Apropos Architects

AA

 

2021 Bydlení Interiér Rekonstrukce

Rekonstrukce vily v Poděbradech

Návrh rekonstrukce prvorepublikové vily
Poděbrady, Česká Republika, 2020 – probíhající

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Ing. arch. Tomáš Beránek

Spolupráce: MgA. Martin Gabaš

KONTEXT

Stávající objekt – rodinný dům ze 30. let 20. století se nachází v klidné vilové zástavbě ze stejného období. Jedná se o kompaktní čtvrť převážně rodinných domů. Celé území se nachází severovýchodním směrem, nedaleko centra Poděbrad.

Okolí řešeného objektu je charakteristické příjemným měřítkem zástavby, jednosměrnými, klidnými ulicemi, vysokým podílem zeleně a kvalitní architekturou – charakteristické rysy a detaily jednotlivých vil je možné najít po celém přilehlém území.

Rekonstruovaný objekt se nachází v ulici Prokopova v centru samotného území.

Sousedící blok byl při realizaci zástavby zcela vynechán a místo vilové zástavby se zde nachází centrální park. Toto volné prostranství příjemně přispívá ke kvalitě místa a jeho blízkost k řešenému domu v ulici Prokopova jen podtrhuje výhodnou polohu objektu a jeho prominentní pozici v celém území.

Samotný řešený objekt je zděná jednopodlažní částečně podsklepená vila se stano­vou střechou. Uliční průčelí objektu je podtrženo složitější kompozicí hmot. Nároží objektu, které je při ulici Prokopova 2 podlažní, propůjčuje domu vertikalitu a ele­ganci. Důležitost nároží domu je zdůrazněna krásnými rohovými špaletovými okny s prosklenými rohovými tabulkami. Řešený dům je zachovalý v původním stavu jen s malým množstvím pozdějších zásahů.

Ve stejném stavu je i “dvojče” řešeného objektu – sousední vila na pozemku směrem na východ. První dva objekty v ulici Prokopova na nároží centrálního parku tak reprezentují původní styl architektury, který se zde uceleně zachoval.

K objektu patří skrytá, optimálním – jiho-západním směrem orientovaná zahrada.

Celé území se nachází v blízkosti řeky Labe – na nízké výškové úrovni oproti řece. Podzemní vody jsou odhadovány relativně vysoko a suterén domu bývá pravidelně vlhký a občas zaplavován vodou. Z tohoto důvodu je přízemí objektu o ca. 1 m zved­nuté nad úrovní přilehlé zahrady.

Stávající objekt byl statikem posouzen jako zdravý, konstrukce i krov jsou zachovalé bez vad a poruch.

Jediné škody na objektu souvisí se zemní vlhkostí a vysokou úrovní podzemní vody. Zároveň byl pruh přilehlý západní fasádě v minulosti nevhodným způsobem vydlážděn a na zdivu v přízemí a na fasádní omítce jsou tak patrné škody související se vzlínající vlhkostí.

KONCEPT, REKONSTRUKCE, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Koncept rekonstrukce představuje citlivé zachování a obnovení původního domu. Navržené řešení vrací domu původní exkluzivitu a směrem do ulice Prokopova a do bočních – východní a západní – fasád jsou zásahy na objektu minimální. Jedná se zde o citlivé opravy a nahrazení původních prvků a detailů.

Jiho-západním směrem do zahrady jsou na domě realizovány velkorysé, soudobé zásahy, které stávající technologie ve stavebnictví umožňují. Tento koncept se prop­isuje i do vnitřní dispozice – do řešení vnitřních prostor, přilehlých zahradě.

Koncepčně tak dům dostává směrem do zahrady moderní masku, která je poplatná soudobým uživatelským nárokům na dům.

Jižní trakt domu je v 1.NP propojen do jednoho velkého obytného prostoru. Je zde otevřeno velkorysé, 6 m široké okno, které propojuje interiér s exteriérem – konkrétně obývací pokoj, jídelnu a kuchyni s velkorysou terasou. Tato venkovní dřevěná paluba, navazující bezúrovňově na obytné prostory, pozvolna sestupuje mírnými pobytovými schody po celé délce paluby na úroveň zahrady.

Ve 2.NP se nad obytnými prostory v jižní části domu nachází stávající půda. V zadání

investora je požadavek na realizaci 3 samostatných ložnice pro děti. Z kapacitních důvodů tak dojde k zobytnění nyní nevyužívané půdy. Tento ca. 45 m2 velký prostor bude rozdělen na dvě poloviny (propojené posuvnými dveřmi), které budou sloužit jako dva samostatné pokoje pro děti.

Na průčelí jižní fasády – nad velkorysé okno v přízemí je osazen moderně pojatý pásový vikýř stejné šířky, který zlepšuje využití obytných prostor v místě bývalé půdy.

Navržené dispoziční řešení, které je patrné z přiložených půdorysů, umisťuje ložnici rodičů včetně malé šatny do prostor bývalé kuchyně v 1.NP objektu.

Maximální využití obytné plochy domu podtrhuje “hnízdo” – obytný prostor ve špičce krovu domu, který se nachází nad schodišťovou halou ve 2.NP a je přístupný po žebříku z ložnice dětí.

Tento prostor bude sloužit jako rezerva / herna / skrýš a nebo možnost přespání “na patře” ve špičce domu.

Poslední ložnice určená dětem zůstává na místě původní ložnice ve 2.NP – ve zdůrazněném severovýchodním nároží objektu.

V přízemí je obnoveno dělení hygienického zázemí na samostatné WC a koupelnu. Ve 2.NP v podkrovních prostorách orientovaných na západ je hygienické zázemí domu doplněno o 2. koupelnu určenou dětem.

Dispozice objektu je tak prakticky rozdělena na dvě poloviny. Rodiče mají pro sebe 1.NP včetně vlastního hygienického zázemí. Děti obývají 2.NP domu.

Prádelna a sušárna (tzv. technická místnost) jsou umístěny do menší místnosti v mezipatře schodiště při severní uliční fasádě domu.

V suterénu jsou zachovány úložné prostory a technická místnost, doplněna je vino­téka.

Původní přistavěná garáž je velikostně nedostačující a proto je navržena její demolice. Místo ní je na pozemku navrženo vydlážděné parkovací stání a při fasádě venkovní schodiště do suterénu, umožňující napojení skladových prostor z exteriéru.

Navržené dispoziční řešení umožňuje plnohodnotné využívání objektu velkou pěti-člennou rodinou investora s požadavky na rozlehlé společné prostory a souběžně s důrazem na individuální soukromí jednotlivce.

 

MATERIALIZACE, KONSTRUKCE

Návrh pracuje se stávající konstrukcí domu, kterou zachovává.

V 1.NP je odstraněna nenosná dělící příčka v jižní části domu a celý prostor přilehlý zahradě je tak sjednocen do velké obytné místnosti.

Nejradikálnějším zásahem do stávající konstrukce domu je realizace velkoformá­tového okno orientovaného do zahrady na jihu pozemku. Cílem návrhu je realizovat okno bez podpor pomocí jednoho souvislého překladu. Toto řešení včetně dimenze překladu bude prověřeno v navazující projektové fázi ve statickém posudku.

Na základě statického posudku krovu a především obhlídky na místě, bude nutné stávající krov (krokve) posílit. Střecha domu je v současném stavu nezateplena. Pro účely zobytnění podkroví bude potřeba celou střechu tepelně izolovat, čímž dojde k zvětšení zatížení na krov, kterému stávající krokve nevyhoví.

Stávající keramická krytina bude ze střechy odstraněna včetně laťování. Krokve budou z vnějšku zesíleny propojením s fošnami, které budou připevněny shora na krokve. Bude zhotovena rámová konstrukce pro budoucí vikýř včetně výměny v krovu a celý krov bude následně zateplen tepelnou izolací mezi krokvemi a nad krokvemi. Po zhotovení tepelné izolace, pojistné izolace a laťování bude osazena nová keramická střešní krytina a provedeno opláštění navrženého vikýře.

V dispozici podkrovních prostor bude provedena ocelová pásovinová výměna v místě středového vazného trámu, který prochází uprostřed dispozice při podlaze podkroví. Toto řešení umožňuje průběžnou podlahu v prostorách ložnic, aniž by bylo nutné vytvářet dodatečné předěly, podesty a nebo pódia, která by vazný trám obestavovala. Tato výměna bude provedena v místech mezi rohovými sloupky, které budou v krovu zachovány.

Konstrukce krovu bude částečně v interiéru ložnic přiznaná, viditelná.

Dimenze krovu a jednotlivých konstrukčních prvků budou definovány na základě stat­ického posudku v navazující projektové fázi.

V prostoru při uliční fasádě bude obnovena plochá stříška nad šatnou v 1.NP, která se nacházela v původním projektu domu, ale nebyla následně realizována.

Okna budou na místech původních otvorů realizována jako dřevěná, špaletová, bílá s původním dělením, která vycházejí z oken historických.

Nově navržená okna – panoramatické okno v 1.NP do zahrady a vikýř nad ním – budou realizována jako moderní soudobá okna kombinující fixní bezrámové zasklení s ot­víravými částmi, respektive velkým posuvným dílem v přízemí domu. Tyto nové zása­hy do objektu budou odlišeny i barevně – ve přiložené studii mají nová okna odstín šedo zelený odstín – bianchi (celeste). Přesný barevný odstín bude vybrán na základě vzorníku po výběru konkrétního dodavatele oken.

Stínění exponovaných prosklených ploch směrem na jih a západ bude řešeno pomocí screenových textilních exteriérových rolet.

Objekt bude zvenčí omítnut bílou fasádní omítkou. V navazující fázi bude na základě PENB prověřena potřeba minimálního nutného zateplení obvodových stěn rekon­struovaného objektu. Koncepčně je cílem návrhu důsledně zateplit střechu domu a pokud možno se vyhnout zateplování obvodových stěn, které ze zkušenosti historick­ým konstrukcím nevyhovuje (vlhkost, plísně).

Vnitřní podlahy v obytných prostorách budou řešeny z masivních dřevěných vlysů sk­ládaných rybinovým vzorem. V hygienickém zázemí bude keramická dlažba a obklady.

V navazující projektové fázi budou zváženy možnosti odstranění vlhkosti z podzem­ní stavby domu, která stěnami vzlíná do vyšších pater. Bude provedena drenáž a odvodnění styku zdiva a terénu.

ZAHRADA, OPLOCENÍ OBJEKTU

Zahrada domu bude zbavena nežádoucí přerostlé zeleně tak, aby byla maximal­izována využitelná travnatá plocha. Bude zváženo zachování stávajícího altánu v ji­hovýchodní části pozemku.

Vzhledem k výškovému rozdílu mezi úrovní 1.NP a zahrady a vzhledem k realizaci dřevěné terasy přilehlé obytným prostorám bude terén zahrady pozvolna svahován ke spodnímu schodu terasy.

Plochá střecha nad stávající garáží bude vyspravena a bude na ní provedena odpovída­jící skladba pro realizaci střešní zahrady. Tento prostor bude do budoucna sloužit jako rozšíření zahrady, respektive jako bylinková / zeleninová zahrádka.

V jihovýchodní části zahrady je uvažováno se zhotovením jezírka určeného ke koupání.

Oplocení objektu vůči sousedům bude zachováno stávající – pletivové.

Oplocení do ulice Prokopova bude nahrazeno a realizováno s odkazem na oplocení původní – zděné cihlové bílé pilíře, betonový sokl plotu a do šedo-zeleného odstínu (celeste) lakované pletivo jako výplň.

V prostoru původního vjezdu do garáže je upraveno svahování do roviny. Průjezd v oplocení je rozšířen až k pilíři, který bude posunut na úroveň stávajícího zděného kiosku HUP. Vrata vjezdu na pozemek budou řešena jako dvoukřídlová, elektronicky otvíratelná.

Vstupní branka do objektu zůstává na stávajícím místě.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Jako primární zdroj energie bude dům využívat kondenzační plynový kotel umístěný v 1.PP objektu. Alternativní zdroje se neuvažují.

V 1.NP v obytné místnosti domu bude na stávající komínové těleso napojen krb. Je možné uvažovat s realizací průduchů do okolních místností, které budou sloužit pro přitápění interiéru.

Objekt bude vytápěn pomocí litinových radiátorů, umístěných pod okny. Panora­matické okno v 1.NP bude přitápěno podlahovým konvektorem.

V objektu budou realizovány nově rozvody vody, kanalizace, silnoproudu a slaboprou­du.

V podkrovních prostorách – pokoje s vikýřem – bude realizována příprava pro SPLIT klimatizační jednotku.

Dešťové vody ze střechy objektu budou sbírány v retenční nádrži na zahradě a dále využívány na zálivku zahrady.

Další projekty