Apropos Architects

AA

 

2021 Bydlení Interiér

Rodinný dům v Hradci

Návrh rodinného domu
Hradec Králové, Česká Republika, 2020 – probíhající

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek,
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Spolupráce: Ing. arch. Tereza Práchenská

KONTEXT

Navržený objekt je novostavba rodinného domu do Hradce Králové, části Nový Hradec – Kluky. Dotčená parcela číslo 5/1114 v ulici Pod Vodárnou je svažitého charakteru jižní orientace s převýšením ca. 7 m mezi úrovní přilehlé ulice a horním okrajem pozemku.

Okolí objektu je typické reprezentativní vilovou zástavbou. Na celé území byla zpracována a zaevidována územní studie, která přesně definuje regulaci jednotlivých pozemků.

Navržená novostavba rodinného domu se této regulace drží.

KONCEPT, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Navržený dům je umístěn do horní části řešené parcely. Územní studie jasně definuje prostor pro umístění novostavby, uliční čáru a výškové poměry jednotlivých nadzemních podlaží.

Návrh s touto regulací flexibilně pracuje – nevyužívá možnost realizace atikového podlaží, naopak umisťuje podzemní, (neregulované podlaží) blíže uliční čáře a parkovacím stáním a vyšší nadzemní podlaží (1.NP a 2.NP) jsou tak harmonicky usazena do svažujícího se terénu.

Dům je členěn na 3 podlaží, koncepčně na 3 hmoty:

1) podzemní podlaží – které je viditelné pouze formou čelní opěrné zdi

2) 1.NP – obytné přízemí, které sedí na terénu, osazeno do svahu

3) 2.NP- ložnicové podlaží, osazené nad terénem.

Členění hmot je přiznané i v materializaci objektu.

Při pohledu z jihu (od ulice) jsou viditelné a přiznané 3 hmoty, terasovitě umístěné nad sebou. Při pohledu ze severu z přilehlých parcel je viditelná pouze lehká hmota 2.NP a dům se tak jeví jako jednopodlažní.

Hlavní vstup do domu je umístěn v čelní fasádě ve vstupní nice vedle vjezdu do garáže. Předprostor objektu je vydlážděn a zpevněn pro 3 venkovní parkovací stání a přístupovou cestu.

Na vstupní halu navazuje chodba vedoucí ke schodům do 1.NP. Suterén objektu je ze tří stran zapuštěn do terénu. Slouží především pro technické zázemí objektu. Nachází se tu vedle vstupních prostor – podzemní garáž, nika na kola, dílna, úložné prostory a technická místnost.

Navazující 1.NP představuje hlavní obytné podlaží. Přístup do 1.NP je zajištěn jednoramenným schodištěm z 1.PP a nebo přímo dveřmi z úrovně přilehlé zahrady.

Hlavní část 1.NP je tvořena obytným prostorem s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem.

Ty jsou situovány v západní a jižní části dispozice. Centrem obytné dispozice domu je krbové těleso.

Východní část půdorysu je určena pracovní místností a místností hosta s potřebným hygienickým zázemím. Podél severní stěny, která přiléhá terénu jsou umístěny úložné prostory a schodiště do 2.NP.

Západní části dispozice 1.NP je přidružena krytá venkovní terasa orientovaná do zahrady.

2.NP slouží především jako soukromé ložnicové patro. Jsou zde umístěny dvě ložnice dětí , zázemí s ložnicí rodičů, hygienické zázemí, sauna, prádelna a obývací místnost / herní místnost s přilehlou terasou a vstupem do zahradní místnosti.

Terasovité uspořádání a svažitost řešené parcely umožňují vstup do všech podlaží domu přímo z terénu. Dochází tak k maximalizaci propojení interiéru a exteriéru.

MATERIALIZACE, KONSTRUKCE

Z hlediska materializace a konstrukce je návrh členěn na dva celky:

– masivní těžkou část zasazenou v terénu (1.PP a 1.NP)

– lehkou část nad terénem (2.NP)

Těžká část, tvořená 1.PP a 1.NP je vždy částečně zasazena do svahu řešené parcely.

Jedná se o vůči sobě navzájem posunuté železobetonové boxy. Navržené řešení počítá s pohledovým tmavě probarveným železobetonem.

Technologicky je vnější pohledová vrstva betonové stěny zároveň nosnou konstrukcí objektu. Dům je zateplen zevnitř a z vnitřního líce obvodového zdiva je následně vyzděna přizdívka z lehkých tvárnic – například Ytong. Na styku tepelné izolace a přizdívky je realizována parozábrana.

Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP jsou rovněž realizovány jako železobetonové monolitické. Stropní konstrukce budou mírně naddimenzované (28 cm tloušťky).

Tepelný most na styku obvodové vnější pohledové železobetonové stěny a stropní monolitické konstrukce bude řešen vložením 60 mm tlustého a 1 m širokého pásu XPS do bednění stropní konstrukce podél vnitřního líce obvodového zdiva ve styku se stropem. Tloušťka stropní desky (28 cm) umožňuje lokální ztenčení desky při krajích a vložení dílců XPS. Na horním líci desky bude tepelný most řešen pomocí tepelné izolace v podlaze.

V navazujícím stupni projektové dokumentace bude prověřena alternativa dřevěného trámového stropu nad 1.NP.

Železobetonová konstrukce a forma 1.PP a 1.NP umožňují i snadné založení objektu ve svahu. Jedná se o plošné založení dvou železobetonových van, které sedí s rozestupem jedna na druhé.

Lehká část objektu, tvořená 2.NP je realizována jako lehká dřevostavba usazená na masivním železobetonovém soklu spodních podlaží. 2.NP je hmotami pod ním vyzvednuto nad terén. Konstrukčně budou ve fázi DSP prověřovány dvě varianty řešení:

– systém konstrukce tzv. 2 by 4.

– systém lepených CLT panelů

Dílčí vnitřní stěny vycházející z 1.NP budou vyzděny do 2.NP jako masivní a budou sloužit jako tepelné kolektory, doplňující lehký obvodový plášť domu. Fasáda 2.NP je navržena jako pravidelný rastr vysokých francouzských oken s výraznými konstrukčními mezisloupky a dřevěného, tmavě mořeného vertikálního obkladu (prkna a nebo latě).

V kombinaci s nižšími podlažími z pohledového železobetonu tak dům dostává jasný řád, eleganci a čitelnost, kde lehká hmota sedí na těžké, velké měřítko okenních otvorů v 1.NP přechází v drobnější měřítko a pravidelný rytmus ve 2.NP.

Konstrukční řešení 2.NP je možné přirovnat ke krovu sedícím nad hmotou objektu z masivního materiálu (železobeton).

Úroveň 2.NP je doplněna o venkovní pobytové prostory – terasu a verandu. Z důvodu zastínění a z důvodu ochrany soukromí je v částech 2.NP dřevěný obklad fasády s rozestupy prodloužen i před některé okenní otvory, resp. venkovní prostory a pomáhá hmotu abstrahovat a chrání exponovaná místa.

Střecha domu je plochá, břitová s mírným spádem k severní hranici parcely. Střecha má výrazný přesah, který chrání fasádu v patrech níže. Na střeše objektu bude navržena extenzivní zeleň, která pomáhá retenci dešťových vod.

Střecha nad 1.NP – v místě terasy bude pojednána keramickou dlažbou velkého formátu.

Střecha nad 1.PP je navržena jako zelená – jedná se o součást zahrady.

Okna jsou navržena jako dřevěná, masivní s trojitým tepelně izolačním zasklením. Barva okenních rámů je ponechána v přírodní barvě dřeva. Okna budou osazena v úrovni tepelně izolační vrstvy ve skladbě obvodového zdiva, což umožní optimální návazností na tepelnou izolaci a osazení stínících prvků do nadpraží oken.

Okenní otvory v 1.NP jsou navrženy jako kombinace vysokých (francouzských otvorů) s pevným zasklením a s otvíravým křídlem. Toto řešení výhodným způsobem spojuje přijatelné ekonomické náklady na realizaci a velikost okenních otvorů – propojení interiéru s exteriérem. Okna ve 2.NP jsou z části pevně zasklená, z části otvíravá.

Stínění interiéru má několik rovin. V první řadě je interiér objektu stíněn proti přehřívání přesahem střešních a dalších konstrukcí (veranda ve 2.NP, která zároveň přesahem kryje okna v 1.NP).

Okna jsou zároveň osazena exteriérovými screenovými textilními roletami se zip systémem odolným povětrnostním vlivům.

Interiér objektu je navržen z kvalitních trvanlivých materiálů. Vnitřní stěny jsou omítané. Podlahy objektu jsou v obytných místnostech z vícevrstvých dřevěných parket.

V koupelnách a hygienickém zázemí budou na exponovaných plochách realizovány stěrky popř. keramická dlažba, obklad.

V prostoru 1.PP budou podlahy technických místnost realizovány z betonových, popřípadě polyuretanových stěrek.

Podlaha ve vstupní hale a chodbě je navržena z kamenné dlažby.

Stropy nad 1.PP a 1.NP budou omítané. Strop nad 2.NP = střecha objektu bude realizována z vnitřní strany s přiznanými dřevěnými nosnými trámky.

Krbové těleso bude materiálově odlišeno, zvýrazněno od zbytku konstrukcí, zdí.

ZAHRADA A OKOLÍ OBJEKTU, OPLOCENÍ

Zahrada objektu je rozčleněna do 3 terasových úrovní, které jsou navzájem propojené strmějšími svahy a terénními schodišti . Koncept zahrady je navržen tak, aby co největší zatravněná plocha zůstala rovná.

V úrovni ulice zahrada navazuje na oplocení objektu, které má navrženou 1 m vysokou soklovou zídku. Vrchní část oplocení je lehká – z tyčoviny. V místě vjezdu do garáže a vstupu do objektu je terén navržen rovný, vetknutý mezi boční opěrné zdi. Po stranách čelní stěny 1.PP terén stoupá na úroveň zahrady v 1.NP. Na východní straně hmoty 1.PP je umístěno přímé exteriérové schodiště.

Svahy zahrady od uličního oplocení k úrovni 1.NP jsou osázeny trvalkami a drobnými keři.

V úrovni 1.NP je největší část zahrady rovná, pobytová. Jedná se o rozlehlou travnatou plochu před objektem směrem na jih a západ. Na úrovni domu začíná terén mírně stoupat k opěrným zdem a venkovnímu schodišti na úroveň 2.NP. Na jihozápadním okraji travnaté plochy je vysazen vzrostlý strom.

Zahrada navazující na 2.NP je rovněž umístěna do roviny a podepřena opěrnými terénními zdmi mezi 1.NP a 2.NP. Část zelené plochy je zde osázena keři, část je ponechána jednoduše v trávě. Na tuto úroveň zahrady přímo navazuje terasa ve 2.NP.

Oplocení vůči sousedním parcelám směrem na východ, západ a sever je navrženo jako pletivové mezi ocelovými sloupky. Bude uvažováno s popínavými rostlinami, které plot porostou.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt je připojen na veškerá dostupná média. Parcela je dostačujícím způsobem zasíťována.

Jako primární zdroj energie je navržen plynový kondenzační kotel. Bude rovněž prověřena možnost umístění tepelného čerpadla.

Jako alternativní zdroje energie jsou uvažovány solární kolektory na střeše, popřípadě fotovoltaické panely.

Vytápění objektu je navrženo jako podlahové s otopnými tělesy v koupelnách. Krb bude doplněn o teplovodní rozvody do vyšších podlaží.

Dešťové vody budou ze střechy a teras sbírány v retenční nádrži zahloubené v nejvyšší úrovni zahrady za objektem. Budou dále využívány na zálivku zahrady respektive na splachování WC v objektu. Výškové umístění retenční nádrže v nejvyšším bodě parcely teoreticky umožňuje v některých případech (zahradní ventil) využití gravitačního spádu místo vodního čerpadla.

Další projekty