Apropos Architects

AA

 

2023 Interiér Kanceláře Kultura Ocenění Soutěž Veřejné Vzdělávací

EXPO 2025 v Ósace

‚SOCHÁNÍ VITALITY‘
1. cena v otevřené architektonické soutěži
Ósaka, Japonsko, 2023

Autoři: Michal Gabaš, Tomáš Beránek, Nikoleta Slováková + Tereza Šváchová

Spolupráce: Rudolf Nikerle, Kryštof Jireš

Vizuální komunikace a koncept výstavy: Lunchmeat Studio / Petr Fašianok, Jan Kistanov, Jiří Kubalík , Ilustrace: Dominik Miklušák

Vizualizace: ZAN studio / Pavel Vinter

Vítězný návrh architektonické soutěže českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 v Ósace.

Konceptem českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 v Ósace je ‚sochání vitality‘. Naše kulturní bohatství, vynalézavost a příroda jsou základní stavební kameny síly a vitality českého národa. Češi jako národ kreativců a kutilů, kteří po generace nabízejí světu své umění a um. Architektura českého pavilonu pro světovou výstavu Expo 2025 v japonské Ósace je vysochaným nástrojem k dosažení vyšší formy vitality.  Aktivním pohybem návštěvníka v útrobách pavilonu dochází ke zhmotnění kulturního obsahu, a tedy k završení návštěvníkovy cesty – dosažení vnitřní vitality.

Lineárně dynamický pohyb směrem vzhůru po spirále jako by byl alegorií ideální a naplněné životní cesty. Bazální a hluboce zakódovaný pud však člověku velí především přežít, což ústí v řadu nekoordinovaných pohybů často nejasnými směry. Ty se stávají potřebným zdrojem zkušeností k docílení kýžené schopnosti adaptace. Ve stejnou chvíli se v člověku, bytosti společenské, objeví nutkání si svou životní cestu rovněž užít. K neoddiskutovatelně důležité fyzické životaschopnosti se v tu chvíli přidává vrstva vitality nehmatatelné, kulturní a niterné. Vyprávíme zde příběh o kreativním národu a jeho světovém příběhu.

Rozehraná podoba českého pavilonu činí z pohybu základní nástroj k udržení tělesné vitality. Procházivšího k určité formě fyzického výkonu explicitně nabádá, zatímco obsah nutí ke kreativní práci s duchovními a kulturními hodnotami. Konceptem navržené architektury je teze, jejímž obsahem je prostor formovaný pohybem těla a duše. Pavilon je hmotou vyžadující aktivní zapojení návštěvníka, jehož pohyb expozici zpřítomňuje. Samým pohybem návštěvníka v útrobách pavilonu se zhmotní kulturní prostor obsahu, čímž dojde k završení jeho cesty. Dosažení vnitřní vitality.

Český pavilon na sebe strhává pozornost svou dominantní, precizně řemeslně zpracovanou, prosklenou fasádou. Ta upomíná na bohatou tradici sklářského umění a řemesla vznikajícího na českém území již po dlouhá staletí. Silueta formy pavilonu je signifikantní. Zmrzlé gesto trajektorie pohybu spirály explicitně reaguje na vnitřní uspořádání sochající vnější formu domu.

 


 

architektonické řešení

Soustředná spirála obtáčející se v logické návaznosti kolem auditoria má funkci výstavní a komunikační rampy sloužící pro plynulý a lineární pohyb návštěvníků směrem vzhůru. Kapacita jejích expozičních ploch je 402 m2 a její šířka variuje mezi 1,8 a 7 metry. Ve výšce dvanácti metrů ústí rampa v prostornou vyhlídkovou terasu s restaurací a barem. Přidaným prostorovým zážitkem je nejen výhled na klidnou mořskou hladinu, ale i průhled proskleným světlíkem dolů směrem do auditoria. Zde je prostorový koncept domu naprosto čitelný.

K úniku a též cestě směrem dolů slouží schodiště vetknuté do dutiny zdvojených stěn válce, které ústí v parter domu s komerční vybaveností v návaznosti na předprostor pavilonu a areálovou promenádu. Veškeré technické zázemí je soustředěno do jednoho podzemního patra, které zastavuje téměř celou plochu vytyčeného pozemku.

Hmota domu se směrem vzhůru vyklání nad svou půdorysnou stopu a graduje. Díky tomu dokáže pavilon část plochy v exteriéru stínit. Venkovní prostor slouží převážně k odpočinku a rozjímání, proto je pojednán jako odpočinková louka poskytující venkovní kapacitu restauraci.

konstrukční a materiálové řešení

Převládajícími materiály v celém pavilonu jsou dřevo v podobě prefabrikovaných CLT panelů a sklo ve formě izolačních panelů se řemeslně zpracovanou vnější vrstvou. Vzhledem k časoprostorové komplikovanosti a komplexnosti výstavby pavilonu počítá návrh s výrobou a přípravou naprosté většiny dílů již v České republice a relativně jednoduchým sestavením na místě po transportu do Japonska. V souladu s nastavenou filozofií výstavby klade navržená konstrukce důraz na modularitu, prefabrikovatelnost a sofistikovanost realizace. Koncept konstrukčního řešení tkví v principu efektivně sestavitelných repetitivních segmentů.

Základní nosný systém domu je tvořen kombinací dřevených CLT panelů a ocelových ztužujících prvků namáhaných především v tahu. Kruhový půdorys je racionální geometrií rozdělen na třicet šest stejných výsečí, které se konstrukčně i pohledově propisují do celého objektu.

realizace a následná demontáž,  transport

V celém návrhu se předpokládá maximální možná míra prefabrikace a přípravy stavby v České republice. Následná přeprava do Japonska se předpokládá dopravních kontejnerech. V návrhu je dbáno na co nejjednodušší montáž na místě, včetně následné demontáže a uvedení svěřeného pozemku do původního stavu. Po návratu zpět na území České republiky se předpokládá následné využití pavilonu v minimálně změněné podobě. Vzhledem k povaze charakteru pavilonu se nabízí budoucí využití ve smyslu výstavních ploch muzejního či galerijního rázu v místě jeho původu. Tím dojde k završení jeho cesty v duchu původně navržené výstavní koncepce hledání vnitřní životaschopnosti.

fasáda

Fasádu tvoří izolační skleněné panely dvojskla, případně trojskla. Vnější tabule každého z panelů je umělecky zpracována. Návrh počítá se zpracováním odhadem osmi milimetrových tabulí metodou tzv. spékání, jinak také fusing. Na křišťálovou tabuli plochého floatového skla s nízkým obsahem železa budou v předem navrženém, ale zdánlivě nahodilém rastru napékané exaktně nařezané pásky dalšího skla v různých vrstvách přes sebe tak, aby tvořily motiv inspirovaný lineárně vztyčenými čedičovými píšťalami známými především z okolí Kamenického Šenova. Předpokládá se, že pro napékané pásky bude využito dořezového materiálu, který vznikne formátováním podkladních tabulí. Skleněná fasáda se má stát signifikantním prvkem s architektonickým odkazem k tradičně úspěšným českým pavilonům z minulosti.

expozice

Český pavilon pro EXPO 2025 v Ósace reprezentuje cestu vzniku společného státu Čechů a Slováků přes hybné momenty jeho historie až k současné české společnosti, která byť přes problémy jde již téměř 20 let jasně daným proevropským směrem. Propojuje jednotlivá stadia vývoje s umělci, firmami a technologiemi. Vyprávíme zde příběh o kreativním národu a jeho světovém příběhu.

 Na prohlídkovou trasu přivede návštěvníka od areálové promenády k nástupu na pavilonovou rampu v parteru domu kamenem dlážděná stezka. V tuto chvíli se má návštěvník rozhodnout pro jednu ze tří variant tras. První dvě trasy stoupají rampou k prvnímu kontaktnímu místu, odkud se každý sám vydává buď plynule dynamicky se rozšiřující rampou směrem vzhůru skrz interaktivní expozici výstavy (trasa I), a nebo přes předsálí směrem do středu pavilonu, do auditora (trasa II). Další možností, pro kterou se může návštěvník v parteru rozhodnout, je cesta výtahem přímo na střechu pavilonu, do restaurace (trasa III).

Po čtyřech otočkách spirály se návštěvník ocitne na vrcholu. Domu, snad ne svých sil. Uprostřed třetí tematické kapitoly expozice, ve dvanácti výškových metrech nad areálovou promenádou, má možnost občerstvení ve sky baru nebo fine diningové restauraci.

explikace expozice

Vitalita: je univerzální; je to stav síly a aktivity; energie. Síla, která udržuje život a je přítomna ve všem živém.

Člověk: činitel schopný živit a tvarovat univerzální vitalitu svou kreativitou a přirozeným talentem. Člověk jako ústřední hybatel kvality budoucí společnosti a budoucího světa.

Současnost – doba antropocénu. Období, kdy lidská činnost plánovaně i neplánovaně ovlivňuje globální ekosystém.

Pod vlivem přijímané odpovědnosti a technologického pokroku nabývá život v nové společnosti komplexnějších rozměrů.

Lidská vitalita současnosti a budoucnosti – souhrn kompetencí a hodnot umožňujících využití technologického pokroku bez opuštění humanistických hodnot.

aplikace konceptu ve výstavních prostorech

Historie naší země: Česko jako vitální národ. Naše kulturní bohatství, vynalézavost a příroda jako stavební kameny silné vitality našeho národa.

Současnost a budoucnost naší země: Česko jako zdroj podnětných myšlenek, vzdělání a inovací přispívající k nové vitalitě mezinárodní a mezigeneračně plnohodnotné společnosti.

 

Další projekty