Apropos Architects

AA

 

2018 Bydlení Ocenění Soutěž Urbanismus Veřejné

Nové centrum Hostivice

3. Místo ve veřejné urbanistické soutěži
Hostivice, Česká republika, 2017

Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Michal Gabaš

Výchozí stav

Řešené území se nachází v samotném centru města Hostivice. Pozemky o celkové rozloze ca. 19 500 m2 jsou situovány v bezprostřední návaznosti na Husovo náměstí a ulici Československé Armády – nejvýznamnější veřejné prostory města.

Území je z východu a západu sevřeno ulicemi Cihlářská a K Nádraží, které představují dvě hlavní pěší propojení centra obce a Železničního nádraží v severní části města. Zároveň charakter těchto ulic neodpovídá představám o kvalitním městském prostoru.

Samotné řešené území je v současné době urbanisticky nehomogenní a funkčním využitím neodpovídá potřebám centra města 21. století.

Významnou část ploch zde zabírá areál recyklace technických plastů – tedy funkce, která do centra města nepatří.

Další rozsáhlé plochy zabírá objekt místní samoobsluhy postavený v 70. letech 20. století v akci Z, který je technologicky a materiálově již za hranicí své životnosti. Architektonicky se jedná o necitlivý zásah do centra města (podobně jako obchodní dům Lidl na protilehlé straně ulice Československé Armády), který nerespektuje měřítko ani původní urbanismus okolní zástavby.

Z urbanistického hlediska je v lokalitě hodnotná pouze zástavba ve východní části řešeného území – tedy rodinné domy při ulici K Nádraží a uliční fronta domů při ulici Československé Armády.

Kontext okolí

Řešené parcely jsou bezprostředně přilehlé Husovu náměstí – tedy hlavnímu veřejnému prostoru města. Ulice Československé Armády prošla v minulosti významnou proměnou, co se frekvence průjezdu automobilové dopravy týče.

V minulosti se jednalo o hlavní dopravní tepnu směřující veškerou automobilovou dopravu z Prahy na Kladno a Karlovy Vary. Vysoká (rychlý provoz) frekvence dopravy prakticky dělila město na dvě poloviny.

Díky výstavbě dálnice D6 došlo k výraznému zklidnění a tranzitní automobilová doprava z ulice Československé Armády v podstatě zmizela. Ulice nyní slouží především místní automobilové dopravě. Tento jev výrazně zlepšil prostupnost území.

Okolní zástavba

Z urbanistického hlediska se v bezprostřední blízkosti nachází nejhodnotnější zástav města Hostivice. Jedná se o extrémně kompaktní a hustou obytnou výstavbu ve svahu nad řešeným územím sevřenou ulicemi – K Nádraží, Potoční a Palackého.

Jedná se o jednu z nejstarších částí Hostivice, která svým charakterem vytváří zahuštěnou „rostlici“ domů menšího měřítka.

Toto území je zakončeno ulicí Potoční a bezprostředně sousedí z řešenými pozemky.

Ve východní části území navazuje na méně zahuštěnou zástavbu rodinných domů. Jedná se o objekty většího měřítka, kterým dominuje  areál bývalého velkostatku, ke kterému patří rozlehlý pozemek / sad, kolem kterého je okolní zástavba rozestavěna.

Ve východní části okolní zástavby se nachází několik objektů, které byly v minulosti do území zasazeny nevhodně – například skladový a průmyslový dvůr na rohu ulic Československé Armády a K Nádraží. Toto území ovšem není předmětem soutěže.

Ze západu na řešené území navazuje část města Hostivice, která za posledních 20 let prošla nejvýraznější proměnou. Vyrostl zde obytný soubor řadových a bytových domů, situovaný podél ulic Letní, Jarní a Zimní. Kontakt s touto částí území je v současné době zamezen polohou průmyslového areálu recyklace technických plastů, který podél ulice Cihlářská využívá lineární výrobní a skladový objekt, který prakticky působí jako bariéra.

Z jihu řešené území navazuje na Husovo náměstí a jemu přilehlé objekty největšího měřítka v Hostivici – barokní zámek a městský úřad, škola v ulici Komenského, barokní fara, kostel Sv. Jakuba.

Ulice Československé Armády je od východu charakteristická kvalitním, relativně kompaktním uličním průčelím.

Celé řešené území patří do místního ochranného pásma památkových objektů. 

Přírodní prvky

Řešeným územím protéká Jenečský potok, který dále směřuje do Šáreckého údolí, kde se vlévá do Vltavy. Potok je v současné době v městě nevyužíván a jeho potenciál je nenaplněn.

Podél Jenečského potoka se nachází kvalitní vzrostlá zeleň – vrby, která nabízí potenciál venkovního přírodního prostoru – parku / hřiště / revitalizovaného nábřeží potoka. Tento potenciál zůstává rovněž nenaplněn.

Koncept

Konceptem návrhu se stalo propojení a využití vlivu a urbanistického charakteru okolní zástavby. Z východu mají na řešené území vliv rodinné domy uspořádané kolem zelených vnitrobloků.

Z jihu a z části Hostivice, charakteristické zástavbou většího měřítka řešené území ovlivňují velké objekty s vnitřními dvory.

Ze západu do území vstupují solitérní bytové domy.

Na řešeném území se tyto vlivy protínají v pomyslném Vennově diagramu a vytváří ohnisko celé lokality.

Urbanistické principy

Hlavní napojení a osa celého území je navržena formou prodloužení předprostoru barokního zámku na Husově náměstí.

Tato hlavní komunikace území prochází až k Jenečskému potoku, kde je zakončena novým mostkem. Výrazně zlepšuje průchodnost území a zároveň vytváří krásné průhledy na barokní zámek v centru Hostivice

Tato hlavní třída je v části poblíž ulice Československé Armády navržena jako pěší zóna a dále pak jako jednosměrná pobytová ulice se zelení a podélnými parkovacími stáními.

V prostoru nejvyššího bodu v lokalitě vzniká nové náměstí pojmenované po významné osobnosti Hostivické historie – Anně Marii Františce Terezii Toskánské, která v Hostivici nechala postavit barokní zámek a faru, čímž obci vtiskla charakteristický ráz. Je zde postaven její pomník a na náměstí je jednoduchý vodní prvek – kašna.

Tímto kompaktním zpevněným veřejným prostorem je Hostivici nabízen veřejný prostor, který městu dosud chybí. Husovo náměstí má spíše charakter návsi. Kompaktní veřejný

prostor, izolovaný od ulice Československé Armády přinese do lokality zcela odlišné kvality, komornějšího charakteru.

V rámci objektu D2 je navržen vyvýšený vnitroblok určený jako klidová plocha přilehlým pronajímatelným kancelářským prostorům.

V prostoru návaznosti území na Jenečský potok dochází k využití potenciálu místa a břehy vodního toku jsou revitalizovány. Jsou zde realizovány schody k vodě a molo. Břeh potoka je zmírněn a rozvolněn. Vodní tok je na několika místech rozšířen.

V této části území je rovněž využito potenciálu stávající zeleně a je zde navržen park podél potoka s dětským hřištěm.

V prostoru ulice Cihlářská je nová zástavba rozvolněna (v kontrastu se stávajícím deskovým objektem) a území je zde napojeno pomocí několika nových ulic.

Charakter nové zástavby a zástavba původní

V území je navržena demolice všech stávajících objektů, kromě drobné obytné zástavby při ulici V Koutě – ta je zachována.

Stávající zástavba je vyhodnocena jako nevyhovující, technicky a technologicky přežitá pro moderní městské centrum 21.století.

Objekt vybavenosti – stávající samoobsluha a přilehlé obchodní prostory jsou přemístěny do parteru nově navržených objektů, především domu D2, které nabízejí velkorysé městotvorné prostory pro danou funkci.

Nově navržená zástavba přináší do místa novou kompaktnost a hustotu. Zástavba je charakteristická zjemňováním měřítka a hustoty směrem od ulice Československé Armády směrem k Jenečskému potoku.

Objekty podél ulice Československé Armády drží jasně danou uliční frontu a uzavírají v této části Husovo náměstí. Jedná se o nejvyšší 3 podlažní objekty v území. Jedná se o polyfunkční domy s prodejem, obchodními plochami a vybaveností v přízemí a pronajímatelnými kancelářskými plochami ve vyšších patrech.

Ve druhém plánu území navazují obytné objekty (odstíněné od hluku ulice Československé Armády) různého charakteru. Ve východní části lokality navazuje na stávající rodinné domy individuální bytová výstavba a řadové domy.

Podél ulice Cihlářská naopak území uzavírají a zpevňují bytové domy navazující na charakter zástavby na západ od řešené lokality.

Starší zástavba drobnějšího měřítka podél stávající ulice V koutě je zachována a je harmonicky začleněna do nově navrženého urbanismu.

Dopravní obsloužení

Celá lokalita je dopravně napojena na ulici Cihlářská pomocí jednosměrné zklidněné komunikace.

Většina komunikací je navržena jako pěší. Automobilová doprava je zklidněna a potlačena.

Pod objektem D2, umístěným při ulici Československé Armády, je navrženo podzemní parkoviště určené pro celou lokalitu. Cílem je přemístění dopravy v klidu do podzemních prostor a uvolnění veřejného prostoru pěším. Na podzemní garáž jsou napojeny soukromé podzemní garáže jednotlivých přilehlých bytových domů.

Podzemní garáž je napojena rampou na ulici V Koutě a ústí přímo na ulici Československé armády. Podzemní garáž je v závislosti na požadavku na kapacitu parkovacích stání možné realizovat jako vícepodlažní.

Při návrhu podzemní garáže je využíváno přirozené svažitosti místního terénu. Vjezd do garáží se nachází v nejnižším výškovém bodě lokality. Realizace podzemních parkovacích stání umožní uvolnění veřejného prostoru v uliční síti.

Podél jednosměrné místní komunikace jsou navržena podélná parkovací stání určená především individuální obytné výstavbě a návštěvám.

Rodinné domy a individuální obytná výstavba má parkování řešeno na vlastních pozemcích.

Parcelace

Navržená parcelace respektuje měřítko okolní zástavby a snaží se území co nejvíce zahustit při zachování povinných odstupů jednotlivých domů, šířek ulic a ekonomické proveditelnosti a výhodnosti.

Městský mobiliář

Výčet a představa městského mobiliáře je vykázána v grafické části návrhu. Prvky principem vychází z již realizovaných kusů v Hostivici. Nové prvky se snaží veřejný prostor zklidnit, desaturovat a odkazují se na „pestrost“ veřejných prostor a klidně je doplňují. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je uliční osvětlení orientováno direktivně směrem dolů.

Povrchy

V uliční síti pěších zón je navržena žulová štípaná dlažba, skládaná do ortogonálního rastru kopírujícího směr celé lokality.

Vozovka (jednosměrná komunikace) je navržena z obdobné dlažby, menšího měřítka, skládané vějířovitým způsobem, evokujícím pohyb.

Vnitroblok domu D2 má pochozí povrch z betonu

Cesty a povrch v parku jsou realizovány jako mlatové se zatravněnými plochami.

Kvantifikace návrhu

ÚZEMÍ

CELKOVÁ PLOCHA ÜZEMÍ – ca. 19 429 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA – ca. 6 257 m2

KOMUNIKAČNÍ PLOCHY – ca. 5 254 m2

ZELEŇ  – ca. 7 918 m2

ZÁSTAVBA

PODLAŽNÍ PLOCHY DLE FUNKCÍ

BYDLENÍ –  ca. 8 593 m2

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA –  ca. 603 m2

VYBAVENOST / PRODEJNI PLOCHY – ca. 3 046 m2

KANCELÁŘSKÉ PLOCHY – ca. 4 437 m2

PODLAŽNÍ PLOCHA CELKEM – ca. 16 679 m2

PODZEMNÍ GARÁŽOVÁ STÁNÍ – ca. 5 695 m2 

KOEFICIENTY ÚZEMÍ

PODLAŽNOST ÚZEMÍ – 1-3 POLAŽÍ + PODKROVNÍ PROSTORY

KOEFICIENT ZELENĚ – 0.40

INDEX PODLAŽNÍ PLOCHY – 0.85

Další projekty