Apropos Architects

AA

 

2019 Bydlení Infrastruktura Nezařazené Urbanismus Veřejné

Náves Moravské Bránice

Územní studie návsi obce Moravské Bránice
Moravské Bránice, Česká Republika, 2019

Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Magdaléna Havlová, Ing. arch. Tomáš Beránek

Kontext a Koncept

Stávající historická náves obce Moravské Bránice je v současnosti z pohledu obce v nevyhovujícím stavu. Jedná se o jeden z hlavních veřejných prostorů obce – jádro, kolem kterého byly Moravské Bránice vystavěny, a tím pádem i území, které má pro obec významnou historickou a kulturní hodnotu.

V současném stavu je náves jako veřejný prostor určený především pěším nevyhovující – především kvůli absenci chodníků a zpevněných ploch pro pěší a také vzhledem k nevhodnému řešení dopravy a parkování. V neutěšeném stavu je i stávající vzrostlá zeleň a zelené plochy vůbec, které postrádají jakýkoliv koncept.

Jedná se především o zbytky původních vzrostlých stromů a mix keřů a náplavové zeleně vysázené nekoncepčně na veřejných pozemcích obyvateli jednotlivých domů. Nevyhovující je i stávající řešení dešťové kanalizace, která je v současnosti na více místech návsi odhalena a vedena formou povrchového betonového koryta. Z těchto výše uvedených důvodů byla zadána územní studie řešení návsi.

Návrh územní studie člení řešené území na 3 části:

A – horní část návsi, na níž probíhá jednosměrná krajská komunikace II třídy č. 395
B – prostor před novostavbou požární zbrojnice
C – dolní část návsi s vodním prvkem

Konceptem návrhu je obytná náves, jasné a přehledné uspořádání veřejného a poloveřejného prostoru a jeho dělení na dopravu pěších, dopravy v klidu a jízdní pruh jednosměrné krajské komunikace, která je oproti stávajícímu stavu regulována, zúžena a zklidněta tak, aby průjezd byl možný pouze nižší rychlostí a preferováni byli pěší. Navrhujeme vysadit v místech, kde to vedení technické infrastruktury umožní, ovocné stromy – hrušně a jabloně, které historicky na návsi již byly, případně jiné neplodící druhy. Stávající ovocné stromy, které z původní historické návsi přežily dodnes, zachováváme.

Důležitým aspektem návrhu je rovněž práce s dešťovými vodami, které v některých částech doplňují veřejný prostor formou přírodě blízkého koryta.

A – horní část návsi

Návrh pracuje se zúžením stávající jednosměrné komunikace na jízdní pruh široký 3.5 m a po levé straně přilehlý parkovací pruh šířky 2 m. Poloha komunikace vychází z polohy stávající vozovky krajské komunikace č. II./395. Přesunutí nového tělesa vozovky více do středu prostoru není možné z důvodů polohy sítí technické infrastruktury.

V místě zatáčky u novostavby požární zbrojnice je šířka jízdního pruhu zvětšena na 4.5 – 5.0 m tak, aby vycházely obloukové křivky velkých nákladních vozů. Jízdní pruh je asfaltový, přilehlá parkovací stání jsou dlážděná, výškový rozdíl mezi jízdním pruhem a parkovacím pruhem je 2 cm, řešen formou nízkého obrubníku.

Parkovací stání jsou navržená jako podélná, umístěná v místech mimo průniky s výjezdy z jednotlivých domů tak, aby vycházely rozhledové úhly těchto vjezdů. K jízdnímu a parkovacímu pruhu z obou stran přiléhá 1.5 m široký chodník. Výška obrubníku mezi chodníkem a komunikací / parkovacím pruhem je 12 cm. Obrubník chodníku je snížen na 2 cm v místě vjezdů k jednotlivým objektům. Pod chodníkem bude zahloubena dešťová kanalizace určená pro objekty návsi. Jízdní pruh a parkovací stání jsou odvodněny do dešťové kanalizace příčným spádem pomocí obrubníkových vpustí.

Mezi chodníkem a objekty je navržena zeleň – tráva se vzrostlými stromy. Pozemky mezi objekty patří obci Moravské Bránice a budou obcí nadále spravovány. Tam, kde to sítě technické infrastruktury v pásu zeleně umožňují, jsou vysazeny ovocné stromy – hrušky, jabloně a třešně. Pruh zeleně je dále dělen na obecní travnatou plochu a pás široký cca 1.7 m, přilehlý jednotlivým objektům, který bude určen k individuálnímu využití obyvatel přilehlých objektů. Obyvatelé jednotlivých domů budou mít na výběr z materiálového katalogu a tento prostor bude určen k individuálnímu pojednání v možných variantách:

– Zeleň, tráva
– Kačírek s nízkými keři
– Záhon s květinami / zeleninou
– Dlažba (vybraná, jednotná pro celou náves)

B – prostor před požární zbrojnicí

Urbanistické řešení veřejného prostoru před novostavbou požární zbrojnice rovněž vychází z historického kontextu místa, kdy toto prostranství sloužilo kulturním akcím obce.

Novostavba obecního domu a požární zbrojnice počítá s nově navrženým náměstím před v prostoru před obecním domem. Veřejné prostranství před požární zbrojnicí by mělo sloužit jako komornější protipól náměstí, který může sloužit menším kulturním akcím a zároveň jako veřejná pobytová plocha.

Prostor před zbrojnicí bude vydlážděn s lokálními ostrůvky zeleně. Obousměrné napojení na krajskou komunikaci číslo II/395 je převzato ze schválené dopravní studie Ing. Rachůnka a studia BORA s.r.o. Veřejný prostor před zbrojnicí je překřížen obousměrným jízdním pruhem pokračujícím jednosměrně do části území – Dolní návsi.

V prostoru před zbrojnicí je vysázena vzrostlá zeleň a umístěny lavice k sezení. Bezprostředně na hraně dolní návsi a prostoru před zbrojnicí je vyústěna dešťová kanalizace návsi na povrch, kde vytváří menší jezírko s kamennými schody k vodní hladině. Schody jsou určeny k posezení a odpočinku.

C – dolní část návsi

Prostor Dolní návsi navazuje na veřejný prostor před zbrojnicí jednosměrnou komunikací směřující na jih. Šířka komunikace je 3.5 m. Jízdní pruh je asfaltový. Jedná se o místní obslužnou komunikaci obce. Z prostoru návsi komunikace pokračuje dále dvěma směry – na východ a západ, kde se napojí zpět na stávající komunikace v obci. Podél této komunikace je rovněž vysázená zeleň – vzrostlé ovocné stromy. Jsou zde umístěna podélná parkovací stání vydlážděná zatravňovací dlažbou. Počet parkovacích stání vyhoví počtu čísel popisných přilehlých objektů – tedy i kapacitně.

Je zde navržen chodník – pěšina pro chodce šířky 1.5 m. Povrch chodníku/pěšiny bude dlážděný a nebo mlatový. Pro dolní náves je charakteristický vyšší podíl zeleně a otevřený
vodní prvek – jezírko a potok – strouha, zarostlá po okrajích zelení – rákosem. Tato vodní přírodní strouha nahrazuje stávající betonové koryto.

Dolní prostor návsi je vypracován ve dvou variantách řešení.

Varianta 1 umisťuje v komunikaci na pravou stranu od vodního prvku. Po celou délku dolní návsi je toto uspořádání zachováno.

Varianta 2 umisťuje v první polovině dolní návsi místní komunikaci napravo od vodního prvku, v polovině dolní návsi – v místě zúžení veřejného prostoru – pak dojde k překřížení a místní komunikace je vedena vlevo od vodního prvku. Toto uspořádání nabízí pestrost veřejného prostranství a zároveň lépe vyhoví poloze technické infrastruktury, která je v prostoru stávající návsi umístěna. Vodní prvek – strouha více sleduje polohu stávajícího betonového koryta.

V prostoru přilehlém požární zbrojnici vzniká na strouze jezírko s trvalou vodní hladinou a kamenně – písčitým dnem. Jsou zde navržené posedové schody směřující k vodní hladině. Strouha vycházející z tohoto jezírka funguje jako vsakový přepad dešťové vody – ve dnech sucha bude strouha pouze zarostlá zelení, v případě deště tudy poteče voda do vsakových polí na pozemcích obce jižně od prostoru návsi. Koryto je zásobeno dešťovou vodou z dešťové kanalizace z vyšších prostor – horní část návsi, požární zbrojnice a obecní dům atd.

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody jsou z objektů přilehlých v horní části návsi odváděny do dešťové kanalizace umístěné pod chodníkem podél jednosměrné komunikace. Tato dešťová kanalizace odvádí vodu pomocí obrubníkových vpustí i z vozovky a samotných chodníků. Trubkové vedení dešťové kanalizace je vyústěno do vodního prvku – jezírka – v prostoru přilehlém veřejnému prostranství před požární zbrojnicí. Odtud jsou vedeny po povrchu – v zelené strouze. Dno jezírka i strouhy jsou písčito – kamenitého charakteru, umožňujícího vsak. Svahy strouhy jsou zelené, rovněž vhodné pro vsakování vod.

Předpokládá se, že většina dešťových vod se vsákne v prostoru dolní návsi, případně zůstane zachycena v jezírku a bude přepadem pozvolna odtékat do strouhy. V případě přívalových dešťů se počítá s odvodem dešťových vod jižním směrem od návsi na pozemky obce, kde se připravuje umístění retenční vsakovací nádrže.

Veškeré povrchy a venkovní plochy jsou navrženy tak, aby umožňovaly alespoň částečný vsak dešťových vod. Jedná se především o – zelené plochy, mlatové pěšiny, parkovací stání dlážděné zatravňovací dlažbou, štípaným kamenem dlážděné chodníky. Pouze místní a krajská komunikace jsou navrženy jako asfaltové povrchy s příčným spádem do dešťové kanalizace obce.

Doprava

Upravovaná krajská komunikace č. II / 395 je zachována jako jednosměrná. V obci je nyní prověřována varianta obousměrného provozu v na rameni krajské komunikace č. II / 395 podél místního toku Bukovina. Pokud by toto řešení bylo úspěšně prověřeno a následně realizováno, byla by část stávající krajské komunikace v prostoru horní návsi obce převedena do správy obce a byla by nově kategorizována jako komunikace místní. Došlo by tak výraznému kladnému přínosu a zklidnění prostoru návsi.

V prostoru před novostavbou požární zbrojnice je místní komunikace, která se na krajskou komunikaci napojuje, řešena jako obousměrná tak, aby byl zajištěn optimální vjezd
a výjezd do veřejného zpevněného prostoru před zbrojnicí.

Místní komunikace v dolní části návsi je opět řešena jako jednosměrná, vedená směrem na jih, pryč z návsi.

V horní části návsi je podél levého okraje krajské komunikace navrženo celkem 14 podélných parkovacích stání, která budou sloužit obyvatelům jednotlivých objektů a návštěvám. V dolní části návsi a v prostoru před zbrojnicí je celkem 13 podélných parkovacích stání, navržených v zatravňovací dlažbě umožňující vsak. Celkem je uvažováno s 27 parkovacími stáními. Obyvatelé jednotlivých objektů mají zachovány vjezdy k průjezdům do dvorů a zahrad, které rovněž zvýší kapacity parkování.

Další projekty