Apropos Architects

AA

 

2019 Bydlení Interiér Kultura Rekonstrukce Soutěž Veřejné Vzdělávací

Kino v České Kamenici

Architektonická soutěž
Česká Kamenice, Česká republika, 2019

Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Michal Gabaš

Soutěžní návrh rekonstrukce objektu kina v České Kamenici.

ANOTACE

Rekonstrukce a dostavba kina v České Kamenici očišťuje historickou budovu kina od zásahů realizovaných v rámci rekonstrukce na konci 80. let. Cílem návrhu je navázat na charakter objektu z počátku 20. století a původní stavbu doplnit citlivými přístavbami, které se jednotnou materializací propisují v interiéru a exteriéru a jednoznačně odlišují staré a nové.

Ke stávajícímu rekonstruovanému objektu jsou přistavěny dvě hmoty zázemí. Přístavby objektu kina jsou navrženy jako lehké konstrukce s vertikální tmavě mořenou dřevěnou fasádou. Měkké křivky přístaveb, které vycházejí z geometrie původního domu, se propisují skrz celý objekt.

Kapacita sálu je díky obnovení galerie zvětšena na 350 sedících osob. Sál a foyer objektu jsou přímo napojeny do zahrady.

Dispozice jednotlivých bytů jsou upraveny a v prostoru stávající půdy je navržen byt nový.

V rámci úprav okolí jsou navrženy zelené plochy a dětské hřiště na pozemku vedle školy. Před kinem je rozšířen chodník a zúženým průjezdem zpomalena automobilová doprava.

KONCEPT A KONTEXT

Řešený pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti centra České Kamenice. Objekt kina je v průhledech viditelný téměř až z prostoru náměstí města.

Historická budova kina představovala ve své době technologický pokrok a lze ji spolu s objektem školy chápat jako významné body na mapě širšího centra města.

V současnosti nevyužívaný objekt kina má po rekonstrukci najít nové uplatnění pro účely místní školy a přispět k obohacení kulturního života v České Kamenici.

V rámci rekonstrukce na konci 80. let 20. století došlo bohužel k úpravám, které sice dle tehdejších požadavků zlepšily sklon sálu a podmínky pro provoz kina (promítání), zároveň ale výrazně zhoršily užívání reprezentativních předprostor, umístily do dispozice strmé schody, které znemožnily bezbariérovost sálu a tím výrazně znepříjemnily přístup do kina.

Dalším negativem je jednoznačně i užití nekvalitních materiálů, zničení reprezentativního foyer, odstranění galerie a celkové poškození původního rázu objektu.

 

NÁVRH REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY

V rámci rekonstrukce objektu chceme navázat na původní charakter kina. Odstraňujeme většinu nekvalitních zásahů a materiálů z konce 80. let.

V ose vstupu do objektu je navržena a obnovena hlavní přístupová osa do sálu. Podlaha sálu je v rámci přístupu srovnána do roviny podlahy ve foyer – přístup do sálu je navržen jako bezbariérový.

V rámci hlavní přístupové osy objektu je navrženo i schodiště na obnovenou galerii kinosálu.

Významným zásahem je vybourání a posunutí dělící stěny mezi sálem a prostorem schodiště / foyer. Stěna postavená na konci 80 let je odstraněna a trakt schodiště je umístěn pod původní nosné stěny ze začátku 20. století. Konstrukčně je tak napravena a odstraněna necitlivá výměna, která vznikla vybouráním schodiště původního.

Foyer je zvětšen a otevřen do stran. Kavárna spolu s přístupovou osou a šatnou tvoří jeden velký prostor, který je možný flexibilně využívat. Kavárna má navržené zázemí v traktu pod schodištěm na galerii. Šatna může užívat jako rezervu zamykatelné skříňky v chodbě vedle schodiště. Šatnu je tak možné používat i formou „samoobsluhy“. Ve foyeru a kavárně se nachází dostatečný prostor a zázemí pro odpolední pobyt žáku –  stoly, knihovna, bistro a místnost u šatny je vhodná na klidnější studium. V případě pořádání výstav je možné využít okolní stěny, či rozmístit dodatečné panely.

Podlaha kinosálu je srovnána na úroveň foyer. Toto řešení umožňuje bezbariérový přístup do sálu a samotného objektu, který je navržen přes vstupní prostory orientované do zahrady. Hlavní vstup objektu je zachován z ulice Palackého a pomocí 6-ti stávajících schodů překonává výškový rozdíl ca. 1 m mezi ulicí a podlahou foyer v 1.NP. Srovnání podlahy maximalizuje multifunkční využití objektu i do budoucnosti a propojení objektu s přilehlou zahradou vůči které byl dosavadní sál „utopen“.

Pevná konstrukce hlediště v sálu, které je navrženo ve sklonu, je realizována jako nástavba nad úroveň podlahy. V návrhu je možno počítat se znovuvyužitím stávajících dřevěných sedaček hlediště.

Alternativně je možné zvážit flexibilní konstrukci hlediště a tím i rozšířit spektrum využití sálu v současné době. Flexibilní hlediště by zasouvalo jednotlivé díly (schody) směrem ke stěně pod galerií. Při úplném zasunutí dílců je plocha sálu srovnána do roviny.

Sál je díky velkorysým oknům a vstupům propojen s přilehlou zahradou. Veškeré okenní otvory sálu mají navržené zatemnění – závěsy.

K objektu kina jsou přistavovány dvě hmoty zázemí. Tyto hmoty jsou navrženy jako lehké přístavby s mořeným dřevěným vertikálním pláštěm a v půdoryse zaoblenými rohy. Jedná se o „parazity“, kteří se jasně odlišují od historického objektu, svým měkkým tvarem a abstraktní formou nenarušují charakter kina a citlivě se začleňují do zahrady.

Koncept nových zásahů s měkkými křivkami pojednaných tmavým vertikálním dřevem je propsán i v interiéru a jsou takto navrženy i: kavárna, šatna, schodiště na galerii, světlík nad schodištěm a obnovená galerie.

Přístavba v prostoru podél ulice Tovární obsahuje v přízemí hygienické zázemí objektu a v 2. NP byt C, jehož dispozice byla oproti původnímu bytu výrazně zlepšena.

Přístavba zázemí sálu je umístěna v podélné ose za jevištěm. V přízemí je navrženo zázemí sálu, ve 2. NP šatny a hygienické zázemí.

V objektu je nově navrženo 5 bytových jednotek. 3 byty jsou rekonstruovány, byt C je navržen v rámci přístavby jako kompletně nový a prostor stávající půdy je využit pro nově navržený byt D.

V objektu jsou navrženy 3 byty o velikosti 3kk a 2 byty o velikosti 2kk.

V rámci přístavby při ulici Tovární je navržena úprava přístupového schodiště k bytům. Nově navržený vstup je umístěn v rámci přístavby, čímž dochází k zlepšení přístupu a řešení schodiště do 1.PP a 1.NP.

Při rekonstrukci bytů nacházejících se ve 2.NP byla respektována stávající konstrukce objektu.

V suterénu objektu se nachází technologické zázemí objektu – kotelna, dílna, vodoměr, technická místnost a sklady objektu.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A MATERIALIZACE

V rámci odstranění stávajících konstrukcí je navřena demolice současného přístavku-zázemí podél ulice tovární a stávajícího zázemí sálu za jevištěm.

Bude odstraněna rovněž kůlna v jižním rohu parcely a garáž při východní hranici pozemku, kde bude realizováno zásobování kavárny a zázemí sálu. Odstraněn bude i septik v předprostoru sálu. Objekt je napojen na kanalizační síť přímo v ulici Tovární.

V rámci rekonstrukce historické budovy kina je navrženo zjednodušení výrazu objektu. Objekt je omítán bílou omítkou doplněnou o šedivé římsy a pilastry. Na střeše je použita keramická střešní krytina, která se nacházela i na původním návrhu budovy kina.

Přístavby jsou řešeny jako lehké dřevostavby s mořeným dřevěným tmavým pláštěm s vertikální strukturou.

V interiéru objektu je identická materializace navržena i na nových vložených prvcích, jako jsou kavárna, šatna respektive obnovená galerie.

Vnitřní prostory jsou očištěny od nekvalitních dřevěných a keramických obkladů a je do detailu dodržena střídmá materializace použitá i na exteriéru.

Dělicí stěna mezi sálem a vstupním foyer je sytě rudá – evokující estetiku červených koberců a vstupních prostor spojených s filmografií.

Objekt důsledně odkazuje na svou historii biografu i přes fakt, že užití sálu bude z větší míry víceúčelové.

Stříška nad vstupem do objektu je doplněna o měkké osvětlení a kovový nápis jasně viditelný při příchodu k objektu.

 

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ A ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Navržené technologické a energetické řešení plně respektuje a splňuje principy objektu s téměř nulovou spotřebou energie.

Jako primární zdroj bude navrženo tepelné čerpadlo na principu země voda s vrty umístěnými v prostoru zahrady podél jižní hranice pozemku. Počítáme se 4x 120 m vrty.

Energie z tepelného čerpadla je využita na ohřev vody, vytápění, dohřev VZT sálu a v letních měsících při reverzním chodu na chlazení.

Jako záložní zdroj energie je navržen plynový kondenzační kotel.

Strojovna VZT je umístěna v přístavbě za jevištěm

V reprezentativních prostorách je navrženo podlahové vytápění. V bytových jednotkách a zázemí objektu klasické radiátory.

Původní budova kina nebude dodatečně tepelně izolována. Takové řešení by přineslo problémy s vlhkostí ve stávajícím starém zdivu.

Tepelně izolována bude nově celá střecha. Přes plochy střechy vznikají tradičně největší tepelné ztráty a tepelná izolace zde i vzhledem k podkrovním obytným prostorám dává smysl.

Tepelně izolovány budou i veškeré nové přístavby a objem kinosálu u kterého se z důvodu velkého vytápěného objemu takové řešení nabízí.

 

VEŘEJNÝ PROSTOR

Objekt kina se nachází v blízkosti centra České Kamenice, na okraji rozvolněnější části zástavby. Díky své rohové poloze a volným okolním parcelám je objekt viditelný v průhledech z centra města a definuje jeho významnější postavení. Úprava přiléhajících veřejných prostor má za cíl toto postavení podpořit a zajistit jeho plnohodnotné využití pro obyvatele města.

Předvstupní prostor je rozšířen tak, aby mohl posloužit i jako menší shromažďovací plocha při pořádaných akcích a zároveň, za cílem zklidnění dopravy v tomto úseku ulice. Povrch předprostoru kina je vzhledem ke své funkci navržen z dlažebních kostek a navazuje tak na současnou dlažbu v ulici Tovární. Parkovací stání jsou přesunuta blíže k ul. Lipová a navržena jako bezbariérová pro osoby s omezením pohybu. S dalšími parkovacími stáními se dle informací pořadatelů počítá u křižovatky ul. Palackého s ul. Lipovou.

Ve dvoře objektu je ponechána zahrada a nově navržena zpevněná plocha přímo navazující na sál. Propojení sálu a exteriéru je bezbariérové a velké okenní a dveřní otvory přispívají k otevřenosti celého prostoru.

Rozptylová plocha je ideální k pořádání venkovních událostí a slavností, je možné ji variabilně upravit na taneční plochu, hlediště či jen venkovní posezení. Křivka zahrady a její terén umožňují návrh sedacích schodů a vytvoření tak pevných sedacích ploch. V případě nepřízně počasí je možné plochu pomocí vysouvacích markýz částečně zastřešit.

V zahradě je navržen altán, ve kterém je umístěn sklad pro venkovní nábytek a zastřešená část pro menší posezení a grilování. Zahrada může sloužit jak studentům a návštěvníkům kina, tak i obyvatelům domu. Je navržena jako spíše bezúdržbová s volnou plochou pro různé akce a záliby. Zahrada je prostorem mnoha tváří, dějů, zážitků, událostí.

Zásobování sálu a kavárny je navrženo na východní straně řešeného území přes pozemek p.č. 683 z ulice Palackého. Přístavba sálu se skladem v 1.NP je přímo navázána na zásobovací cestu.

Pozemky patřící městu na západní straně od objektu kina jsou pojaty jako veřejné prostory – parkové úpravy sloužící široké veřejnosti. Zároveň svou osou podtrhují orientaci na budovu kina a vytváří mu důstojný veřejný prostor.

Pevná linka zdí a fasád po jižní straně pozemku park krásně uzavírá a vytváří příjemné místo na zpomalení. Plocha blíže k objektu je navržena se zpevněným mlatovým povrchem a s dvěma řadami drobnějších stromů, které rámují pohled na budovu kina. Stromy jsou doprovázeny lavičkami. Ideální místo k posezení, kuličkám nebo případnému využití pro akce pořádané v objektu.

Plocha přiléhající k ulici Lipová je rozdělena přístupovou uličkou na dvě upravované travnaté plochy a ponechávajíc místu původní charakter zelené zahrady / plochy, by měla sloužit k částečnému odclonění bytového domu.

Zahrada na pozemku č. 290/3, který je ve správě školy T.G. Masaryka je ponechána a je doplněna dětským hřištěm, které tak ideální navazuje na funkci základní školy a okolní zatravněné prostranství. Lípa, která byla vysazena v k výročí republiky je zachována, stejně tak jako okolní vzrostlé stromy.

 

 

Další projekty