Apropos Architects

AA

 

2019 Bydlení Interiér Kultura Ocenění Soutěž Urbanismus Veřejné Vzdělávací

Polyfunkční dům Slivenec

Odměna ve vyzvané architektonické soutěži
Praha, Česká republika, 2019

Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Magdaléna Havlová, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Michal Gabaš

ANOTACE

Polyfunkční dům Slivenec vychází z obecního archetypu stavení s polouzavřeným dvorem. Centrální veřejný prostor je semknut mezi dva samostatné objekty kulturního a bytového domu, čímž vytváří komorní prostředí.

Budova s prostory víceúčelového sálu a komunitního centra s knihovnou je orientována do jihozápadní části pozemku, která je dostupná a viditelná z centra obce i příjezdové komunikace. Přístup je umožněn z ulice Ke Smíchovu a přes společný dvůr. K severní hranici je situován pavlačový bytový dům s dvaceti obecními byty orientovanými na jih. Lineární bytový dům je rozčleněn malým posunem hmoty na dvě poloviny, které propojuje vzdušné schodiště z materiálu korespondujícího s prvky fasády kulturního domu.

 

POLYFUNKČNÍ DŮM SLIVENEC – AUTORSKÁ ZPRÁVA

KONCEPT A KONTEXT

Řešený pozemek se nachází v blízké docházkové vzdálenosti centra obce Slivenec směrem k silničnímu napojení na Barrandovskou spojku a Pražský okruh. Tato poloha na okraji jádra obce představuje potenciál pro nově navržené kulturní a společenské centrum obce.

Areál propojuje centrum obce Slivenec s krajinou a městem a umístění je perspektivní i vzhledem k plánovanému prodloužení tramvajové tratě ze Sídliště Barrandov.

Výhodou je rozlehlá parcela umožňující relativně široké spektrum typologie zástavby, množství zeleně a především poloha na hlavní příjezdové komunikaci obce a tím i prominentní postavení areálu při příjezdu do Slivence.

Nově navržené komunitní a společenské centrum obce bude představovat dominantu, první významný objekt, který přijíždějící v obci uvidí.

Na pozemku se v současnosti nachází bývalý ovčín, se kterým v návrhu nepočítáme a bude odstraněn.

Koncepce navržených objektů navazuje na strukturu a charakter zástavby ve Slivenci. V blízkosti pozemku se nachází několik podobných kompaktních areálů – Křížovnický velkostatek, novostavba domova seniorů, statky v sousedství školy atd.

Nově navržené centrum má ambici tuto strukturu doplnit a navázat na ni.

Na řešenou parcelu umisťujeme dva objekty – komunitní centrum s knihovnou a multifunkčním sálem a bytový pavlačový dům s malometrážními byty.

Tyto objekty vytváří polouzavřený, komorní dvůr, který bude určen společenskému životu obce. Umístění objektů zároveň zohledňuje okolí parcely a poloha jednotlivých domů veřejný prostor chrání proti hluku z frekventovaných komunikací (ul. Ke Smíchovu a Barrandovská spojka).

Výhledy z veřejného prostranství jsou orientovány tak, aby byl zachován vizuální kontakt s centrem Slivence, a celé nádvoří je směrem k obci otevřeno. Z nádvoří a bytových domů je tak vidět střešní krajina obce včetně věže kostela Všech Svatých.

 

KOMUNITNÍ CENTRUM A MULTIFUNKČNÍ SÁL

Objekt společenského centra obce je umístěn podél příjezdové komunikace Ke Smíchovu. Tato poloha zajišťuje dominantní a jasně viditelné postavení komunitního centra při příjezdu do obce. Prostor multifunkčního sálu s kapacitou až 250 osob je orientován podélně ve směru příjezdové ulice – tím je zajištěno vizuální propojení veřejného dění v sálu / na náměstí / s kolemjdoucími.

Vstupní prostor a foyer novostavby se nachází v nároží objektu ve tvaru „L“. Foyer příčně propojuje náměstí a ulici Ke Smíchovu a slouží jak pro multifunkční sál, tak pro komunitní centrum a knihovnu. Vytváří jasně definovaný vstupní prostor orientovaný do nádvoří areálu a směrem k přilehlé komunikaci.

Multifunkční sál se svou jižní fasádou otevírá do přilehlé komunikace a svou severovýchodní fasádou do nově vzniklého veřejného prostoru obce. Velkorysá okna orientovaná do nádvoří je možné kompletně otevřít a interiér sálu s exteriérem dvora propojit.

Komunitní centrum s knihovnou je situováno v klidnější části objektu, vzdálené od frekventované ulice, podél severozápadní hranice řešené parcely.

Centrum tak získává klidné okolí s přímým napojením do nového veřejného prostranství obce.

Prostory komunitního centra, foyer a multifunkčního sálu jsou převýšeny a otevřeny do krovu novostavby. Celý vnitřní prostor tak získává výšku a vzdušnost. Převýšeného prostoru je dále využito v sále pro umístění galerie a v knihovně pro umístění klidové zóny a menší čítárny.

Zázemí komplexu je situováno v nejméně prominentní části domu, podél severo-západní fasády.

Technické místnosti a centrála vzduchotechniky jsou umístěny v podkroví – nad zázemím objektu (šatny, WC, výčep, sklad etc.).

 

BYTOVÝ DŮM

Objekt bytového domu je situován podél severní hranice parcely sousedící s přilehlým polem a uzavírá a chrání veřejný prostor před hlukem z Barrandovské spojky.

Jedná se o dvoupodlažní pavlačový dům s byty orientovanými na jih (jiho-západ).

Hmota lineárního bytového domu je v polovině rozdělena schodištěm. Vzniká zde posun obou polovin novostavby, který dále vymezuje a uzavírá nový veřejný prostor obce. Dlouhá hmota objektu je zároveň načleněna a dochází ke zjemnění jejího měřítka.

Komunikační pavlač je situována při severní fasádě domu. Jedná se o otevřený prostor, který díky své šířce bude sloužit obyvatelům domu i jako místo setkávání a komunitního života.

V objektu je navrženo 20 malometrážních bytů. 9 bytových jednotek 1KK, 9 bytových jednotek 2KK a 2 bytové jednotky 3KK.

2 bytové jednotky 2KK umístěné v 1.NP jsou navrženy jako bezbariérové.

Bytový dům, členěný hmotově na dvě části, je rozdělen i výškově. Část přilehlá veřejnému prostoru obce je vyšší – byty (2KK a 3KK) ve 2.NP jsou navrženy jako mezonetové s ložnicemi v podkroví.

Polovina objektu situovaná dále od veřejného prostoru – směrem k obci – nabízí bytům v přízemí soukromé předzahrádky.

Největší z bytů – 3KK jsou situovány v koncových nárožních polohách domu.

Všechny byty mají exkluzivní výhled orientovaný na jihozápad a zaručují vizuální propojení s centrem obce.

V parteru novostavby bytového domu, orientovaném do nově navrženého veřejného prostoru, se nachází pronajímatelný komerční prostor.

Při vstupu do bytového domu je situována i kočárkárna / kolárna, určená obyvatelům objektu.

V rámci schodišťového prostoru je navržen výtah, zaručující bezbariérovost objektu

Bytový dům je částečně podsklepený – s podzemní garáží pro 20 vozidel, umístěnou pod vyšší částí bytového domu. Příjezdová rampa garáže je situována (skryta) v nejméně atraktivní severní části parcely.

Sklepní kóje a technická místnost objektu jsou umístěny  v 1.PP

 

VEŘEJNÝ PROSTOR

Hlavní myšlenkou umístění veřejného prostranství je vytvoření komorního prostředí, které v případě konání společenských akcí bude sloužit jejich nerušenému průběhu. Zároveň se jedná o chráněné nádvoří určené obyvatelům bytového domu s vhodnou orientací směrem k obci.

Celý areál je co nejvíce přiblížen směrem k centru Slivence – příčná komunikace šířky 7 m propojující pole (parcela č. 1744/1) s ulicí Ke Smíchovu je proto odsunuta až za novostavby podél severo-západní hranice parcely. Tato komunikace zároveň obsluhuje podzemní garáž bytového domu a jsou při ní umístěna venkovní parkovací stání komunitního domu.

Kompaktní kompozice objektů novostaveb komunitního centra a bytového domu se napojuje na strukturu obce. Z tohoto umístění těží i rodinný dům č.p. 158, který je nově obklopen zahradou situovanou před bytovým domem a do zástavby ve Slivenci je rovněž více začleněn.

Celý areál je pro pěší a cyklisty napojen velkorysým průchodem před objektem multifunkčního sálu. Jedná se o jasné, snadno rozpoznatelné napojení a vstup do veřejného prostranství v docházkové vzdálenosti z centra Slivence.

Areál je také přístupný cestou linoucí se zahradou se vzrostlou zelení.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A MATERIALIZACE

Objekty jsou navržené jako zděné se skládanými, popřípadě monolitickými stropními konstrukcemi.

Bytový dům má příčný nosný stěnový systém, vycházející z modulu 2.7 m v garáži, respektive z dělení nosných konstrukčních polí na bytové jednotky o šířce 4.05 m.

Komunitní centrum a multifunkční sál jsou navrženy jako jednopodlažní objekty otevřené do konstrukce krovu.

Materializace fasády kulturního domu je pojednána z bílých cihel. Obvodové stěny jsou řešeny jako sendvičové. Bílá struktura fasád objektu dodává jistou noblesu a pevnost.

S cihlami je pracováno dále jako s výrazovým prostředkem a na exponovaných místech (ve štítech) jsou umisťovány s mezerami a nebo vystupují směrem ven. Jsou tak zdůrazněny štítové stěny objektu a přisvětlován interiér shora.

Krov je navržen jako hambalkový dřevěný. V interiéru objektu je přiznaný.

Podlahy v komunitním centru a foyer jsou navrženy z marmolea. Podlaha sálu je dřevěná (vlysy).

Bytový dům v parteru a v nevytápěném prostoru schodiště přejímá materializaci kulturního domu a jsou zde použity rovněž bílé cihly. Ve 2.NP je užita světlá fasádní omítka.

Střecha bytového domu je navržena z červené pálené střešní tašky.

Okna obou objektů jsou navržena formou velkorysých otvorů, které optimálně propojují interiér s exteriérem. Tento koncept zároveň odpovídá principu, kdy zpravidla každému bytu připadá jedno konstrukční pole a jedno velké okno.

Rámy oken jsou navrženy z tmavě mořeného / lazurovaného dřeva.

Další projekty