řece opakuje princip dvorních křídel a přístavků zástavby mezi náměstím a řekou.

Z místního kamene – v obci s vlastním lomem – postavit radnici z vlastního kamene je povinnost. Načervenalá barva hlíny, zakalené řeky, základů domů je všudypřítomná.

Veřejný prostor

Náměstí – nová radnice rámuje prostory různých velikostí a charakterů. Prvořadě ukončuje dlouhé náměstí, kde před radnicí vzniká hlavní shromažďovací prostor obce.

Zahrada – po straně vymezuje radnice klidnou zahradu se stromem a přístupem k řece. Zahrada je propojená se sálem – nabízí občanům možnost sledovat zasedání zastupitelstva, nabízí svatebčanům výstup z obřadního sálu pod širé nebe.

Ulička – jako další slepé uličky vedoucí z náměstí k řece, i tato zajišťuje obsluhu pozemku. Současně umožňuje dokola obejít sestavu radničních domů a zažít jejich různé tváře i různé nálady okolních prostorů.

Evoluce, ne revoluce

Není třeba velkých změn. Hlavní cesta procházející náměstím je jeho prapůvodní součástí. Diagonální umístění cesty je zažité, dokonce do parcelní kresby propsané. Pobytové plochy se mohou přes cestu zrcadlit do protilehlých rohů náměstí. Není třeba celkové přestavby, není třeba nákladných přeložek.

60:40

Náměstí nezbytně slouží průjezdu aut. Ne už tak nezbytně k jejich odkládání. Má-li být náměstí náměstím, musí být lidem věnována alespoň polovina jeho plochy. Parkovat může zásobování, v malém rozsahu místní rezidenti, a jen minimálně návštěvníci.

Místo, kde pobýt

Místo setkání, promenádování, zastavení. Místo shromáždění, oslav, trhů. Místo toho parkoviště.

Starý dům

Pro novou radnici je zvoleno optimální místo – v horním čele náměstí. Centrum města se tak vytáhne dále proti proudu Javorky, radnice bude důstojně vyhlížet na město. Na stavební parcele stojící dům je potenciálně určen ke zbourání a nahrazení novostavbou městského úřadu. Stávající dům je ovšem vůči náměstí mimořádně dobře komponován. Drobným měřítkem a příjemným detailem zapadá do okolní struktury a přitom svou osově symetrickou výrazně profilovanou fasádou na své vyjímající se parcele celému místu nenásilně dominuje. Dům je zároveň v poměrně solidním technickém stavu. Není tedy důvod jej bourat. Naopak je slušností dům zachovat a využít pro nový účel, který otevře zcela novou kapitolu jeho historie.

Starý dům bude samozřejmě novému účelu nutné uzpůsobit, částečně ho přestavět. Je ovšem nutné neomezit se jen na zachování fasád a uchovat jeho hmotnou podstatu. Přestavba zároveň nemá narušit původní kompoziční vyváženost vnějšího vzhledu domu, ale při tom by měla viditelně deklarovat změnu jeho poslání.

Přístavba

Veškeré potřebné provozy radnice se do starého domu nevejdou. K domu je proto potřeba doplnit přístavbu. Ta je rozdělena do dvou částí – celkově se tak sestava radničních domů skládá ze tří hmot. Toto rozdělení napomáhá začlenit stavbu do místní struktury vyznačující se drobnějším měřítkem – princip dvorních křídel a přístavků se opakuje zejména v zástavbě mezi náměstím a řekou.

Rozdělení stavby do jednotlivých křídel současně ctí jejich obsah. V případě stávajícího domu lze říct, že obsah sleduje formu – jeho tradiční dispoziční uspořádání je vhodné využít pro hlavní kancelářské provozy. Ty pojme starý dům všechny a dále je logicky uspořádává do jednotlivých podlaží – v přízemí veřejné přepážky, v patře běžné kanceláře, ve střeše vedení města. Pro doplněné přístavby naopak platí, že jejich forma sleduje vnitřní obsah. První přístavba pojímá podpůrné provozy úřadu a je koncipována jako bytelná schránka. Druhá přístavba vysazená k řece sloužící jako víceúčelový sál je velkým oknem spojená s veřejným prostorem. Při zasedání zastupitelstva okno nabízí občanům možnost sledovat rokování jejich volených zástupců. Při svatebním obřadu otevírá síň do zahrady pod širým nebem.

Obě přistavěné hmoty jsou navrženy z místního kamene – z pískovce z lomu Javorka. V obci s vlastním lomem je stavba radnice z vlastního kamene otázkou patriotství, hrdosti, identity. Načervenalá barva pískovce je pro místo tak typická – ozývá se v hlíně okolních polí, v rozvodněné Javorce po deštích, v neomítnutých soklech starších domů. Stávající dům je naopak v souladu se svým původním řešením omítnut, a to do bíla, jako středověká tvrz, po níž si město nese svůj název Bělohrad.

Veřejný prostor

Sestava radničních domů člení nejen vlastní radnici, ale také své okolí, které nabývá rozličných podob a obohacuje škálu obecního veřejného prostoru. Při východní straně radnice před hlavním sálem, směrem k Javorce, vzniká klidná zahrada se vzrostlou lípou, obnovenými břízkami a pobytovými schody sestupujícími k vodě. Za radnicí ze severu se uplatňuje v okolí opakující se princip slepé uličky zajišťující obsluhu pozemku (včetně potřebných parkovacích stání), která současně umožňuje radniční domy dokola obejít a zažít tak jejich různé tváře i různé nálady okolních prostorů. Ze západní strany radnice zpevňuje frontu hlavní ulice. A konečně z jihu – radnice ukončuje náměstí K. V. Raise.

Náměstí

Návrh náměstí, respektive jeho horní části, vychází stejně jako v případě budovy radnice z principu uměřenosti a respektu ke stávajícím zvyklostem. Hlavní cestu procházející prostorem nemá smysl zpochybňovat – je součástí náměstí od jeho počátku a je tak vepsaná do jeho genotypu. Diagonální umístění cesty také není nutné rozporovat – toto řešení je zažité, dokonce propsané do parcelních hranic, a vytváří zajímavou dvoupólovost prostoru díky vymezení dvou zrcadlících se pobytových ploch v protilehlých rozích náměstí. Zachování stávající vozovky, chodníků, obrub, odvodnění, sítí je rozumné i z důvodu financování.

Hlavní změna oproti současnému stavu se týká využití plochy náměstí, respektive vyvážení možností jeho používání. Náměstí nezbytně slouží průjezdu aut, nemusí už ale sloužit i k jejich hromadnému odkládání. De facto ani nemůže, pokud má plnit i své společenské poslání. Plocha vozovek dnes v řešené části náměstí zabírá 73%. Návrh otáčí poměr na 60:40 ve prospěch ploch pro pěší. Počet parkovacích stání v řešeném území je zredukován z cca 45 na 28 (z toho 12 pro radnici). Parkování je zachováno pro možnosti zásobování, pro obyvatelé přilehlých domů nemajících vjezd na vlastní pozemek, a jen velmi omezeně pro návštěvníky. Redukce návštěvnických stání nemá ve městě krátkých vzdáleností významný vliv na rozvoj služeb, naopak jejich rozvoji výrazně napomáhá kvalitní veřejný prostor před jejich dveřmi. Celá tato změna je nezbytná, aby se náměstí mohlo stát skutečným veřejným prostorem.

Získaná plocha je maximálně sjednocena a věnována pobytovým aktivitám. Mezi vozovkou a stávajícím chodníkem se zachovaným původním vzorem dlažby je v niveletě chodníků rozvinutá centrální plocha s dlažbou většího formátu. Její okraje lemují drobnější stromy, odrážející řešení ze spodní části náměstí, které rámují pohled na novou radnici. Stromy jsou doprovázeny lavičkami. Promenáda v rozestupující se aleji je před radnicí zakončena lázeňskou fontánou, kolem které se rozvíjí centrální shromažďovací prostor. Náměstí je konečně prostorem mnoha tváří, dějů, zážitků, událostí.

Dispozice

Rozdělení stavby do jednotlivých křídel ctí jejich obsah. Starý dům je využít pro hlavní kancelářské provozy (v přízemí veřejné přepážky, v patře běžné kanceláře, ve střeše vedení města). Hlavní přístavba pojímá podpůrné provozy úřadu. K řece je vysazený víceúčelový sál.

Z náměstí se vstupuje do velkorysého lobby provázaného s infocentrem, podatelnou, pokladnou a matrikou. Všechny kanceláře odboru vnitřních věcí jsou umístěny zde v přízemí. V patře jsou pak kanceláře odboru stavebního a investičního a malá zasedačka. V patře přístavby jsou koncentrovány archivy a zázemí zaměstnanců.

Prostory pro mimořádné události (velká zasedačka, víceúčelový sál) a další související zázemí jsou situovány v přízemí přístaveb. Celou tuto zónu lze uzavřít od zbytku úřadu a ponechat v provozu samostatně – např. večer či o víkendech. Sál situovaný směrem k řece je otevřen do zahrady velkým oknem. Při zasedání zastupitelstva okno nabízí občanům možnost sledovat rokování, při svatebním obřadu otevírá síň do zahrady pod širým nebem. Sál je spojen se zbytkem budovy proskleným krčkem, který je zároveň jeho malým foyer. Krček slouží jako zadní vstup do budovy od parkoviště a také jako samostatný vstup pro sál od zahrady. Vymezuje také malé patio okolo vzrostlé lípy. Ve vnitřní hale je ještě doplněna centrální recepce sloužící při větších akcích jako šatna a bar.

Nejvyšší podlaží, umístěné ve střeše starého domu, je věnováno vedení města. Exkluzívní a odpovědností naplňující výhled na náměstí nabízí velký vikýř z kanceláře starosty a místa zasedání rady města.

Všechna patra jsou propojena systémem galerií a střešních světlíků, zajišťujících prosvětlení i vizuální kontakt napříč budovou.

Technická specifikace návrhu

Konstrukce

U starého domu je uvažováno se zachováním obvodových stěn, většiny vnitřních nosných stěn v 1. NP a částí klenutých stropních konstrukcí nad 1. NP. S ohledem na kompletní výměnu krovu pak není nutné sledovat zachování nosných stěn v 2. NP. Výměna krovu je navržena z důvodu jeho prostorové úpravy pro potřeby lepší využitelnosti podkroví. Zároveň jde o jedinou výraznou úpravu stávajícího domu, která viditelně deklaruje jeho proměnu a nový účel. Z důvodu využitelnosti podkroví je také nový systémový skládaný strop nad 2. NP umístěn níže oproti dnešnímu dřevěnému stropu. Zateplení je navrženo vnitřní (např. Isover Multipor) o tl. 25cm, kryté parotěsnou zábranou. Na vnější straně je stěna v souladu se stávajícím řešením omítnuta, a to do bíla, jako středověká tvrz, po níž si město nese svůj název Bělohrad.

Vnější stěny přístaveb jsou navrženy s pohledovými plochami z místního kamene – z pískovce z lomu Javorka. V obci s vlastním lomem je stavba radnice z vlastního kamene otázkou patriotství, hrdosti, identity. Z důvodu finančního limitu je stěna navržena jako zděná ze systémových tvárnic s vnějším zateplením tl. 25cm a kamenným obkladem. Nabízí se ale též lákavá možnost stěnu vyzdít přímo z kamenných bloků, což by stavbu prodražilo cca o 4,5 mil Kč (při standardně nabízené ceně 36.000 Kč/ m3). Stropní konstrukce přístaveb jsou uvažovány jako systémové skládané.

Technické zařízení budovy

Vytápění a příprava TV je uvažována pomocí kondenzačního plynového kotle, osvětlovací soustava jako LED / zářivková, větrání nucené s rekuperací. Při tomto řešení a navržených skladbách vnějších konstrukcí budova spadá do třídy energetické náročnosti „A“ a splňuje požadavek § 6 odst. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, jak je doloženo výpočtem a protokolem průkazu vypracovaném specialistou na stavební fyziku (viz přiložený průkaz energetické náročnosti budovy).

Odhad nákladů realizace

Obestavěný objem budovy: 4921 m3 (z toho 2415 m3 stávající objekt)

Uvažovaná cena: 6500 Kč/m3 pro novostavbu, 8000 Kč/m3 pro rekonstrukci stávajícího objektu

Vypočtený odhad nákladů (budova městského úřadu): 35,6 mil Kč

Plocha rekonstrukce náměstí: 6500 m2

Uvažovaná cena: 1500 Kč/m2

Vypočtený odhad nákladů (rekonstrukce náměstí): 9,75 mil Kč

Další projekty