Apropos Architects

AA

 

2016 Bydlení Ocenění Soutěž

Soutěž na bytový dům v Sargans│Residenz Eisenerz

1. Místo v architektonické soutěži
Sargans, Švýcarsko, 2016 – 2020, realizováno

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Tomáš Beránek

Navržený dům se nachází ve městě Sargans na jižně orientovaném mírném svahu který je charakteristický svými  panoramatickými výhledy na nejdůležitější dominanty v okolí – zámek Sargans, vrcholky Gonzen a Pizol.

Sargans se nachází v kantonu St. Gallen na průsečíku 3 velkých údolí, které se zde propojí a vytváří mezi jinak strmými vrcholky Alp úrodnou nížinu. Mezi větší sídla v okolí patří města Chur a Landquart. V bezprostřední blízkosti se nachází i Lichtenštejnské knížectví.

Jedná se o lokalitu vyhledávanou a celoročně navštěvovanou turisty, kteří sem cestují za zimními sporty a v létě za vysokohorskou turistikou. Široká nížina a přítomnost řeky Rýn, která v nedalekých horách pramení, zároveň vyhovuje zemědělství a průmyslu.

V konceptu rezidence Eisenerz se propisuje vliv nejbližšího okolí objektu. Nachází se zde bývalý důl na železnou rudu a areál jejího zpracování. Okolní krajina je zároveň charakteristická vysokými vrcholky Alp, strmými údolími a hlubokými jezery.

Zadání a program projektu vychází z požadavku investora na návrh vila-domu (menšího bytového domu – Mehrfamilienhaus) s 5 byty.

Koncept objektu je založen právě na orientaci fasád na okolní krajinu. Kombinace jednotlivých bytů a dispozice domu je navržena způsobem, který umožňuje umístění všech místnosti k fasádě objektu a zajišťuje tak přísun přirozeného denního světla. Díky tomu je dodržena vysoká kvalita vnitřních prostor a zároveň jednotlivé byty nabízejí nádherné výhledy.

Urbanismus

Velký důraz je  kladen na správné urbanistické a estetické začlenění nového objektu do místní krajiny. Přesně definovaná forma domu, reagující na okolní podněty, potřeby investora  a stavební pravidla, upoutává pozornost, přesto ale do svého okolí zapadá.

Navržený objekt je precizně usazen na pozemek tak, aby splňoval veškerá urbanistická kritéria vycházející z polohy a orientace pozemku.

Navržená novostavba nahrazuje stávající rodinný dům ze 70. let 20. století. Před zahájením realizace novostavby bude stávající objekt kompletně stržen.

Usazení domu do severo-východní části parcely umožňuje nejlepší možné využití jižně orientované stávající zahrady. Odstupy od krajů pozemku, místní stavební předpisy a koeficient  zastavěnosti spolu-definují umístění, objem a tvar budovy. Hlavní vstup do objektu je na severo-východní straně pozemku z ulice Bergwerkstrasse. Vjezd do podzemní garáže je situován vedle hlavního vstupu na pozemek. Vedlejší zahradní vstup je situována u západní hranice parcely z ulice Bergkwerkstrasse.

Dispoziční uspořádání

Dle požadavků investora bylo navrženo 5 kvalitních bytů. Přáním investora bylo maximální využití výhledů z pozemku, každý byt je tedy orientován na tři světové strany s výhledem na tři hlavni dominanty v okolí – Gonzen, zámek Sargans a vrcholek Pizol.

Jádrem objektu je schodiště s výtahem, které je umístěno uprostřed domu a vytváří tak jeho ústřední komunikační prostor. Díky centrálnímu schodišti je fasáda uvolněná jednotlivým bytům, pro které tak mohou být navrženy velkorysé půdorysy s několikastrannou orientací místností, dostatkem denního světla a dech beroucími výhledy.

Byty k pronájmu jsou navrženy pro klienty, kteří si váží bydlení v zeleni a dokáží ocenit specifičnost místa a domu. Byty se nachází na dvou podlažích.

Byty A & B se nachází v přízemí s přímým vstupem na zahradu. Byty C & D nacházející se v druhém nadzemním podlaží mají soukromé terasy a balkony s nádhernými panoramatickými výhledy. Byt ve třetím, posledním patře bude sloužit rodině investora. Velká část zahrady spolu s prostorem pro společné zahradní posezení bude kromě předzahrádek bytů A & B sloužit všem obyvatelům domu.

Podzemní garáž a suterén

Vjezd do podzemních garáží se nachází v severovýchodním rohu parcely. Příjezd je navržen po mírné, kryté rampě se sklonem 11%. Je zde navrženo 7 parkovacích stání (osa modulu 2,70 m), z toho 1 ze stání splňuje parametry stání pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu (rollstuhlgerecht). Je navržen i „Veloraum“ s 8 parkovacími místy pro kola. Další parkovací stání pro kola se nachází  na terénu při vstupu do objektu. Tři dvojice parkovacích stání jsou vybaveny dobíjejícími stanicemi pro elektromobil.

V podzemním patře se dále nachází technické místnosti vzduchotechniky, elektro, vytápění a vodovodu, sklepní prostory, dílna a úložné prostory.

Z důvodu světlé výšky v podzemní garáži je navržen 30 cm výškový posun mezi prostory technického zázemí domu a parkovacích stání. Bezbariérový přístup do schodiště a výtahové podesty je realizován pomocí mírné rampy se sklonem 6%.

Schodiště a společné prostory

Schodišťový prostor je srdcem (jádrem) domu spojující podkrovní a nájemní byty se vstupním prostorem v přízemí a garáží a sklepy v patře podzemním. Schodiště s mezipodestou a výtahem patří k nevytápěné části domu. Schodišťový prostor a výtahová šachta jsou od dispozic bytů důsledně tepelně izolovány. Toto řešení umožňuje efektivně využít povolenou započitatelnou podlažní plochu a nabídnou tak větší a kvalitnější dispozice jednotlivých bytů. Tepelná izolace mezi byty a schodištěm je realizována ze strany bytů v tloušťce 10 cm.

Navržené schodiště je 1.2 m široké a má jednu mezipodestu. Normové požadavky umožňují u objektů nižších 10.5 m (geringe Höhe) realizovat část schodiště jako zatočené (Wendeltreppe).

Umístění schodiště doprostřed objektu uvolnilo ceněné plochy fasády a umožnilo skvělé výhledy z bytů na všechny světové strany. Schodišťový prostor je prosvětlen horním světlíkem umístěném nad zrcadlem schodiště. Schody vedoucí z druhého patra do posledního patra jsou soukromé a náleží k atikovému bytu E.

Zahrada a krajinářské úpravy

Navržená zahrada mírně stoupá od hranice pozemku k objektu. Zahrada je z velké části zatravněná. Části zahrady přilehlé z jihu k a západu k objektu jsou rozděleny mezi byty A a B. Při fasádě domu je navržena dřevěná paluba (terasa), která na západě objektu chrání přesah podzemní garáže a na jižní straně technologii vrtů tepelného čerpadla.

Jednotlivé soukromé části zahrady jsou mezi sebou odděleny pomocí zahradních úprav – živých plotů – habrů.

Zbytek zahrady je určen ke společnému užití obyvatel domu. V Severo-západním rohu pozemku je navrženo společné posezení určené pro zahradní grilování.

V blízkosti vstupu do objektu je navržen i malý skladový prostor určený pro zahradní náčiní.

Při hlavním vstupu na parcelu jsou na pozemku navržena dvě parkovací stání pro hosty z nichž jedno splňuje parametry stání určeného pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

Kóje na kontejner na odpad bude umístěn v blízkosti venkovních parkovacích stání, alternativně v prostoru podzemní garáže.

V okolí parkovacích stání pro hosty, hlavního vstupu do objektu a vjezdu do podzemní garáže je pozemek otevřen do ulice Bergwerkstrasse.

Zbytek pozemku bude oplocen nízkou zídkou a živým plotem. V rámci novostavby domu a krajinářských úprav dojde k vykácení stávajících přerostlých tují na jižní hranici parcely. Během výstavby budou zachovány a budou sloužit jako přirozená bariéra chránící okolí objektu před negativními vlivy výstavby – prašností a vizuálním kontaktem se staveništěm.

Bezbariérovost objektu

Studie bytového domu byla upravena na základě připomínek agentury Procap z 5.12.2016 tak, aby vyhověla normovým požadavkům – SIA 500 – na užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Došlo k lehkým úpravám dispozic bytů a rozměrů nástupních podest schodiště.

Opatření proti zaplavení (Überschwemmungsmassnahmen)

Navržený objekt se nachází v oblasti s rizikem zaplavení až do výšky +0.75 m oproti stávajícímu rostlému terénu. Pravděpodobnostní výskyt tohoto rizika je 1x za každých 300 let. Z tohoto důvodu je přízemí objektu zvednuto o +0.80 m nad úroveň stávajícího rostlého terénu. Terén zahrady je od hranice parcely (od oplocení) k objektu mírně svahován.

Vstup do objektu je navržen po několika krátkých rampách se sklonem 6% od hranice parcely a ulice. Toto řešení je realizováno jako terénní úprava a návštěvník objektu toto opatření téměř nepozná.

Vjezd do garáže je chráněn pomocí bočních betonových zídek, vystavěných nad úroveň hladiny maximálního zaplavení. V těchto zídkách jsou navrženy kolejnice na flexibilní záporové pažení, které v případě vysoké vody zcela zahradí vjezd do podzemní garáže.

Veškeré otvory a vyústění vzduchotechniky jsou umístěny nad úroveň maximálního zaplavení. Vedení kanalizace je při výstupu z objektu opatřeno zpětnou protipovodňovou klapkou.

Konstrukce a materializace

Navržený dům je založen na pilotech jdoucích do únosné vrstvy podloží do hloubky ca. 16 m. Toto opatření zamezí nechtěnému sedání objektu.

Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Vertikální nosné konstrukce a stropní desky jsou navrženy jako monolitické, železobetonové.

Nosná konstrukce je realizována pomocí nosných obvodových stěna, jádra objektu a několika příčných vnitřních monolitických stěn.

Toto řešení vyhoví nárokům opatření proti zemětřesení – navržený objekt se nachází v zóně 2.

Vnitřní nenosné stěny jsou realizovány jako zděné.

Obálka domu je zvenčí tepelně zaizolována tepelnou izolací na minerální bázi. Tepelná izolace je omítnuta těžkou cementovou omítkou s lehkou příměsí místního nadrceného kamene Verrucano-Schiefer, který domu propůjčuje lehce nachový železný odstín. Jedná se o tradiční sendvičový systém.

Atika, lodžie a místa, kde hmota domu ustupuje do pozadí jsou pojednána silně proškrabovanou omítkou.

Vstupní nika a vnitřní schodiště jsou realizovány z trvalých a hodnotných materiálů – Corten, pohledový beton a Terrazzo na podlaze. Materializace objektu odkazuje jak na dlouholeté podnikání (podnikání s kovy – Metallbearbeitung) otce investora, tak na kontext a historii místa.

Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková. Lehká zábradlí a korunka střešní terasy jsou navrženy jako kovové (černá ocel).

Materializace vnitřních prostor kombinuje vícevrstvé dřevěné podlahy v obytných prostorách s broušenými anhydritovými a betonovými podlahami v zádveřích a keramikou v koupelnách a kuchyňských nikách.

Venkovní terasy mají dřevěnou nášlapnou vrstvu.

Energetický koncept domu

Dům je navržen ve standardu Minergie. Jako hlavní zdroj energie slouží tepelné čerpadlo země-voda. Vrty ze kterých čerpadlo bere energii jsou umístěny podél jižní stěny bílé vany suterénu. Toto čerpadlo je poháněno a podporováno solární elektrickou energií ze střechy objektu (fotovoltaika). Přebytky této energie jsou využívány v provozu objektu, případně prodávány do veřejné sítě.

Jednotlivé byty jsou vytápěny podlahovým topením. Tepelné ztráty jsou minimalizovány díky kvalitní obálce objektu – 20 cm minerální tepelné izolace a dřevo-hliníková okna s trojvrstvým tepelně-izolačním zasklením. Potenciální tepelné mosty (lodžie) jsou anulovány užitím izo-nosníků.

Interiér objektu je chráněn proti přehříváním pomocí externích fasádních žaluzií (lamel). Instalační boxy exteriérového zastínění jsou skryty v tepelné izolaci fasády a omítnuty.

Jednotlivé byty jsou řízeně větrány. Čerstvý vzduch je přiváděn z úrovně střechy, je veden do tepelného výměníku a centrály vzduchotechniky v suterénu objektu. Odtud je pomocí vertikálních šachet distribuován do jednotlivých bytů. Rozvody vzduchotechniky jsou dle norem tepelně izolovány.

Rozvody vzduchotechniky jsou uloženy ve stropních deskách objektu. Přívod a odtah je realizován pomocí stropních výpustí (Auslass).

Bilance vzduchotechniky je 90 m3 / h pro každý byt přívod čerstvého vzduchu do obytných místností. Odtah je realizován z koupelen. Jedná se o vyrovnaný systém, ve kterém odtah vzduchu odpovídá přívodu – tedy 90 m3 / h / byt.

Bilance největšího bytu E v atikovém podlaží je 120 m3 / h přívod čerstvého vzduchu a odtah odpadního vzduchu.

Odpadní vzduch je z objektu odveden přes tepelný výměník a centrálu VZT v suterénu do prostor za vjezdovým objektem rampy podzemní garáže, kde je vypouštěn ven.

Podzemní garáž je rovněž řízeně větrána a jsou z ní odváděny splodiny ven. Vzduchotechnika podzemní garáže je navržena jako podtlaková se stálým konstantním odtahem vzduchu.

Kanalizace je napojena na stávající veřejný řad v ulici Bergwerkstrasse. Odkanalizování podzemní garáže je navrženo přes soustavu dvou jímek s ponorným čerpadlem. Navržené řešení brání proniknutí motorových olejů do veřejné kanalizační sítě. Zbytky motorových olejů jsou z jímacích nádrží pravidelně odstraňovány.

Prostory v suterénu, které se nachází pod úrovní uličního kanalizačního řadu jsou odkanalizovány pomocí čerpadla umístěného v technické místnosti objektu.

Dešťová voda je z teras a střechy objektu odváděna pomocí vnitřních a fasádních svodů (umístěných pod omítkou v tepelně izolační vrstvě fasády).

Dešťová kanalizace je napojena na stávající veřejnou síť dešťové kanalizace, která probíhá přes pozemek ze severu ze sousední parcely.

Kvantifikace návrhu

 

Ausnützungsziffer des Hauses:                                     0,500

Anrechenbare Geschossfläche:                                     451,0 m2

Baugrundstück:                                                            902,35 m2

Gebäudehöhe:                                                               6,0 m

Firsthöhe:                                                                     10,5 m

 

Další projekty