Apropos Architects

AA

 

2017 Soutěž Sportovní Veřejné Vzdělávací

Škola ve Starém Plzenci

Soutěžní návrh, finálové kolo soutěže
Starý Plzenec, Česká Republika, 2017

Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Michal Gabaš

Navržené novostavby – škola a sportovní hala vychází z konceptu historické zástavby v území. Typologicky je pro návrh určující umístění přístavby školy do uliční fronty ulice Radyňské a ukrytí sportovní haly do vnitrobloku / zahrady areálu.

Území přilehlé ulici Radyňská nabízí do budoucna potenciál revitalizace a doplnění nejužšího a nejlukrativnějšího centra města. Zastavěním uliční fronty novostavbou školy je tato tendence podpořena a prakticky zahájena.

Pro urbanismus návrhu jsou důležité vnitřní venkovní prostory celého komplexu budov – revitalizovaný a zvětšený vnitroblok historické školy, vstupní záliv sportovní haly a přístavby školy a terasa sportovní haly nabízející přímé propojení přístavby školy (a tribun) se zahradou.

Umístěním výrazně nižší sportovní haly do zahrady se typologicky staví stejným způsobem a na stejném místě, jako tomu bylo doposud. Zároveň dochází k výraznému zvětšení, prosvětlení a nadechnutí v současnosti stísněného vnitrobloku historické budovy. Nízký objekt sportovní haly neruší vizuální kontakt staré školy a zahrady.

Dispoziční řešení a výraz domů

Návrh obnovuje hlavní vstup v ose nároží historického objektu školy. Nové šatny jsou rozmístěny v přilehlých prostorách (dříve jídelna a kuchyně) a v přízemí novostavby školy. Šatny umístěné v těchto krásných místnostech již nefungují pouze jako úložné / odkládací prostory. Díky dostatečnému prosvětlení a zařízení skříňkami a nízkým sedacím nábytkem se z nich stává skvělý otevřený pobytový prostor, který v historickém objektu doposud chybí.

Dispozice přístavby školy je navržena kompaktním způsobem, ve kterém jsou třídy rozmístěny kolem hlavního komunikačního prostoru – atria, které se zároveň o přestávkách stává pobytovým prostorem orientovaným na jihozápad do zahrady.

Orientace a kladení tříd respektuje (a využívá) princip dispozičního uspořádání historické budovy, ve které byly z důvodu prostorové optimalizace třídy kompaktně seskupeny (rotace o 90° za roh) a orientovány do veřejných prostor města. Škola tak navenek pravdivě přiznává svou funkci.

Nová jídelna je umístěna v 2.NP novostavby školy v nároží orientovaném do města. Na historickou budovu školy je napojena pomocí subtilního krčku.

Jídelna je přístupná i veřejnosti – přes přímé napojení z komunikace ze zahrady školy a nebo přes vstupní foyer sportovní haly.

Kuchyně je umístěna v optimální pozici (vzhledem ke zvedajícímu se terénu a zásobováni) při východním rohu objektu. Zázemí zaměstnanců je situováno o patro níže.

Hlavní vstup do sportovní haly a do přístavby školy je navržen z veřejného prostoru mezi historickou budovou školy a novými objekty. Průchod je orámován klenutým subtilním obloukem spojovacího krčku, který odkazuje na obloukové vstupy do historické budovy školy.

Provoz sportovní haly je orientován směrem do sportoviště (48x24x7m). Šatny a veškeré další prostory jsou napojeny do vstupní prosklené galerie (přímý kontakt se sportovištěm). Hala je dělitelná pomocí stropního závěsu (textilních rolet – sítí) na 3 menší sportoviště (24x16x7m).

Vstup diváků na tribunu je dle potřeby a konkrétního provozu možné řešit přes vstupní foyer a nebo jej zcela oddělit (přes terasu v 2.NP / ze severu z dvora).

Nově navržené domy vytváří svým jednoduchým výrazem a abstrakcí fasád harmonické doplnění stávající, dekorem pojednané školy. Nesnaží se jí „překonat“ a nebo potlačit – spíše naopak – s klidem jí přihlíží.

Konstrukční a materiálové řešení

Novostavba školy je řešena jako těžký vyzdívaný (betonové / keramické bloky) železobetonový skelet s lehčenými, modulárními, (možnost prefabrikace) žebírkovými stropy. Takovéto řešení umožňuje maximální tuhost konstrukce při výrazném odlehčení a ušetření materiálu. Z estetického hlediska odkazuje subtilní půvab žebírkových stropů na historické kazetové stropy a umožňuje celkovou modularitu řešení stavby. Nosná konstrukce je zvenčí zateplena a omítnuta dvouvrstvou těžkou kletovanou cementovou omítkou. Součinitel prostupu tepla obvodových zdí je U=0.22 W/m2K.

Mírně zešikmená stěna v posledním patře školy je impregnována a ošetřena hydrofobním nátěrem.

Okenní otvory jsou zaskleny neotvíravými okny s dřevěnými rámy. Každá třída má 2-3 větrací klapky pro dostatečnou regulaci proudění vzduchu. Oba nové objekty jsou na exponovaných fasádách zastíněny pomocí exteriérových rolet.

Novostavba sportovní haly je řešena jako těžká železobetonová vana, částečně (z jihu) zapuštěná do terénu. Tato vana je zastřešena lehkým dřevěným „víkem“ z plnostěnných lepených nosníků – výška stropních trámů se pohybuje na rozpon 24 m v rozmezí 1.7 – 2.0 m. Sportovní halu obklopuje panoramatické okno, které obíhá celou palubovku. Střecha sportovní haly je pojednána extenzivní zelení. Při pohledech z vyšších pater historické budovy a přístavby školy střecha haly splývá s okolní zahradou.

Ekonomická rozvaha

Stávající řešení je navrženo tak, aby optimálně reagovalo na podmínky soutěže. Použité materiály a konstrukce se snaží o co nejjednodušší, nejpraktičtější řešení, které šetří materiál (odlehčené prefabrikované žebírkové stropy, pevná zasklení oken s větracími klapkami) a zároveň nabízí trvanlivé a hodnotné materiály, které korespondují s architekturou stávající budovy školy.

Z dispozičního hlediska je návrh velice flexibilní a zvolené typologické řešení je možné aplikovat i na různé velikostní varianty návrhu (velikost sportoviště, modularita a kapacita tříd).

Technologie

Čerstvý vzduch je do tříd přiváděn větracími klapkami a odváděn přes vnitřní atrium světlíkem ven. Vzduchotechnika sportovní haly je řešena centrálně s rozvody mezi trámy stropní konstrukce. Na střeše školy jsou umístěny fotovoltaické panely, které jako alternativní zdroj podporují osvětlení vnitřních prostor novostavby školy.

Další projekty