Apropos Architects

AA

 

2021 Interiér Kultura Rekonstrukce Soutěž Veřejné Vzdělávací

Knihovna v Olomouci

Soutěžní návrh
Olomouc, Trnkova ulice, Česká Republika, 2020

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek,
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Spolupráce: Ing. arch. Alena Zmeškalová

KONCEPT A KONTEXT

Řešený pozemek určený k umístění nové pobočky městské knihovny Olomouce se nachází uprostřed spádové oblasti tří sídlišť, ve které žije dohromady asi 30 000 obyvatel.

Návrh představuje moderní knihovnu 21. století, sloužící jako společensko-kulturní centrum celému přilehlému okolí.

Tato instituce umožňuje jak skladování a vypůjčení knih, tak pořádání besed, společenských akcí, promítání a workshopů, či slouží jako otevřený kulturní hub. Dům bude kolemjdoucí zvát k posezení a načerpání informací.

Návrh knihovny je umístěn do prostoru stávající vyřazené kotelny. Objekt kotelny je očištěn na nosnou betonovou konstrukci, kterou jako jedinou zachováváme. Tato struktura je uzavřena do nové samonosné obálky.

Vzniká tak abstraktní průsvitná hmota posazená nad parterem na čtyřech nosných betonových blocích. Abstraktní forma domu propůjčuje knihovně soudobý výraz.

Průsvitný copilitový plášť knihovny za krásného počasí zvýrazňuje jednoduché linie a eleganci hmoty. Za špatného počasí, v šeru a v podvečer se knihovna rozsvítí, odhalí svůj vnitřek a jako maják upozorňuje na přítomnost veřejné instituce.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ & REGULAČNÍ PLÁN

Poloha nové knihovny je definována umístěním stávajícího objektu kotelny, která se nachází v kontextu okraje rozvolněné výrazně vyšší zástavby obytných panelových domů.

Regulační plán definuje půdorysnou stopu kotelny jako zastavitelné území. Tolerance překročení této plochy je stanovena na 5%. Výškově se má nově umístěný objekt držet kóty 8 m od upraveného terénu.

Navržený objekt zadanou polohu respektuje. Z dispozičních důvodů a výhod, které multifunkční obálka a zvětšení domu přináší, je zastavitelná plocha překročena o mírně více než 5%. Toto řešení umožňuje umístění většiny regálů knihovny do fasádního pláště a optimální a konstrukčně čisté propojení stávající konstrukce s novou.

Výškově je úroveň střechy (střešní terasy) objektu na kótě +8.750 m respektive +9.750 m (úroveň zábradlí) od upraveného terénu. Toto překročení je obhájeno kontextem a významem instituce. Zároveň je nejvyšší výšková kóta objektu stále níže než vrchní hrana původního komínu kotelny, který odstraňujeme.

Z hlediska kontextu se objekt nachází mezi vícepodlažními panelovými domy, které knihovnu výrazně převyšují (téměř trojnásobně). Z tohoto důvodu vidíme překročení předepsané výšky jako zanedbatelné, ba naopak jako pozitivní faktor. Objekt knihovny získává majestátnost, která k takovéto instituci patří.

Vnitřní prostory v přízemí objektu jsou definovány stávající stropní betonovou konstrukcí kotelny, kterou zachováváme. V prostoru 2.NP je žádoucí získat dostatečnou světlou výšku, která volnou dispozici knihovny překlene a její výška bude ve vztahu ke světlé výšce přízemí adekvátní. I z tohoto důvodu došlo k mírnému překročení předepsané výšky.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup do objektu je umístěn z jihu od ulice Zikova. Ve vstupním foyer se před návštěvníkem rozprostře volný, do exteriéru otevřený parter s dominantním prvkem pobytového, do červena zabarveného schodiště-tribuny, které tvoří srdce objektu. Přízemí instituce je určeno veřejnosti a je koncipováno jako prostor s nejširším spektrem využití – besedy, výstavy, promítání, společenské akce, soukromé akce (pronájem) a další, včetně možnosti otevření do exteriéru.

Hmota schodiště-tribuny v sobě ukrývá hygienické zázemí, šatní skříňky a úložné prostory objektu. Masivní betonové bloky v rozích domu rovněž ukrývají vedlejší provozy knihovny – výtah do 2.NP úklidovou místnost, sklady nábytku a technickou místnost s předávací stanicí horkovodu.

V zadní části přízemí je pomocí hmoty schodiště definován oddělitelný sál určený k promítání, společenským akcím a workshopům, které je nutné od provozu knihovny oddělit. Tento sál je propojen s exteriérovou pobytovou palubou orientovanou do přilehlého parku.

Jako vertikální komunikace objektu slouží schodiště v části tribuny (pochozí je celé, ne?) a výtah, který je koncipován jako oboustranný a umožňuje tak bezproblémové přistavení malé dodávky pro nakládku knih.

2.NP objektu je určeno ryze pro provoz knihovny. Jedná se o souvislý volný prostor, předělený pouze v nezbytných místech, zastropený křížící se trámovou dřevěnou konstrukcí.

Pult knihovníka je umístěn v centru dispozice s dobrým výhledem na všechny strany. Oddělení dospělých s odpovídající kapacitou regálů je v jižní části domu, přilehlé ulici Zikova. Oddělení dětí se nachází v severní části a pro akustický komfort je od dospělých odděleno skleněnou příčkou. Jednotlivé prostory mohou být dále členěny pomocí závěsů. Zázemí zaměstnanců knihovny se nachází v místnostech “boxu“ uprostřed dispozice a v prostoru za a vedle pultu knihovníka.

Ochranné brány jsou umístěny mezi prostorem knihovny a vstupem na schodiště a v prostoru zádveří v přízemí.

Celý prostor je osvětlen pomocí pásového průběžného okna nad úrovní fasádních regálů. Do interiéru proniká tlumené difuzní světlo, regulované copilitovým pláštěm knihovny. Vizuální kontakt s okolím je v jednotlivých částech knihovny zajištěn pomocí velkorysých okenních otvorů, které protínají fasádní plášť a cíleně orientují výhledy do přilehlých ulic a do parku.

Knihovna má k dispozici rozlehlou střešní terasu přístupnou po exteriérovém vřetenovém ocelovém schodišti při východní fasádě objektu. Ve 2.NP je nástup na schodiště z prostoru vedle pultu knihovníka. Slouží zároveň jako požární úniková cesta.

Střešní terasu je možné za příznivého počasí využívat k odpočinku, besedám, autorským čtením, různým kurzům – kreslení, jóga atd.  Terasa v úrovni téměř 9 m nad terénem nabízí jedinečný pocit pobytu ve výšce korun přilehlých stromů. Točité schodiště je zároveň možné v přízemí otevřít a v případě potřeby propojit přímo park se střešní terasou.

OKOLÍ OBJEKTU

Prostranství kolem knihovny je rozděleno na dvě hlavní části. Vstupní předprostor je vydlážděn velkým formátem dlažby až ke stávajícímu chodníku podél ulice Zíkova a umožňuje tak reprezentativní nástup ke knihovně a napojení na budoucí tramvajovou zastávku.

Podél ulice Trnkova jsou zachována (materiálově upravena) parkovací stání a dlažba ze vstupního prostranství je zde protažena i podél západní fasády objektu. Stojany na kola jsou místěny vedle parkovacích stání při ulici Trnkova.

Východní a severní část řešeného území je navržena jako pobytový park navazující na zelené vnitrobloky přilehlého sídliště. Park bude spolu s dřevěnou terasou za knihovnou sloužit místním obyvatelům i doprovodnému programu knihovny. V rámci parku jsou umístěny pochozí pražce navazující na stávající pěší komunikace a mlatová plocha při severovýchodním rohu objektu určená k drobným sportovním aktivitám – např. pétanque a kroket.

Stávající vzrostlá zeleň je zachována v nejvyšší možné míře. Park bude doplněn o nové stromy, lavičky a osvětlení. Ideově řešený pozemek za ulicí Trnkova bude určen k parkování. Je zde možno uvažovat s venkovní parkovací plochou pojednanou zatravňovací dlažbou a nebo dle regulačního plánu s parkovacím domem, nižší výšky než je knihovna – tj. 2 nadzemní podlaží parkování, ca. 5 m.

MATERIALIZACE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, FASÁDA

Stávající konstrukce kotelny je očištěna na betonový skelet. Veškeré ostatní konstrukce jsou odstraněny.

Okolo ponechané struktury je umístěna samonosná fasádní obálka tvořená v přízemí masivními betonovými bloky a okenními otvory a ve vyšších patrech lehkou dřevěnou rámovou konstrukcí s copilitovým pláštěm.

Zastřešení celého objektu je realizováno přechodem vertikální dřevěné konstrukce do horizontálního trámového rastru.

Celá konstrukce objektu vychází z původního modulárního rastru zachovávaného betonového skeletu kotelny – tj. 1.20 m.

V přízemí slouží masivní betonové sendvičové stěny jako solidní základ pro lehkou konstrukci vyššího podlaží. Zároveň staticky stabilizují stávající betonový skelet, člení prostory v 1NP, uchovávají v sobě druhořadé provozy a vymezují vstupy a propojení interiéru s exteriérem.

Lehká dřevěná obálka 2.NP do sebe uzavírá a zastřešuje samotný provoz knihovny. Mezi její nosný vertikální systém jsou vetknuty regály s knihami. Celý obvod knihovny tak představuje jednu souvislou lineární knihovnu.

Díky tomuto řešení je ponechaný původní betonový skelet zatížen pouze minimálně – vlastní vahou a menší částí užitného zatížení.

Copilitový fasádní plášť propůjčuje interiéru knihovny ideální přísun světla a zároveň cloní přímé slunce.

Fasáda knihovny je vysoce tepelně izolační a splňuje veškeré požadavky na domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Obálka objektu je založena na obvodových základových pasech uložených do nezámrzné hloubky.

Materializace návrhu je pojednána v jednoduchých světlých tónech. Stěny a strop v přízemí jsou bíle omítané / natírané. Podlaha je řešena jako litá, vytvářející velké formáty, navazující na dlažbu před knihovnou.

Ve 2.NP je do interiéru propsána dřevěná konstrukce fasády objektu. Dominantním prvkem je tmavě červená podlaha z polyuretanové stěrky, která se díky objektu schodiště „propisuje“ až do přízemí.

Celá hmota schodiště je pojednána stejným červeným tónem jako podlaha ve 2.NP. Detaily pobytového schodiště jsou co nejvíce abstrahovány.

Veškeré další prvky propisující se do prostoru 2.NP – výtah, box se zázemím zaměstnanců, zábradlí okolo pobytového schodiště – jsou řešeny jako jednoduché bílé hmoty.

Exteriérové schodiště je navrženo jako zámečnický prvek.

Pobytové terasy na střeše a v severní části parku za objektem jsou navrženy jako dřevěné.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je napojen na přípojky a horkovod v místě technické místnosti v 1.NP. Tato místnost má samostatný vstup z exteriéru.

Objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním. Jako zdroj bude uvažována přípojka horkovodu.

Provětrání je řešeno jako kombinace přirozeného – výklopnými okny v rámci pásového okna ve 2.NP – a VZT.

Jednotka VZT bude umístěna v severní části zelené střechy objektu. Rozvody VZT budou vedeny v rámci skladby střešní konstrukce nad 2.NP a vyvedeny do jednotlivých polí rámového stropu.

Další projekty