Apropos Architects

AA

 

2019 Kanceláře Rekonstrukce Soutěž Správa Veřejné

Generální Finanční Ředitelství, Brno

Soutěžní návrh
Brno, dislokace Trávníčkova, Česká Republika, 2019

Apropos Architects & COLLARCH

http://www.collarch.cz/

Kontext, Koncept, Urbanismus

Předmětem řešení je rekonstrukce a dostavba areálu bývalých vojenských skladových objektů v Brně-Zábrdovicích pro účely finančního úřadu.

Stávající objekty volně uzavírají městský blok sevřený ulicemi Auerswaldova – Jana Svobody – Trávníčkova.

Konceptem návrhu je dostavba a zkompaktnění stávajícího městského bloku, konverze uniformních skladových domů na reprezentativní sídlo státní instituce strategického významu s kvalitními veřejnými prostory s odpovídajícím návštěvnickým a pracovním prostředím.

Velikost požadovaného provozního programu vyžaduje dostavbu kapacitně nedostačujících stávajících objektů.

Z urbanistického hlediska je dostavba areálu pragmatické doplnění stávající hmoty (prodloužení objektu „C“)  novým objektem „D“ podél ulice „Trávníčkova“ a logické uzavření blokové zástavby.

Jasně rozpoznatelný a definovaný vstup do areálu z ulice Auerswaldova porušuje jednoduchou formu blokové zástavby a dovoluje si přistoupit až k uliční čáře / hranici parcely v průčelí jinak odstoupeného objektu B. V exponovaném nároží areálu tak vzniká vertikální dominanta, viditelná z přilehlých hlavních ulic.

Přístavba ve vnitrobloku (E), umístěná mezi objekty B a C zahušťuje celkovou dispozici areálu, vytváří nezbytný spojovací komunikační uzel a klíčovým způsobem propojuje areál. Nižší zástavba umístěná uvnitř vnitrobloku je v lokalitě běžná.

Hmota objektu E záměrně odstupuje od severní hranice parcely hlouběji do vnitrobloku a rozděluje jej na zónu parkování návštěvníků a poloveřejné, rekreační prostranství přístupné jak návštěvníkům, tak zaměstnancům. Zároveň odstoupením od severní hranice pozemku zamezujeme nežádoucímu zastínění stávající sousední parcely a bytových domů na ní stojících.

Střešní, jednopodlažní nástavby umístěné z kapacitních důvodů na objekty A, B, C, D, respektují návaznost říms sousedních domů, odstupují od uličního líce fasády a nepřevyšují úroveň hřebene stávajících skladových objektů ani sousedních střech.

Příjezd k návštěvnickému parkování je situován skrz objekt B z ulice Auerswaldova. Podzemní garáž určená zaměstnancům, situovaná v podzemí vnitrobloku, je přístupná z ulice Trávníčkova (v místech stávajícího vjezdu do dvora areálu). Zásobování / přístup k exekučním skladům je umístěn tamtéž.

Dispoziční řešení / uspořádání areálu

Vstup do areálu je situován v nejexponovanější pozici lokality. Klientská zóna – vstupní hala s recepcí a přepážkovými pracovišti – je umístěna do jižního nároží objektu B, který v tomto místě nejlépe navazuje úrovní stávajícího 1.NP na okolní terén a zároveň největší konstrukční výškou 1.NP (ze stávajících objektů) nabízí nejreprezentativnější prostory.

V logické návaznosti na vstupní halu jsou situovány schodiště objektů A a B, vertikální komunikace do Územních pracovišť Brno II. a Brno III. V přímé návaznosti na vstupní halu je situováno i parkoviště návštěvníků v severním traktu vnitrobloku.

Na klientskou zónu je navázána i velká zasedací místnost / přednáškový sál, umístěný v 1.NP objektu E a orientovaný do rekreačního dvora. Jeho velkorysé prosklené průčelí umožňuje bezprostřední propojení s exteriérem.

Pobytový vnitroblok je provozně navázán na klientskou zónu v objektu B a jeho vzrostlá zeleň zpříjemňuje pobyt jak návštěvníkům, tak zaměstnancům úřadu.

Ve vyšších podlažích areálu je kancelářský provoz pragmaticky uspořádán do jednotlivých objektů. V objektu B a E se nachází Územní pracoviště Brno II. se 160 funkčními jednotkami. V objektu A a D je situováno největší Územní pracoviště Brno III se 180 funkčními jednotkami. Nejmenší pracoviště komplexu – „Centralizace kontroly“ je umístěno v objektu C a posledním patře přístavby D a dispozičně je navázáno především na Územní pracoviště Brno II. a III.

Struktura jednotlivých pracovišť je organizována do typických podlaží určených jednotlivým oddělením v rámci pracoviště (referenti a vedoucí). Poslední patra s exkluzivními výhledy na město Brno jsou určena pro „vedení“ jednotlivých pracovišť a jejich sekretariátu.

Přístavba E fungující jako spojovací „článek“ efektivně navazuje na existující vertikální komunikace rekonstruovaných objektů a celý komplex dispozičně propojuje. Je tak možné v rámci jednotlivých podlaží projít mezi všemi objekty, aniž by bylo nutné sejít do vstupního podlaží – 1.NP. Výškové rozdíly mezi jednotlivými objekty jsou překonávány pomocí krátkých, mírných ramp, které umožňují bezbariérový pohyb v celém areálu.

Toto řešení zároveň vyhovuje požadavku na bezpečnost areálu a umožňuje uzavření jednotlivých pracovišť mimo oficiální úřední hodiny a jejich oddělení od klientské zóny v 1.NP.

Napojení objektu E v místě stávajících schodišť domů B a C je logické a výhodné nejen z hlediska urbanistického a dispozičního ale především z hlediska investičního a  provozního. Napojením domu E v místě stávajících vertikálních komunikací objektů B a C tyto objekty nepřichází o prostory s denním osluněním, tedy s možným umístěním kanceláří a zároveň odpadá nutnost umístění 4. vertikální komunikace v rámci areálu. Pro dispoziční řešení a únikové cesty stačí schodiště stávající.

Prostory archivu jsou situovány ve 2.NP objektu E a 1.PP objektu C.

Exekuční sklady jsou umístěny v 1.NP objektu C v přímém napojení na velkou zasedací místnost, místo konání exekučních dražeb.

V objektu je navrženo 150 podzemních parkovacích stání, určených zaměstnancům úřadu. Podzemní garáž je situována ve 3 podzemních podlažích v prostoru pod vnitroblokem a objektem E. V úrovni 1.PP parkovací stání zasahují i pod stávající objekty A, B a C.

Technické a technologické zázemí je umístěno v 1.PP objektu A a B a na střeše areálu (VZT)

Konstrukční a materiálové řešení

Navržené objekty v největší možné míře počítají s využitím stávajících konstrukcí, které jsou staticky vyhovující. Jsou zachovány stávající stropní konstrukce, obvodové zdivo i schodiště. Výtahy budou v rámci stávajících šachet modernizovány.

Návrh respektuje osy a modulární rastr stávajících objektů a navazuje na něj jak v kancelářských podlažích, tak v podlažích klientské zóny.

V současném stavu příliš vysoké a pro kanceláře nevyhovující okenní parapety jsou sníženy na úroveň kancelářského stolu. Dojde tak ke zvětšení okenního otvoru a tím i ke zlepšení oslunění pracovišť. Okna si zachovávají stávající šířku, čímž dochází k další optimalizaci investičních nákladů (není potřeba řešit nová nadpraží oken.)

Nově přistavované objekty D a E budou realizovány jako vyzdívaný ŽB skelet.

Střešní nástavby budou realizovány jako lehké, krovní konstrukce pojednané lehkou fasádou s metalickým opláštěním.

Stávající objekty budou zvenčí zatepleny a omítnuty. Omítka stávajících objektů bude realizována jako tmavší, hrubá omítka šedivého odstínu. Vstupní věž na rohu ulic Auerswaldova a Jana Svobody bude pojednána bílou hladkou omítkou.

Zastínění objektů bude navrženo jako exteriérové.

Energetická úspornost návrhu

Výchozím kritériem energetické úspornosti návrhu je jeho kompaktnost a zahuštění stávajícího rozvolněného bloku. V rámci energetické úspory budou stávající objekty v přiměřené míře zatepleny. Veškeré nové konstrukce budou vyhovovat doporučeným normovým požadavkům na prostupy tepla.

Zároveň i pragmatický přístup k návrhu fasád a jejich výhodný poměr zasklení / pevná obvodová stěna přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí i v letních měsících (objekty se nepřehřívají).

Okna jsou navržena jako fixně zasklené rámy s neprůhlednou větrací klapkou na straně.

Návrh v co největší možné míře umísťuje do dvora mezi objekty A a E vzrostlou zeleň a zelené plochy na střešní krajinu. I tento faktor pomáhá příznivému klima vnitrobloku.

Nově navržené ploché střechy umožňují umístění solárních kolektorů jako doplňkového zdroje alternativní energie.

V podzemních garážích jsou vyhrazeny prostory určené pro parkování jízdních kol zaměstnanců. Stojany pro kola návštěvníků jsou umístěna poblíž vstupních prostor v úrovni 1.NP. Začlenění cyklistické dopravy do návrhu a předpoklad příjezdu části návštěvníků / zaměstnanců do úřadu na kole patří ke standardu soudobého ekologického administrativně-správního komplexu.

 

 

Další projekty