Apropos Architects

AA

 

2020 Infrastruktura Soutěž Veřejné

Parkovací dům v Ostravě

Soutěžní návrh
Ostrava, Česká Republika, 2019

Apropos Architects & COLLARCH

Návrh novostavby parkovacího domu v Ostravě, Česká Republika

http://www.collarch.cz/

Kontext a Koncept

Navržený parkovací dům je v rámci řešeného území umístěn v rázu a měřítku okolní zástavby, která je charakteristická výraznými solitérními objekty podél městské třídy 28. října.

Exponovaná fasáda parkovacího domu, orientovaná do ulice 28. října dodržuje její uliční čáru a předprostor objektu navazuje na veřejná prostranství sousedních významných objektů – na krajský úřad a na tzv. „Černou kostku“.

Objekt je na parcele usazen jako solitér – tedy v těžišti řešeného pozemku s dostatečnými odstupy vůči svým sousedům po stranách a s respektem vůči obytné zástavbě na jihu území.

Koncept objektu je postaven na principu parkovací rampy – tedy nejefektivnějšího využití vnitřních prostor domu k parkování. V podlouhlém směru jsou navrženy mírné rampy se sklonem ca. 3.5 % na kterých jsou umístěna příčná parkovací stání.

Systém protilehlých ramp je vyšroubován kolem vnitřního přímého schodiště až do prostoru střešní krajiny.

Úroveň 1.NP je umístěna přibližně na výšku současné parkovací plochy na pozemku – tedy na  výškovou kótu 221.30 m. Navržený objekt má 6 nadzemních podlaží (z toho 1.NP je polozapuštěné v terénu), pobytovou střešní krajinu a 1. podzemní podlaží.

Vjezd a hlavní vstup do objektu je umístěn z ulice Na Jízdárně v místech stávajícího vjezdu na venkovní parkovací plochy. Je zachován 2.4 m vysoký průjezd na sousední parcelu. Průjezd bude fungovat na principu čipových karet.

V 1.NP jsou zároveň umístěna i parkovací stání pro elektromobily a cyklisty, dispečink objektu (který díky své poloze disponuje přímým vizuálním kontaktem na vstupy do objektu) a hygienické a sociální zázemí parkovacího domu

Obchodní parter           

V úrovni sníženého 2.NP jsou směrem do ulice 28. října orientovány komerční pronajímatelné prostory. Tyto prostory je v případě potřeby možné s vynaložením minimálních nákladů přestavět zpět na parkovací stání.

Od rušné komunikace je oddělen parkovou úpravou. Nové chodníky logicky propojují parter novostavby s okolními budovami a tramvajovou zastávkou.

V blízkosti obchodního parteru a v rámci navrženého mobiliáře budou před parkovacím domem instalovány venkovní stojany pro kola. Chodník v ulici Na Jízdárně je rozšířen a doplněn o cyklotrasu.

Střešní krajina

Relativně velká půdorysná plocha objektu ubírá část městské zeleně a parkových ploch. Návrh využívá rozlehlou střechu domu a tuto ztracenou hodnotu městu formou střešní krajiny vrací. Zároveň nabízí přidanou hodnotu – veřejný pobytový prostor s jedinečnými výhledy do okolí.

Dvojice venkovních schodišť propojuje parter s veřejně přístupnou střešní krajinou. Ta sestává ze čtyř zón vhodných pro aktivní rekreaci:

Dětské hřiště a fun-park v jižní části, multifunkční plocha s tribunou v západní části, sportoviště a venkovní posilovna na severu a zelená parková zóna na východě.

Dvojice přímých schodišť propojujících střešní krajinu s terénem je orientována vůči sobě protijdoucím směrem. Díky tomu je střecha optimálně přístupná jak pro návštěvníky rušné ulice 28. října, tak pro obyvatele rezidenční čtvrti situované na jih od parkovacího domu.

Schodiště vedoucí z parteru obytné zóny na jihu je zároveň extenzí sportoviště: Díky instalovaným pohybovým čidlům mohou obyvatelé města měřit rychlost, za kterou schody vyběhnou z úrovně terénu na střechu. Objekt tak již z úrovně terénu vybízí ke sportovním aktivitám.

Díky sklonu ramp a navržené výšce budovy se ze střešní krajiny nabízí výhled jak na historickou část Ostravy – vysoké pece Dolních Vítkovic na horizontu jižním směrem, tak na plánovanou dostavbu koncertní síně v ulici 28.října. Toto vizuální spojení starého s novým nabádá k možnému využití multifunkční plochy s tribunou jako alternativní scény k nejrůznějším krátkodobým akcím typu menších koncertů v rámci Colours of Ostrava, letního kina či divadelních představení.

Plocha střechy je přístupná automobilem vnitřkem parkovacího domu, což umožňuje snadnou údržbu parkové zóny i případnou instalaci hudebně-divadelní scény. Dvojice výtahů zajišťuje bezbariérové spojení střechy se zbytkem budovy.

Nosný konstrukční systém

Objekt je tvořen systémem železobetonových sloupů a ocelových nosníků HEB nesoucích prefabrikované železobetonové stropní panely. Stropní desky jsou po obvodu budovy ukončeny obvodovým pohledovým železobetonovým věncem.

Osový konstrukční modul objektu vychází z potřeb parkovacích stání – v podélném směru se jedná o 2.5 modul v rytmu parkování (nosné sloupy jsou po 7.5 m, respektive 10.0 m od sebe). V příčném směru překračujícím jízdní komunikaci se jedná o rozpon 4 m nad parkovacím stáním a 8 m přes jízdní pruh – tím je zachována pohodlná šířka průjezdu 6 m a nosné sloupy nejsou umístěny přímo na kraji jednotlivých stání.

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je v 2.7 m. V úrovni 1.NP je zvýšena na 3.1 m tak, aby obchodní parter v ulici 28. října měl dostatečnou světlost a zároveň aby došlo k překročení povinného průjezdu na sousední parcelu (světlá výška pod rampami 2.4 m).

Fasádní systém objektu je tvořen vertikálními slunolamy, chránícími spolu s přesahem obvodového věnce vnitřní prostory proti povětrnostním podmínkám a slunci. Nosná část slunolamu (subtilní sloupek) je zároveň nosným obvodovým systémem objektu. Je zde využito principu sdružení více subtilnějších nosných prvků, které nahradí jednotlivé masivní sloupy po obvodu.

Na nosných ocelových profilech jsou připevněných ocelové desky. Oboje vyrobené z povětrnostně a korozi odolné patinující oceli, svou barvou a texturou odkazující k historickému dědictví Ostravy. Fasádní prvky jsou identické, sestavené ze běžně vyráběných průmyslových produktů. Po celém obvodu domu jsou natočeny vždy stejným směrem podle severo-jižní osy. To, kromě viditelného ozvláštnění fasády, zajišťuje též potřebné stínění parkovacích míst na západní a východní straně a naopak větší prostupnost ze severu a jihu. Profily jsou ukotveny do železobetonových pohledových věnců jednotlivých podlaží, jež se propisují na fasádu. Systém šikmých a rovných ploch parkovacího domu je tak čitelný i z okolí budovy.

Základy

Podzemní podlaží objektu je založeno na principu základové vany. V místech návaznosti vertikálního nosného systému je základová deska zesílena patkami, které jsou v závislosti na podloží usazeny na maloprůměrových pilotách vetknutých do únosné vrstvy podloží.

Materializace

Navržené konstrukčně materiálové řešení vychází z užití kvalitních trvanlivých materiálů, které jsou charakteristické svou ušlechtilostí – pohledový beton a patinující ocel – a zároveň odkazují na historické a industriální dědictví Ostravy. Navržené materiálové řešení zároveň využívá absence povinnosti objekt tepelně izolovat a jednotlivé prvky mohou být výrazně subtilní, což podtrhuje eleganci navrženého řešení.

Vzduchotechnika a odvětrání garáží

Objekt je z naprosté většiny díky otevřené fasádě provětráván přirozeně. Podzemní podlaží je odvětráno pomocí anglických dvorků po obvodu objektu, zakrytých pororoštem. Tyto dvorky jsou umisťovány do poloh pod exteriérová schodiště, což eliminuje povětrnostní vlivy a negativní působení anglických dvorků v parteru parku. Nucené odvětrání na principu čidla spalin je v 1.PP umístěno jako podpora přirozenému větrání a odvádí vzduch rovněž do anglických dvorků.

Požární řešení

Požární únik z objektu je realizován pomocí 2 exteriérových proti sobě jdoucích schodišť. Jejich poloha zajišťuje splnění závazných délek nechráněných únikových cest. Tato schodiště jsou navržena jako chráněné únikové cesty a od prostor parkovacího domu jsou cloněna pomocí betonových stěn. Exteriérová schodiště zároveň propůjčují výrazu objektu charakteristický ráz.

Únik z podzemního podlaží je zajištěn pomocí dvojic schodišť umístěných po obvodu parkovacího domu.

 

Další projekty