Apropos Architects

AA

 

2022 Interiér Kanceláře Kultura Ocenění Rekonstrukce Soutěž Správa Veřejné

Radnice Zlín

1. Cena v architektonickém soutěžním dialogu
Zlín, Česká Republika, 2022

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek
,
MSc. Arch. Rudolf Nikerle

Spolupráce: Ing. arch. Nikoleta Slováková, Bc. Laura Lukáčová, Bc. Kryštof Jireš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Vizualizace: Avocado Fresh

Vítězný soutěžní návrh radnice do Zlína, Česká Republika.

KONTEXT

Budova radnice ve Zlíně je nejen významným monumentem města, ale i hodnotným architektonickým dědictvím. Nachází se v exponované poloze na nároží důležitého náměstí Míru v kompaktní blokové zástavbě, která je jinak pro rozvolněný Zlín výjimečná. Hlavními východisky návrhu se proto staly hodnoty původního návrhu architekta F. L. Gahury, které se snažíme zachovat, obnovit, doplnit, rozvést a především na ně citlivým způsobem navázat.

Zároveň naším cílem je vytvoření soudobé, transparentní, moderní instituce, kterou má radnice významného města ve 21. století představovat.

KONCEPT – ANOTACE

Koncept návrhu je založen na prostorové kompozici a dotvoření ensemble areálu radnice ve Zlíně tak, aby vytvářela jasně definovaný celek, který odpovídá své funkci jak v provozní, tak především v reprezentativní rovině.

Stávající objekt radnice č.p. 12 ze stran dostavujeme pevnými, racionálními objekty – jedná se o dva strohé kameny, dvojčata, která areál radnice z boku vymezují a nahrazují stávající, chátrající domy č.p. 10 a 15., a tím dotváří i celý kompaktní blok, na jehož nároží se směrem do náměstí stávající radnice nachází. Hustá městská bloková zástavba je ve Zlíně, který je charakteristický spíše rozvolněnou a bodovou strukturou, výjimečná a připadá nám důležité tuto kvalitu udržet.

Kompozici areálu doplňuje ve vnitrobloku lehký vzdušný pragmatický objekt, který svým umístěním navazuje na uliční křídla radnice a vymezuje komorní pobytové nádvoří se vzrostlou zelení určené zaměstnancům i návštěvníkům areálu.

Důležitým aspektem návrhu je pravdivé členění areálu na jednotlivé hmoty a jejich materiálové odlišení. Stávající radnice zůstává omítaná, její nové přístavby v křídlech (čp. 10 a čp. 15) jsou z pevného probarveného pohledového železobetonu a novostavba v jádru vnitrobloku je navržena jako lehký transparentní skleněný objekt, který nádvoří dodá vzdušnost.

Členění hmot zpříjemňuje a zjemňuje měřítko celého areálu radnice, tvoří jej uchopitelným. Zároveň je tento přístup velice výhodný i z hlediska etapizace, které dodává potřebnou flexibilitu.

Hmotově-organizační schéma navazuje na původní Gahurův soutěžní návrh (viz. varianta soutěžního projektu radnice s větším zastavěním západní části dvora). Navržené nádvoří se vzrostlou zelení a setřenou hranicí mezi interiérem radnice a exteriérem dvora nemá ambici konkurovat velkorysému náměstí Míru, ale naopak, nabízí klidnější a intimnější prostředí, kterých je v modernisticky koncipovaném Zlíně jen velmi málo.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení vychází z principu podpoření a posílení komunikačních vazeb, zdůraznění reprezentativních prostor a racionálním rozvržení jednotlivých funkcí (odborů) v rámci celé radnice.

Navržené řešení celý areál propojuje okružní komunikací procházející všemi objekty.

Ve strategických místech – v rozích této okružní cesty – na horizontální komunikaci navazují komunikace vertikální, což eliminuje vznik slepých uliček a zjednodušuje pohyb a orientaci v rámci radnice. Orientace je podpořena přehledným informačním systémem s popisy na jednotlivých klíčových místech (vstupní haly, schodiště, křížení horizontálních a vertikálních cest. Na piktogramech půdorysu jsou vyznačeny polohy jednotlivých míst v rámci areálu.

Okružní cesta je vedena okolo „rajského dvoru“ ve všech podlažích objektu – v 1.PP, 2.NP a 3.NP. V rámci 1.NP a 4.NP je toto propojení mezi lehkým objektem ve vnitrobloku a stávajícím uličním křídlem objektu č.p. 12 navrženo exteriérem – pod krytým přemostěním ve vyšších patrech (1.NP), respektive přes střešní terasu (ve 4.NP). V případě potřeby je možné i v rámci 1.NP toto propojení zahrnout do interiéru – v ideálním stavu nám připadá vhodné exteriérovým schodištěm propojit obě úrovně vnějších nádvoří – jak pobytové komorní nádvoří, tak dolní prostor určený především parkingu. Oproti fázi konceptu byly jednoceny jednotlivé konstrukční výšky – okružní cesta je tím ve všech podlažích bezbariérová.

Klíčovou hodnotou návrhu je vstupní hala objektu č.p. 12. Tomuto dominantnímu prostoru s kazetovým stropem se snažíme vrátit původní význam a přidružujeme mu další důležité provozy radnice jako jsou: přepážková hala, hlavní schodiště, výstavní prostor resp. prostor pro volby, velká zasedací místnost zastupitelstva ale i na osu orientovaný nový průchod do klidného vnitrobloku.

Protipólem tohoto vstupního foyer stávajícího objektu (doslova i v protilehlé poloze na fasádě orientované do náměstí Míru) se stává vstupní hala novostavby č.p. 10. Jedná se o otevřený prostor s infopultem a podatelnou, který je navržen s litou teracovou podlahou a krásným pohledovým železobetonovým kazetovým stropem, odkazujícím na kazetové stropy v původní radnici.

Obě haly jsou bezbariérově propojeny – rampou v novostavbě – a v prostorách mezi nimi jsou situovány veřejné funkce (již zmiňovaný info pult, podatelna, dále pak i pohotovostní přepážky.

Značnou výhodou návrhu je rozvržení jednotlivých funkcí a odborů v rámci radnice. Ambicí projektu je snaha o maximální využití kapacit nově navržených objektů a rekonstruované stávající radnice s cílem sestěhovat pod jednu střechu co nejvíce zaměstnanců odborů sídlících v současnosti v různých objektech po Zlíně. Prioritně byly do areálu umísťovány odbory, které se nyní nachází v cizích objektech v pronájmu.

Č.P. 10

Novostavba nahrazující objekt č.p. 10 disponuje v parteru velkorysou reprezentativní vstupní halou s info pultem a podatelnou. Přes mírnou rampu se naproti vstupnímu zádveří stoupá na úroveň středové chodby, kde je situováno i schodiště. Dále je možno pokračovat bezbariérově do vstupní haly objektu č.p. 12 a nebo do zadního traktu novostavby, kde je situováno bistro / kavárna přímo napojené na klidný vnitroblok. V zadním traktu se nachází i prostory Czech pointu. Optimální poloha kavárny / bistra oživí vnitřní nádvoří radnice a zároveň zpříjemní čekání návštěvníků než přijdou na řadu u přepážky.

Ve vyšších podlažích novostavby se nachází především kancelářské prostory rozmístěné v zadním traktu objektu a v části přilehlé fasádě orientované do náměstí Míru.

Novostavba respektuje stávající římsu sousedního objektu č.p. 12 – z důvodu jednotné konstrukční výšky pater areálu (pro snadný pohyb, komunikaci a bezbariérovost) nevychází pod úroveň římsy plná výška patra. Tento problém je vyřešen odstoupením podlaží a vznikem příjemné terasy, která přiléhá reprezentativní jednací místnosti, která díky své poloze a tvaru může mít víceúčelové využití. V rámci jednací místnosti jsou instalovány původní historický lept (přes který prosvítá skrz velkorysé okno příjemné rozptýlené světlo do zasedací místnosti) a na protilehlé stěně schodiště vitráž od prof. Jan Gajdoše. Strop jednací místnosti je v odkaze na ostatní reprezentativní prostory radnice rovněž pojednán se železobetonovým pohledovým kazetovým stropem.

1.PP objektu je napojeno na suterén objektu č.p. 12. Je zde zároveň i respektována a konzervována stávající místnost s historickou klenbou. V podzemním podlaží jsou situovány především úložné prostory, archiv, technické místnosti, zázemí pro zaměstnance – šatny a další. V budoucnu je možné napojit 1.PP objektu na podzemní garážová stání, která budou realizována v rámci stavebních úprav na náměstí Míru.

Obestavěný objem novostavby v I. etapě je nepatrně větší než předpokládá zadávací dokumentace – 6675 m3. Je to především z důvodu vyšších konstrukčních výšek, které reagují na stávající objekt č.p. 12. Dále je do objemu započítán i kolárna v objektu v prostoru při opěrné zdi nádvoří. Připadá nám vhodné tento objekt rovněž realizovat. Je samozřejmě možné řešit parkovací stání pro kola formou lehkého zastřešení v exteriéru.

Č.P.15

Přístavba uličního traktu, nahrazujícího objekt č.p. 15 je řešen jako jednoduchá hmota, doplňující proluku, reagující a připojující se ke stávajícímu objektu radnice. Výrazem i formou na sebe příliš neupozorňuje a přirozeně zapadá na své místo. Ve vyšších podlažích se jedná o prodloužení kancelářského traktu radnice. V parteru je umístěn průjezd do dvora a vedle něj komerční pronajímatelný parter.

DŮM VE VNITROBLOKU

Novostavba umístěná do nádvoří radničního areálu dokončuje pobytové nádvoří, které zároveň odděluje od nižší úrovně dvora, která je pojatá spíše jako obslužná, parkovací plocha.

Urbanisticky je umístěn v linii s novostavbou objektu č.p. 10 a stávajícím zakončením objektu č.p. 12. Dům je navržen jako pragmatický skelet s lehkým obvodovým pláštěm a přiznaným exteriérovým stíněním. Symbolizuje transparentnost veřejné instituce. Přirozeně se napojuje na své sousedy – objekty č.p 10 a 12, které propojí příčnou chodbou. Vzdušnost navržené hmoty propůjčuje rovněž i nádvoří radnice světlost a větší pocit otevřenosti.

Dům je vystavěn okolo centrálního jádra, které je umístěno v logické pozici ve vztahu k dispozičnímu řešení. Kancelářské prostory jsou umístěny po obvodu fasády. Oproti fázi konceptu je hmota o jedno podlaží nižší.

V posledním patře je umístěn velký sál pro 60-80 osob s přidruženým menším sálem, který může sloužit i jako foyer sálu hlavního. Oba prostory nabízí nádherné výhledy na okolní Zlín.

Oba dva sály jsou dále dělitelné v případě potřeby mobilními příčkami na menší poloviny. Typizovaný půdorys podlaží s centrálním jádrem navíc umožňujě, pokud nebudou sály potřeba, adaptovat dispozici na typické kancelářské podlaží. Z většího sálu je přístupná příjemná venkovní terasa mezi novostavbou a stávající radnicí. Do tohoto atraktivního prostoru je možné se dostat i ze stávající denní místnosti ve 4.NP objektu č.p. 12.

Výška hmoty ve vnitrobloku zároveň nepřevyšuje stávající objekt č.p. 12 a neruší při pohledech z náměstí Míru. Návštěvník radnice si krystalu ukrytého ve druhém plánu areálu všimne až když zavítá do prostor přilehlých nádvoří.

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU RADNICE Č.P.12

Objekt zachovává a respektuje stávající hlavní vstup do radnice. Nově navržený vstup do objektu č.p. 10 stávajícímu vstupu nekonkuruje, naopak jej posiluje.

V první etapě navrhujeme minimální zásahy do stávajícího objektu. Připadá nám vhodné realizovat především napojení na novostavbu č.p.10 a propojení do pobytového nádvoří – ať již v rámci parteru novými dveřmi a nebo vizuálně novými okny z prostor stávajících záchodů vedle hlavního schodiště. Mohla by zde vzniknout příjemná lounge zóna pro čekající. V rámci minimálních úprav přesouváme turistické centrum do samostatně přístupné prostory v nároží 1.PP objektu, kde bude mít nezávislý provoz s vlastním přístupem. Celý parter ulice Bartošova v této úrovni řešíme jako pronajímatelný. V případě potřeby kapacit je i díky dobrému napojení na vyšší podlaží i zde možné uvažovat s umístěním některých prostor radnice. V soutěžním návrhu je zde prozatím uvažováno s prostory pro ostrahu objektu.

V případě výraznějších zásahů do dispozice objektu č.p. 12 navrhujeme vyčištění historických konstrukcí od nevhodných zásahů z let minulých a návrat k původní materializaci. Rovněž technologické systémy (VZT) budou potřebovat obnovu / náhradu. V exteriéru uvažujeme návrat k původní barevnosti fasády.

Místnost, částečně již v podkroví, situovanou nad stávajícím historickým sálem radnice uvažujeme přetvořit na multifunkční prostor, který by mohl sloužit například výstavám, promítání a nebo jako jednací místnost. Již nyní disponuje částečně denním osvětlením – atypickými okny ve střeše, orientovanými na náměstí, které plánujeme doplnit o stropní světlovody, vedoucí denní svit z části střechy orientované do nádvoří. Silueta a fasáda do náměstí tak zůstává nedotčena a podkrovní místnost získá příjemné denní světlo a speciální atmosféru.

V celém areálu radnice je vhodně a dostatečně distribuován počet a rozmístění hygienického zázemí, včetně invalidního, denních a odpočinkových místností, jednacích místností a obecně zázemí potřebného k hladkému běhu radnice.

Po kompletním dokončení komplex radnice nabídne 260 pracovních míst s potenciálním dalším rozšířením v úrovni parteru ulice Bartošova.

NÁDVOŘÍ, ZELEŇ

Nádvoří radnice je uvažováno jako klidný komorní prostor se vzrostlou zelení, která má dostatek místa pro kořenový systém i růst vzhůru. Jako stromy uvažujeme platany javorolisté respektive javory babyka, které se do takového místa hodí. Venkovní prostor areálu je členěn na dvě úrovně – horní, která je vyzdvihnutá pro přímý přístup z okolních objektů a slouží především jako pobytová, odpočinková plocha a dolní, kde je situováno parkování. Nádvoří je pojednáno dlažbou cihlové barvy, která odkazuje na materializaci nedalekého náměstí Míru.

DOPRAVA V KLIDU

Vjezd pro automobily do dolního dvora je zachován pod objektem č.p. 15, v rámci etapy 2 i pod novostavbou, která jej nahradí. V dolním nádvoří areálu je navrženo v první etapě 22 parkovacích stání, včetně 2 stání invalidních. Po dokončení poslední etapy areálu bude v dolní části dvora umístěno 20 parkovacích stání na terénu, z toho 7 umístěných krytých pod nádvorní novostavbou. Tento počet splní požadavek daný zadáním. V případě potřeby je možné uvažovat se zakladači umístěnými místo parkovacích stání pod objektem ve vnitrobloku – tím by se počet parkovacích stání zvýšil na celkový počet 27.

Stání pro cyklisty jsou v první etapě umístěna v jednopodlažním přístřešku v dolní části dvora. Je zde situován i dieselagregát. Přístřešek je součástí opěrné zdi vedle exteriérového schodiště propojujícího obě úrovně a je uvažován se zelenou střechou, respektive okrasným záhonem na střeše v úrovni horního nádvoří, která dále zlepší klima a atraktivitu vnitrobloku radnice.

V poslední etapě jsou stání pro cyklisty umístěna v rámci 1.PP nádvorní novostavby.

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE

Novostavby, které doplňující hlavní hmotu radnice – č.p. 12 -, jsou navrženy jako střídmé racionální pevné domy, které přirozeně navazují svým rytmem fasády, parterem a celkovou materializací na stávající radnici.

Přístavby respektují hlavní římsy sousedního objektu a respektují rytmizaci jeho fasád. Jednotný kompaktní charakter si tyto objekty zachovávají i směrem do nádvoří.

Novostavbu solitérního objektu v jihozápadní části parcely chápeme jako lehký, subtilní a transparentní dům. Ukrytý uvnitř vnitrobloku, nově navržený dům si dovoluje soudobý moderní výraz. Lehká hmota solitéru ideálně doplňuje těžší hmoty stávající radnice a jejích uličních přístaveb a nabízí netradiční, až překvapivý zážitek při vstupu do nádvoří. Členění komplexu radnice na více menších hmot dodává celku příjemné uchopitelné měřítko.

Z konstrukčního hlediska jsou objekty navrženy jako těžké konstrukční systémy (z části i z důvodu sedání podloží) s betonovými nosnými prvky. V částech mohou být nosné konstrukce i zděné. Obě novostavby orientované do náměstí Míru a ulice Bartošova jsou navrženy z pohledového probarveného železobetonu, který se svým nádechem blíží pískovcovému odstínu stávající radnice. Novostavba ve vnitrobloku je odlišena transparentním lehkým obvodovým pláštěm s přiznaným exteriérovým stíněním.

Podlahy v objektech jsou lité – v reprezentativních prostorách načervenalé teraco a v kancelářských prostorách PU stěrky. V podlahách uvažujeme i se systémem vytápění.

Stropní konstrukce jsou pokud možno ponechány přiznané železobetonové, pohledové. V kancelářích uvažujeme zavěšené podhledy.

Dělící vnitřní příčky budou navrženy alespoň s částečným zasklením pro umožnění vizuálního kontaktu v rámci interiéru. Ploché střechy novostaveb jsou navrženy jako zelené – s extenzivní zelenou střechou, která pomáhá chladit fotovoltaické panely a zlepšuje tím účinnost této technologie.

Z technologického hlediska budou novostavby i stávající rekonstruovaný objekt řešeny odděleně – tento aspekt je podstatný z důvodu rozdílných režimů stávající (méně za¬teplené) radnice a novostaveb, které budou splňovat soudobé požadavky na zateplení a jejich obálka bude vykazovat výrazně lepší parametry tepelných ztrát než památkově chráněný objekt radnice.

Objekty mají navržené řízené větrání VZT s rekuperací odpadního vzduchu. Stínění objektů je navrženo jako exteriérové – screenové textilní rolety. Uvažujeme výrazné zisky elektřiny z fotovoltaických panelů na střeše a z fotovoltaické jižní fasády novostavby ve vnitrobloku.

Důležitý pilíř návrhu reprezentuje celková energetická udržitelnost a minimalizace zátěže životního prostředí. Tuto problematiku řešíme aktivními metodami (fotovoltaika, sběr a následné využití dešťové vody, zastínění objektů, materializace, akumulace chladu / tepla v těžkých konstrukcích, freecooling, ohřev TUV z odpadního vzduchu – více viz schéma technologií na straně 9) ale i pasivními zásahy – zelené střechy a zeleň ve vnitrobloku zpříjemňující klima. Zasakovací a zatravňovací dlažba, možnost provětrání objektů a další.

 

Další projekty